Bouwen en Wonen

Wet open overheid (Woo)

U bent inwoner, ondernemer, journalist, wetenschapper of behoort tot een andere groep en heeft recht op informatie. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat u over informatie van de gemeente Helmond kunt beschikken. Deze informatie gaat over de gemeente, hoe ze handelt en haar besluitvorming. De informatie moet wel vastgelegd zijn in documenten.

Herinrichting Prof. Dondersstraat en omliggende straten

Gemeente Helmond is bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de Professor Dondersstraat, de Einthovenstraat en de van Swietenstraat. In deze straten is er sprake is van wortelopdruk in de trottoirs en plaatselijk schade aan de asfaltverharding Met de herinrichting worden bestaande verhardingen opgebroken en vervangen. We streven ernaar om zoveel mogelijk van de bestaande verharding terug te brengen, waar nodig kiezen we voor nieuwe verharding. Ook wordt een gedeelte van de bestaande riolering vervangen.

Herinrichting Wijkpark Brouwhuis

De werkzaamheden in Wijkpark Brouwhuis staan op het punt om te beginnen. In de voorgaande periode is met alle belanghebbenden uitgebreid gekeken naar de wensen en ideeën. Dankzij deze waardevolle input, de contacten met de klankbordgroep en de wijkraad zijn we in staat geweest een goed ontwerp te maken. Om tot uitvoering van dit ontwerp te komen is een contract opgesteld en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De aannemer is bekend, zodat we nu ook echt kunnen beginnen met de uitvoering.

Woonvisie

In een woonvisie maakt de gemeente keuzes op het gebied van wonen. We kijken hierbij naar de periode tot 2040. Wat voor woonstad willen we zijn? Voor welke doelgroepen willen we bouwen? En in welke prijsklassen? En welke woningen moeten waar worden gebouwd? Hoe zorgen we ervoor dat de woningen in Helmond duurzamer en levensloopbestendiger worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woningen er zo snel mogelijk komen?

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Landelijk is gedetailleerd geregeld onder welke voorwaarden bepaalde bouwwerken vergunningvrij kunnen zijn.

Starterslening

We vinden het belangrijk dat iedereen goed kan wonen. Daarom helpen we starters graag bij de aankoop van de eerste woning. Wilt u voor de eerste keer een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Vraag dan een Starterslening aan. De lening is een aanvullende tweede hypotheek. De rente van de starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De lening is beschikbaar voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen.

Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Er is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Het gaat er dan om wat je als huurder van een verhuurder mag verwachten als je een huurcontract aangaat of hebt.

Straatnamen: nieuwe of gewijzigde straatnaam voorstellen

Heeft u een idee voor een nieuwe straatnaam? Wilt u iemands naam als straatnaam? Of wilt u een straatnaam laten veranderen? Vraag het aan bij de gemeente.

Aanpak openbare ruimte De Waart

Binnenkort wordt in De Waart de openbare ruimte (stoepen, straten, groen, speeltuin en parkeerplaatsen) aangepakt. Op 10 december was een bijeenkomst waar we bewoners informeerden en ze mee konden denken over de keuze voor speeltoestellen. Via deze pagina kunt u nog reageren op het plan en informeren we u over de verdere stappen.

Archeologische beleidskaart 2017

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 september 2017 de Archeologische beleidskaart 2017 met bijbehorende toelichting vastgesteld. Het betreft hier een kennisgeving.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat vastgelegd wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Het plan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden enzovoorts zijn toegestaan. Een nieuwbouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan voor dat gebied.

Blijverslening

Wilt u uw huidige woning nu aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven wonen? Dan kunt u vanaf nu een beroep doen op de 'Blijverslening' van de gemeente Helmond.

Bouwkavels

Bent u op zoek naar een stuk grond om zelf uw droomhuis te bouwen? In Helmond zijn hier diverse mogelijkheden voor met bouwkavels in diverse stijlen. Heeft u een vraag over bouwkavels, kunt u het beste mailen aan bouwkavel@helmond.nl. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Geef dan ook uw telefoonnummer in de mail door.

Energiezuinig wonen in Helmond

Wilt u energiezuinig en duurzaam wonen? Dat kan in Helmond. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

Geografische kaarten

Heeft u bepaalde geografische kaarten nodig, bijvoorbeeld omdat u gaat bouwen of verbouwen? De gemeente kan (delen van) diverse kaarten leveren.

Hoogspanningslijnen Brandevoort

Er lopen verschillende bovengrondse hoogspanningslijnen door de gemeente Helmond. In de wijk Brandevoort komen over een lengte van ongeveer 2,4 kilometer, tussen Liverdonk in het westen en het sportcomplex in het oosten, twee lijnen samen: een 150 kV-lijn en een 380 kV-lijn. De gemeente zet zich ervoor in dat de magneetveldzones zo beperkt mogelijk blijven en er zo min mogelijk kwetsbare objecten, zoals woningen, binnen de magneetveldzones vallen. We streven daarbij naar een duurzame oplossing die rekening houdt met zowel het belang van de omwonenden met betrekking tot een veilige woon-en leefomgeving als met de energietransitie opgave. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie hierover.

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor uzelf én voor uw buurt.

Huren of kopen

Bent u op zoek naar een huis in Helmond, dan heeft u diverse mogelijkheden.

Starterslening

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

Groen- en reststroken

Grenst uw woning of tuin aan gemeentegrond en wilt u (een deel van) die grond kopen? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot koop indienen. Het kopen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert.

Urgentieregeling sociale huurwoningen

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit zijn de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Warande Digitaal

Digitale oplossingen om uw wijk nóg leefbaarder te maken

Welstandscommissie

Als u wilt bouwen of verbouwen in Helmond, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. De welstandscommissie toetst of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie vergadert om de twee weken over ingediende bouwplannen.

Wel of geen bouwvergunning nodig

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen. Om er zeker van te zijn of wel/geen vergunning nodig heeft, kunt u een check doen bij het Omgevingsloket.

Uw Reactie
Uw Reactie