Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn privé, en ieders privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, u heeft daar recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Uw websitebezoek

Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een product of dienst, of bij een melding of klacht. Informatie over bezoeken aan www.helmond.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen (o.a. het verbeteren van het websitegebruik) en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt omdat u gebruikmaakt van onze website, diensten en/of producten. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. Daarna worden ze vernietigd. 

Voor diensten en producten op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u vraagt. Denk bijvoorbeeld aan medische en/of financiële gegevens.

Kinderen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Uitgangspunten

Om meer inzicht te geven in hoe wij omgaan met persoonsgegevens heeft de gemeente Helmond een privacybeleid en een privacyreglement opgesteld. Dit biedt kaders voor onszelf en voor organisaties waarmee we samen werken. In het privacy beleid hebben we o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

Wij verwerken alleen gegevens van en over inwoners die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een inwoner die ons om hulp vraagt bij het oplossen van schulden. We hebben dan financiële gegevens nodig om de juiste hulp te kunnen bieden.

Van zakelijke relaties gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om contact te kunnen  onderhouden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten en/of producten te leveren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze gemeentelijke taken.

Wij proberen waar mogelijk de betrokkenen vooraf in eenvoudige en duidelijke taal te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Helaas kan dat niet altijd en informeren wij achteraf. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij handhaving.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Wij gaan terughoudend en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er bovendien voor dat persoonsgegevens correct en actueel zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. En wij zorgen voor passende beveiliging die is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Wij delen persoonsgegevens intern en extern alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waar een inwoner een rolstoel nodig heeft. De leverancier van de rolstoel krijgt in dat geval de gegevens die nodig zijn om de juiste rolstoel te leveren. Met organisaties die namens ons uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Helmond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die namens ons plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming. U kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf het moment van intrekking zullen uw gegevens dan niet meer delen met de bewuste derde.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Helmond, via het algemene telefoonnummer 14 0492 of via e-mailadres privacy@helmond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moeten wij uw identiteit vaststellen. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na een maand, op uw verzoek.

Ook als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de FG. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

Wie mag uw gegevens inzien?

Om uw privacy te beschermen mag alleen uzelf uw gegevens inzien. Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor door u schriftelijk gemachtigd is, mag uw gegevens inzien. Het moet dan wel duidelijk zijn dat deze in het belang van u handelt. Uw partner of andere familieleden mogen uw gegevens niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Cameratoezicht

Binnen de gemeente Helmond wordt op diverse plaatsen, o.a. in de openbare ruimte, gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s worden alleen ingezet wanneer er geen andere, minder ingrijpende, manier is om het doel te bereiken.

In en rondom gemeentelijke gebouwen wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van camera’s. Dit ter beveiliging van onze gebouwen, maar ook onze medewerkers, bezoekers en waardevolle eigendommen in bijvoorbeeld het museum. Het cameratoezicht wordt nadrukkelijk niet ingezet als controlemiddel op het functioneren van personeelsleden.

Om de privacy te waarborgen is er een privacy protocol vastgesteld. Hierin is ook opgenomen waar de camera’s geplaatst zijn.

Beveiliging

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Wij maken gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een incident waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan zullen wij - voor zover nodig - u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Ook zullen wij in een dergelijke situatie al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0492 of via gemeente@helmond.nl (algemeen e-mailadres).

Cookies en Google Analytics 

Om onze website nog beter te laten aansluiten bij uw behoeften maken wij gebruik van analytische cookies. Met Google Analytics verwerken wij vervolgens uw bezoekersactiviteit, bijvoorbeeld om de meest bekeken pagina’s en de meest gebruikte zoekopdrachten te analyseren. Informatie over bezoekers aan onze website gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en is nooit te herleiden naar individuele personen.

Om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons vraagt, daarom: 

 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • verwerken wij uw gegevens versleuteld en anoniem;
 • anonimiseren wij het IP-adres door het laatste octet te markeren;
 • hebben wij ‘gegevens delen met Google’ uitgezet;
 • verzamelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties;
 • maken wij geen gebruik van andere Google-diensten, zoals DoubleClick en Adwords, in combinatie met analytische cookies;
 • verwijderen wij analytische cookies na een periode van 26 maanden.

Versiebeheer

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Helmond te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Wij hebben deze privacyverklaring op 16 november 2020 voor het laatst gewijzigd.

Uw Reactie
Uw Reactie