Omgevingsvisie Helmond

Op 11 juli heeft ons college besloten de ontwerp-Omgevingsvisie Helmond 2040 en bijbehorende omgevingseffectrapportage vanaf 28 augustus gedurende 6 weken ter inzage te leggen, tot en met 6 oktober. In die periode kan iedereen een reactie geven op de ontwerp-Omgevingsvisie.

De ontwerp-Omgevingsvisie Helmond 2040 en bijbehorende omgevingseffectrapportage

U kunt de ontwerp-Omgevingsvisie en de omgevingseffectrapportage ook inzien op ’t Cour, Zuid Koninginnewal 2 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak: u kunt hiervoor bellen naar (14) 0492 of een mail sturen naar omgevingswet@helmond

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Schriftelijk (per post) door uw brief met zienswijze te richten aan: Burgemeester en wethouders van Helmond, p/a N. ter Linde, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND . Vermeld in uw brief dat het gaat om een zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie.
 • Schriftelijk (per mail) via omgevingswet@helmond
 • Mondeling: Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (14) 0492, een afspraak maken.

In de Omgevingsvisie staat hoe we de komende 20 jaar in Helmond om willen gaan met verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat, water en cultuurhistorie. Ook de fysieke aspecten van gezondheid zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie geven we, op hoofdlijnen, antwoord op vragen zoals: Waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Wat doen we met onze werklocaties? Waar is ruimte voor groen en natuur? Hoe blijft Helmond bereikbaar?

In de Omgevingsvisie komen doelen en ambities voor al deze onderwerpen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van ons hele grondgebied.

We staan in Nederland voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatbeleid, de energietransitie, herstel van natuur en biodiversiteit, economische ontwikkelingen, veiligheid en leefbaarheid. Die opgaven spelen ook in Helmond en wij zullen met elkaar een antwoord moeten vinden hoe we hiermee omgaan. Dit vraagt een lange-termijn-visie voor de ontwikkeling van onze stad, in samenhang met alle (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. We zitten immers niet op een eiland, maar maken onderdeel uit van Brainport en de Peel.

De omgevingsvisie vloeit ook voort uit de Omgevingswet. Deze wet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van haar gebied beschrijft.

Dit zijn onze ambities voor de stad in 2040

Helmond wil een veerkrachtige en inclusieve stad zijn waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Een innovatieve stad in Brainport met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een goede bereikbaarheid en goede voorzieningen. Een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad, waarin alle inwoners profiteren van duurzame energie, betaalbare woningen voor diverse doelgroepen en een fijne groene leefomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten.

Helmond is in 2040…
..een inclusieve stad...
..een vitale en levendige stad…
..natuurlijk en een stad aan het water…
..duurzaam bereikbaar…
.. klimaatneutraal en in 2050 klimaatbestendig…
..een gezonde en veilige stad.

We zetten de komende jaren stevig in op drie grote opgaven:

 1. Verstedelijking en bereikbaarheid
  Zodat we voldoende en betaalbare woningen hebben, onze economie tegen een stootje kan en we bereikbaar blijven voor iedereen.
 2. Het tegengaan van sociale en economische tweedeling
  Zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien in een fijne, gezonde en leefbare stad.
 3. Het verduurzamen van onze stad
  Zodat onze CO2-uitstoot naar (bijna) ‘nul’ gaat, onze stad voorbereid is op extreem weer en onze natuur weer een zonnige toekomst heeft.

Vier integrale ambities

Op basis van onze opgaven hebben we vier ambities geformuleerd. Deze ambities laten zien waar we voor staan en geven richting aan de ontwikkeling van Helmond.

We zijn gestart met het opstellen van een 'Nota van Uitgangspunten'.

Deze is op 22 september 2020 door de raad vastgesteld. Hierin hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor (het opstellen van) de omgevingsvisie vastgelegd.

Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie is opgedeeld in vier fasen.

 • Stap 1: Verkennende fase. We haalden de afgelopen jaren inbreng op voor de omgevingsvisie. Onder meer met een klankbordgroep, straatinterviews en een enquête. Ook ons bestaande beleid namen we mee en de trends en ontwikkelingen die op ons af gaan komen. Dit heeft geleid tot een globaal beeld van de toekomst van Helmond en onderwerpen waarover nog keuzes en afwegingen voor moeten worden gemaakt. Dit is vastgelegd in het document ‘Koers en Keuzes’.
 • Stap 2: De keuzefase. We hebben de keuzes verder uitgewerkt. Hiervoor zochten we verdere verdieping met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad via onze klankbordgroep en een verdiepende enquête. Bekijk de resultaten van dit onderzoek.
 • Stap 3: Opstellen van de concept- omgevingsvisie. De keuzes die we hebben gemaakt, zijn verwerkt in de concept-omgevingsvisie. Die is op 31 januari 2023 besproken in de opiniecommissie van onze gemeenteraad, de externe klankbordgroep en onze mede-overheden. Daarnaast hebben ook inwoners, belangenorganisaties en anderen in de periode januari-maart 2023 hun reactie kunnen geven op de concept-Omgevingsvisie. Er zijn 29 reacties binnengekomen op de concept-Omgevingsvisie. Ook van enkele mede-overheden hebben we  reacties ontvangen. We hebben alle reacties betrokken bij het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie.  
 • Stap 4: De ontwerp-Omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie wordt nu in procedure gebracht. Er is de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen in de periode van 28 augustus tot en met 6 oktober. Alle binnengekomen zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Omgevingsvisie door de raad.  Dit zal naar verwachting in januari 2024 zijn.

We stellen de omgevingsvisie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Dit doen we in elke fase van het proces zoals boven beschreven. Om ideeën en meningen bij onze inwoners op te halen, maken we gebruik van digitale enquêtes, straatinterviews, paneldiscussies en gebiedsgerichte bijeenkomsten. Daarnaast hebben we een klankbordgroep met maatschappelijke organisaties en andere externe partners.

In de omgevingseffectrapportage (o.e.r) onderzoeken we wat de effecten zijn van de keuzes die we maken in de omgevingsvisie. Het gaat zowel op kansen op positieve effecten, als risico’s op negatieve effecten. Op basis van die effecten, kunnen we in de omgevingsvisie nog zaken bijsturen of, als dat nodig is, compenserende maatregelen nemen.

De o.e.r. heeft een aparte procedure, die qua planning gelijk op loopt met de omgevingsvisie. De o.e.r. is gestart met een notitie reikwijdte en detailniveau. Daarin staat wat we willen onderzoeken en hoe we dat willen doen. De notitie reikwijdte en detailniveau lag in de periode juni-juli 2021 ter inzage. Hierop zijn verschillende zienswijzen ingediend. We betrekken deze zienswijzen bij het opstellen van de omgevingseffectrapportage.

Heeft u een idee, wilt iets (ver)bouwen of een project opzetten? Kijk samen met ons of een omgevingsvergunning nodig is of dat het zonder kan. Als het niet past binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan, kijken we samen wat er wel kan. Daarbij gebruiken we de omgevingsvisie. Een plan of initiatief maakt meer kans als het past bij de kenmerken en de uitganspunten in de omgevingsvisie. Het is verder belangrijk dat het plan vooraf afgestemd is met betrokkenen en belanghebbenden.

Uw Reactie
Uw Reactie