• Inwoner
 • Actueel
 • Privacyverklaring - Uitgangspunten - Wpg voor boa’s

Privacyverklaring - Uitgangspunten - Wpg voor boa’s

Gemeente Helmond heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de sociale veiligheid. Op deze pagina leest u de uitgangspunten met betrekking tot de Wet politiegegevens (Wpg) voor boa's.

Wij verwerken persoonsgegevens vanuit de Wpg voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als je een strafbaar feit hebt gepleegd.
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten).
 • Opsporing van daders van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens, geboorteplaats en ~datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en ~nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.

Je kunt bij ons een coulanceverzoek indienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die je in je verzoek hebt verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en ~datum, het proces-verbaalnummer en eventueel overig op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens.

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en ~datum, tag en/of sign bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit. Bij het gebruik van een spuugincident verzamelen wij DNA van de verdachte.

Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.

De grondslag waarop de boa’s jouw persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Wet politiegegevens;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In de Wpg staan termijnen voor het bewaren van politiegegevens.

Camerabeelden van stations, haltes, gebouwen en terreinen bewaren wij -als er geen incident is geweest- gedurende 28 dagen.

Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij jouw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijv. zwartrijden.

Soms is het nodig dat de gemeente jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als jij jouw boete niet tijdig hebt betaald, of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waartegen de gemeente aangifte doet.

Daarnaast delen wij soms jouw persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Onder de Wpg wijken jouw rechten af van die onder de AVG. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die de gemeente onder de Wpg van jou verwerkt, te bekijken. Je kunt daarvoor een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar privacy@helmond.nl.

Als jouw persoonsgegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn kun je de gemeente vragen jouw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kun je persoonsgegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

Je ontvangt van ons bericht als er is voldaan aan jouw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van jouw gegevens.

Ook kun je in beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. Beroep teken je aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of een gerecht, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Tot slot kun je bij de AP een klacht indienen als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze persoonsgegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Uw Reactie
Uw Reactie