Omgevingsvisie Helmond

Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie voor Helmond 2040. Die hebben we gemaakt met inbreng van inwoners, ondernemers en partners. Er ligt nu een concept-omgevingsvisie voor Helmond. Hieronder leest u hier meer over.

Bekijk de samenvatting van de concept-omgevingsvisie

Hier vindt u de omgevingsvisie zelf. Het was tot en met 3 maart mogelijk om aandachtspunten door te geven. Bedankt voor uw reactie!

Aandachtspunten die we op dit concept hebben gekregen nemen we mee in de verdere uitwerking om te komen tot een ontwerp-omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie wordt in het tweede kwartaal van 2023 ter inzage gelegd. Er is de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie Helmond 2040 naar verwachting vlak na de zomer van 2023 definitief vast. Daarna publiceren we de visie.

In de omgevingsvisie voor Helmond 2040 staat hoe we de komende 20 jaar om willen gaan met verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. Waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar is ruimte voor groen en natuur? Hoe blijft Helmond bereikbaar? In de Omgevingsvisie komen doelen en ambities bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

We staan voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, energie, wonen en leefbaarheid. Een omgevingsvisie geeft ons sturing en helpt ons bij het maken van de juiste keuzes. In de omgevingsvisie geven we richting aan de samenhangende ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en economie, voorzieningen, mobiliteit, natuur en landschap, milieu en water, erfgoed, energietransitie en klimaatbestendigheid. We bekijken dit in samenhang met alle (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. We zitten immers niet op een eiland, maar maken onderdeel uit van Brainport en de Peel. In de omgevingsvisie beschrijven we hierin wat de gemeente doet en wat de rol is van de Helmonders zelf en van andere partijen.

De omgevingsvisie vloeit ook voort uit de Omgevingswet. Deze wet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft. De omgevingsvisie moet uiterlijk in 2024 worden vastgesteld door de raad.

Dit zijn onze ambities voor de stad in 2040

Helmond wil een veerkrachtige en inclusieve stad zijn waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Een innovatieve stad in Brainport met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede bereikbaarheid en goede voorzieningen. Een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad, waarin alle inwoners profiteren van duurzame energie, betaalbare woningen voor diverse doelgroepen en een fijne groene leefomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten.

Helmond is in 2040…
..een inclusieve stad...
..een vitale en levendige stad…
..natuurlijk en een stad aan het water…
..duurzaam bereikbaar…
.. klimaatneutraal en in 2050 klimaatbestendig…
..een gezonde en veilige stad.

We zetten de komende jaren stevig in op drie grote opgaven:

 1. Verstedelijking en bereikbaarheid
  Zodat we voldoende en betaalbare woningen hebben, onze economie tegen een stootje kan en we bereikbaar blijven voor iedereen.
 2. Het tegengaan van sociale en economische tweedeling
  Zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien in een fijne, gezonde en leefbare stad.
 3. Het verduurzamen van onze stad
  Zodat onze CO2-uitstoot naar (bijna) ‘nul’ gaat, onze stad voorbereid is op extreem weer en onze natuur weer een zonnige toekomst heeft.

Vier integrale ambities

Op basis van onze opgaven hebben we vier ambities geformuleerd. Deze ambities laten zien waar we voor staan en geven richting aan de ontwikkeling van Helmond.

We zijn gestart met het opstellen van een 'Nota van Uitgangspunten'.

Deze is op 22 september 2020 door de raad vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor het opstellen van de omgevingsvisie vastgelegd.

Daarna zijn we van start gegaan met het opstellen van de omgevingsvisie zelf. Dit proces is opgedeeld in 4 stappen:

 • Stap 1: Verkennende fase. We haalden de afgelopen jaren inbreng op voor de omgevingsvisie. Onder meer met een klankbordgroep en verschillende enquêtes. Ook ons bestaande beleid namen we mee. Dit heeft geleid tot een globaal beeld van de toekomst van Helmond en onderwerpen waarover nog keuzes en afwegingen voor moeten worden gemaakt. Dit is vastgelegd in het document 'Koers en Keuzes'.
 • Stap 2: De keuzefase. We werkten deze keuzes vervolgens uit. Hiervoor zochten we nog verdere verdieping met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad om het toekomstbeeld van Helmond 2040 te verfijnen. We zoomden in op specifieke gebieden en bijbehorende opgaven en op de identiteit van Helmond
 • Stap 3: Opstellen van de concept- omgevingsvisie. We zitten nu in deze fase. De keuzes die we maken, hebben we verwerkt we in de concept-omgevingsvisie. In januari en februari bespraken we dit concept ook nog met de gemeenteraad en met verschillende externe partners. Alle input die we in deze fase hebben gekregen leidt tot een verdere aanscherping van de concept-omgevingsvisie tot een ontwerp-omgevingsvisie.
 • Stap 4: De procedure. De ontwerp-omgevingsvisie wordt in procedure gebracht. De ontwerp-omgevingsvisie leggen we in het tweede kwartaal van 2023 ter inzage. Er is de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie Helmond 2040 vlak na de zomer van 2023 definitief vast. Daarna publiceren we de visie.

We stellen de omgevingsvisie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Dit doen we in elke fase van het proces zoals boven beschreven. Om ideeën en meningen bij onze inwoners op te halen, maken we gebruik van digitale enquêtes, straatinterviews, paneldiscussies en gebiedsgerichte bijeenkomsten. Daarnaast hebben we een klankbordgroep met maatschappelijke organisaties en andere externe partners.

Onderdeel van de omgevingsvisie is een omgevingseffectrapportage (o.e.r.). Alle keuzes hebben immers effecten. In de omgevingseffectrapportage beschrijven we effecten van keuzes en wat we kunnen doen om eventuele negatieve effecten van keuzes te verminderen.

De o.e.r. heeft een aparte procedure, die qua planning gelijk op loopt met de omgevingsvisie. De o.e.r. is gestart met een notitie reikwijdte en detailniveau. Daarin staat wat we willen onderzoeken en hoe we dat willen doen. De notitie reikwijdte en detailniveau lag in de periode juni-juli 2021 ter inzage. Hierop zijn verschillende zienswijzen ingediend. We betrekken deze zienswijzen bij het opstellen van de omgevingseffectrapportage.

Vervolgens hebben we een beoordelingskader gemaakt. Hierin leggen we vast hoe we de omgevingseffecten van veranderend beleid in de omgevingsvisie willen beoordelen. Daarna volgt het uitwerken van alternatieven en het opstellen van een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief vormt een belangrijke basis voor de concept-omgevingsvisie.

Heeft u een idee, wilt iets (ver)bouwen of een project opzetten? Kijk samen met ons of een omgevingsvergunning nodig is of dat het zonder kan. Als het niet past binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan, kijken we samen wat er wel kan. Daarbij gebruiken we de omgevingsvisie. Een plan of initiatief maakt meer kans als het past bij de kenmerken en de uitganspunten in de omgevingsvisie. Het is verder belangrijk dat het plan vooraf afgestemd is met betrokkenen en belanghebbenden.

Uw Reactie
Uw Reactie