Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn privé, en ieders privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens, u heeft daar recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. 

Uw websitebezoek

Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een product of dienst, of bij een melding of klacht.
Informatie over bezoeken aan www.helmond.nl (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. 

Cookies en Google Analytics 

Om onze website nog beter te laten aansluiten bij uw behoeften maken wij gebruik van analytische cookies. Met Google Analytics verwerken wij vervolgens uw bezoekersactiviteit, bijvoorbeeld om de meest bekeken pagina’s en de meest gebruikte zoekopdrachten te analyseren. Informatie over bezoekers aan onze website gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en is nooit te herleiden naar individuele personen.

Om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons vraagt, daarom: 

 • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • verwerken wij uw gegevens versleuteld en anoniem;
 • anonimiseren wij het IP-adres door het laatste octet te markeren;
 • hebben wij ‘gegevens delen met Google’ uitgezet;
 • verzamelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties;
 • maken wij geen gebruik van andere Google-diensten, zoals DoubleClick en Adwords, in combinatie met analytische cookies;
 • verwijderen wij analytische cookies na een periode van 26 maanden.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt voor het aanvragen van een product, dienst of informatie worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de aanvraag of reactie. Daarna worden ze vernietigd. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u gebruik maakt van onze diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunt u via de website verstrekken maar ook op andere manieren bijvoorbeeld telefonisch of tijdens een gesprek. Denk aan:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum /-plaats
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Reden van uw verzoek

Voor diensten en producten op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u vraagt. Denk bijvoorbeeld aan financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Wij hebben de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen. In dit register kunt u vinden welke persoonsgegevens gegevens verwerken en waarvoor dat is. U kunt het register opvragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming via het algemene telefoonnummer 14 0492 of via e-mailadres privacy@helmond.nl.

Uitgangspunten

Om meer inzicht te geven in hoe wij omgaan met persoonsgegevens heeft de gemeente Helmond een privacybeleid en een privacyreglement opgesteld. Dit biedt kaders voor onszelf en voor organisaties waarmee we samen werken. In het privacy beleid hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

Wij gebruiken alleen gegevens van en over inwoners die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een inwoner die ons om hulp vraagt bij het oplossen van zijn schulden. We hebben zijn financiële gegevens nodig om hem goed te kunnen helpen. Van onze zakelijke relaties gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om contact te kunnen  onderhouden. Van bijvoorbeeld een medewerker van een andere gemeente leggen we een telefoonnummer en e-mail adres vast, zodat wij contact met hem kunnen opnemen om te overleggen.

Wij proberen waar mogelijk de betrokkenen vooraf in eenvoudige en duidelijke taal te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Helaas kan dat soms niet,en informeren wij achteraf. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij handhaving. 

Wij bewaren gegevens zo kort als mogelijk en vernietigen ze daarna. Het bewaren van gegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen. Wij houden ons aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij gaan terughoudend en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er bovendien voor dat persoonsgegevens correct en actueel zijn. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. En wij zorgen voor passende beveiliging die is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Wij delen persoonsgegevens intern en extern alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijke taken. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie waar een inwoner een rolstoel nodig heeft. De leverancier van de rolstoel krijgt in dat geval de gegevens die nodig zijn om de juiste rolstoel te leveren. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin spreken wij af aan welke (wettelijke) eisen de gegevensuitwisseling moet voldoen. En dat de gemeente deze afspraken controleert. Wij vragen ons daarbij altijd af wat zwaarder weegt: het belang dat wij hebben voor het gebruiken van de gegevens of het recht op privacy van betrokkene. Daarbij zorgen wij er voor dat de inbreuk op de privacy van de betrokkene zoveel mogelijk wordt beperkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Helmond, via het algemene telefoonnummer 14 0492 of via e-mailadres privacy@helmond.nl. Ook als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

Beveiliging

Gemeente Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik?  Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0492 of via gemeente@helmond.nl (algemeen e-mailadres)