Herinrichting Wijkpark Brouwhuis

De werkzaamheden in Wijkpark Brouwhuis staan op het punt om te beginnen. In de voorgaande periode is met alle belanghebbenden uitgebreid gekeken naar de wensen en ideeën. Dankzij deze waardevolle input, de contacten met de klankbordgroep en de wijkraad zijn we in staat geweest een goed ontwerp te maken. Om tot uitvoering van dit ontwerp te komen is een contract opgesteld en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De aannemer is bekend, zodat we nu ook echt kunnen beginnen met de uitvoering.

De schop gaat in de grond

De aannemer heeft de afgelopen weken een uitvoeringsplan opgesteld en daaruit blijkt dat de werkzaamheden in de week van 16 oktober gaan starten. Om bewoners te informeren over deze werkzaamheden organiseert de gemeente op woensdag 11 oktober van 18:30 tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis de Loop, Peeleik 7 te Brouwhuis. Tijdens de bijeenkomst worden de planning en werkvolgorde toegelicht.

Dit zijn de werkzaamheden 

In grote lijnen bestaat het werk uit:

  • het baggeren van de vijver;
  • het uitvoeren van grondwerk;
  • het aanleggen van nieuwe wandelpaden;
  • het planten van bomen, lage begroeiing, bollen enzovoorts;
  • het aanleggen van houten vlonders en kleine bruggen;
  • en het inrichten van speelplekken en de aanleg van een trapveldje

Deze opsomming geeft in grove lijnen aan wanneer we in welk deel van het park aan het werk zijn en welke onderdelen dan worden aangepakt.

Gebruik van speelvoorzieningen

We proberen de werkzaamheden in het komende half jaar uit te voeren, zodat de speelvoorzieningen in het voorjaar van 2024 gebruikt kunnen worden. Naast de speelvoorzieningen wordt er ook een trapveldje van kunstgras aangelegd.  

Planning uitvoering

De verwachting is dat de werkzaamheden aan wijkpark Brouwhuis ruim een half jaar in beslag nemen. Het grootste deel van de werkzaamheden is omstreeks medio mei 2024 gereed. Op de informatiebijeenkomst worden direct omwonenden en andere belangstellenden over de precieze planning geïnformeerd. 

Herinrichting krijgt NL Greenlabel

Ander bijzonder nieuws is dat de plannen voor de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis voldoen aan de NL Greenlabel certificering. Het NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Hierbij wordt gekeken naar wat er gedaan wordt aan maatregelen voor klimaatadaptatie, energietransitie en het stimuleren van biodiversiteit. Dat wil zeggen dat de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis een voorbeeld is van integrale en duurzame aanpak.

Bijkomende werkzaamheden

Het hemelwaterafvoer wordt gedeeltelijk afgekoppeld van de omliggende wegen

Bij een aantal straten die aansluiten op het park, worden maatregelen genomen om hemelwater af te koppelen van het riool. Het hemelwater van deze straten wordt via de weg afgevoerd naar de Wadi’s in het park. Een Wadi is een lichte verlaging in het terrein waarin tijdelijk regenwater kan worden opgevangen. Dit water kan daarna in de grond zakken of naar de vijver stromen. Er hoeven geen extra leidingen te worden aangelegd. De bewoners die het aangaat worden op een later moment over deze maatregelen geïnformeerd.

Operatie steenbreek

Extreme hitte, periodes van droogte en heftige regenbuien komen steeds vaker voor. De temperatuur in de stad loopt hoog op en door de zware regen lopen straten of kelders onder. Meer groen zorgt direct voor een koelere temperatuur. Planten houden water beter vast en riolen worden minder belast. Daarnaast voelen mensen zich prettiger en gezonder in een groene omgeving. Voor wijkpark Brouwhuis hebben wij ideeën om samen met bewoners invulling te geven aan deze Operatie Steenbreek. Hierover worden bewoners in het voorjaar 2024 verder geïnformeerd.

Heeft u vragen?

Stuur dan een mail naar ibor@helmond.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, straatnaam, met uw opmerking of vraag. Wij proberen uw mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

 

Uw Reactie
Uw Reactie