Omgevingsvisie Helmond

We zijn gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor Helmond. Hieronder leest u hoe we dat doen en welke stappen we daarvoor met inwoners en andere betrokkenen zetten.

Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie voor Helmond 2040. Hierin staat hoe we de komende 20 jaar om willen gaan met verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. Waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar is ruimte voor groen en natuur? Hoe blijft Helmond bereikbaar? In de Omgevingsvisie komen doelen en ambities bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

We staan in Nederland voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatbeleid, de energietransitie, herstel van natuur en biodiversiteit, economische ontwikkelingen, veiligheid en leefbaarheid. Die opgaven spelen ook in Helmond en wij zullen met elkaar een antwoord moeten vinden hoe we hiermee omgaan. Dit vraagt een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van onze stad, in samenhang met alle (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. We zitten immers niet op een eiland, maar maken onderdeel uit van Brainport en de Peel.

De omgevingsvisie vloeit ook voort uit de Omgevingswet. Deze wet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft. De omgevingsvisie moet uiterlijk in 2024 worden vastgesteld door de raad. Wij hebben ervoor gekozen nu al te starten met de omgevingsvisie, omdat we behoefte hebben aan een koers voor de ontwikkeling van onze stad.

We zijn gestart met het opstellen van een 'Nota van Uitgangspunten'. Deze is op 22 september 2020 door de raad vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor het opstellen van de omgevingsvisie vastgelegd.

Daarna zijn we van start gegaan met het opstellen van de omgevingsvisie zelf. Dit proces is opgedeeld in 4 stappen:

  • Stap 1: Verkennende fase. We haalden de afgelopen periode inbreng op voor de omgevingsvisie. Onder meer met een klankbordgroep en een enquête. Ook ons bestaande beleid namen we mee. Dit heeft geleid tot een globaal beeld van de toekomst van Helmond en onderwerpen waarover nog keuzes en afwegingen voor moeten worden gemaakt.
    Dit is vastgelegd in het document 'Koers en Keuzes'.
  • Stap 2: De keuzefase. We werken deze keuzes uit. Hiervoor zoeken we nog verdere verdieping met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad om het toekomstbeeld van Helmond 2040 te verfijnen. We zoomen in op specifieke gebieden en bijbehorende opgaven en over de identiteit van Helmond. Deze fase loopt vanaf zomer 2021 tot aan het eind van dit jaar.
  • Stap 3: Opstellen van de concept- omgevingsvisie. De keuzes die we maken, verwerken we in het concept-omgevingsvisie. De planning is dat deze in het eerste kwartaal van 2022 met de gemeenteraad wordt besproken. Dat leidt tot een verdere aanscherping van de concept-omgevingsvisie tot een ontwerp-omgevingsvisie.
  • Stap 4: De procedure. De ontwerp-omgevingsvisie wordt in procedure gebracht. Er is de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen. Daarna stelt de raad de omgevingsvisie vast. Het streven is dat dit vlak na de zomer van 2022 gebeurt. Daarna publiceren we de visie.

We stellen de omgevingsvisie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Dit doen we in elke fase van het proces zoals boven beschreven. Om ideeën en meningen bij onze inwoners op te halen, maken we gebruik van digitale enquêtes, straatinterviews, paneldiscussies en gebiedsgerichte bijeenkomsten. Daarnaast hebben we een klankbordgroep met maatschappelijke organisaties en andere externe partners.

In de omgevingseffectrapportage (o.e.r) onderzoeken we wat de effecten zijn van de keuzes die we maken in de omgevingsvisie. Op basis van die effecten, kunnen we in de omgevingsvisie nog zaken bijsturen of, als dat nodig is, compenserende maatregelen nemen.

De o.e.r. heeft een aparte procedure, die qua planning gelijk op loopt met de omgevingsvisie. De o.e.r. is gestart met een notitie reikwijdte en detailniveau. Daarin staat wat we willen onderzoeken en hoe we dat willen doen. De notitie reikwijdte en detailniveau lag in de periode juni-juli 2021 ter inzage. Hierop zijn verschillende zienswijzen ingediend. We betrekken deze zienswijzen bij het opstellen van de omgevingseffectrapportage.

Vervolgens maken we een beoordelingskader. Hierin leggen we vast hoe we de omgevingseffecten van veranderend beleid in de omgevingsvisie willen beoordelen. Daarna volgt het uitwerken van alternatieven en het opstellen van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief vormt straks een belangrijke basis voor de concept-omgevingsvisie.

Uw Reactie
Uw Reactie