Omgevingsvisie Helmond 2040

In de Omgevingsvisie staat hoe we de komende 20 jaar in Helmond om willen gaan met verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat, water en cultuurhistorie. Ook de fysieke aspecten van gezondheid zijn opgenomen in de Omgevingsvisie.

In de Omgevingsvisie geven we, op hoofdlijnen, antwoord op vragen zoals: Waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Wat doen we met onze werklocaties? Waar is ruimte voor groen en natuur? Hoe blijft Helmond bereikbaar?

In de Omgevingsvisie Helmond 2040 komen doelen en ambities voor al deze onderwerpen bij elkaar

Dit in één visie voor de ontwikkeling van ons hele grondgebied. Deze visie is op 6 februari vastgesteld door de gemeenteraad.

We staan in Nederland voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatbeleid, de energietransitie, herstel van natuur en biodiversiteit, economische ontwikkelingen, veiligheid en leefbaarheid. Die opgaven spelen ook in Helmond en wij zullen met elkaar een antwoord moeten vinden hoe we hiermee omgaan. Dit vraagt een lange-termijn-visie voor de ontwikkeling van onze stad, in samenhang met alle (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. We zitten immers niet op een eiland, maar maken onderdeel uit van Brainport en de Peel.

De Omgevingsvisie vloeit ook voort uit de Omgevingswet. Deze wet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van haar gebied beschrijft.

Hierin hebben we de effecten van de beleidskeuzes in de omgevingsvisie onderzocht. We hebben dit gedaan aan de hand van twee scenario’s met elk twee subvarianten. De scenario’s verschilden van elkaar op het punt van verstedelijking en mobiliteit. Het ene scenario ging uit van verdichting van de bestaande stad met een mobiliteitstransitie naar fietsen, wandelen en openbaar (deel)vervoer. Het andere scenario ging uit van de aanleg van woonwijken in het buitengebied met een grotere inzet op automobiliteit. De effecten van deze scenario’s zijn beoordeeld op een aantal indicatoren, zoals wonen, gezondheid, milieu, duurzaamheid, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur, economie en het tegengaan van tweedeling. Dit geeft ons inzicht in de consequenties van de beleidskeuzes die we maken in in de Omgevingsvisie en waar we eventueel aanvullende maatregelen moeten nemen. 

Heeft u een idee, wilt iets (ver)bouwen of een project opzetten? Samen kijken we wat er kan. Daarbij gebruiken we de Omgevingsvisie. Een plan of initiatief maakt meer kans als het past bij de doelen en ambities in de Omgevingsvisie.

Dit is gebeurd met inbreng van inwoners, ondernemers, belangengroepen en andere partijen. In het voortraject is input opgehaald via verschillende enquêtes en straatinterviews. Daarnaast heeft een klankbordgroep meegedacht over de inhoud van de visie.

Wilt u weten hoe onze inwoners hebben meegedacht over de toekomst van Helmond, kijkt u dan eens op deze pagina’s:

Alle informatie is bij elkaar gebracht in de concept-Omgevingsvisie, waar iedereen van januari - maart 2023 op kon reageren. Dit heeft geleid tot diverse reacties, die we hebben meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie.

De ontwerp-Omgevingsvisie heeft van 28 augustus tot en met 6 oktober 2023 officieel ter inzage gelegen. Hierop zijn 13 zienswijzen ingediend. Daarnaast heeft de commissie MER een reactie gegeven op de bijbehorende omgevingseffectrapportage. Die zienswijzen zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve omgevingsvisie, die op 6 februari 2024 door de raad is vastgesteld. Van alle zienswijzen is een Nota van Antwoord opgesteld, waarin is aangegeven of een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de Omgevingsvisie.

Uw Reactie
Uw Reactie