Stedelijke vernieuwing, subsidie

De subsidie stedelijke vernieuwing is bedoeld voor initiatieven die de leefbaarheid, veiligheid, woon- en milieukwaliteit in Helmond verbeteren. Dit geldt ook als uw initiatief sociale samenhang bevordert, economisch draagvlak versterkt of de openbare ruimte verbetert.

U kunt subsidie aanvragen als uw initiatief onder 1 van deze categorieën valt:

  • aanpak van knelpunten in de woonomgeving

De activiteiten verbeteren de fysieke woonomgeving. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van €4500,-.

  • het bevorderen van buurtpreventie

Instellingen kunnen maximaal €500,- aanvragen voor een activiteit.

  • het bevorderen van wijk- en buurtbeheer

De werkzaamheden verbeteren de leefbaarheid in de wijk of de buurt. De subsidie is bedoeld voor instellingen. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bepaald op basis van een verdeelbesluit.

Voorwaarden

  • De aanvraag is in het belang van de doelstelling van de subsidie.
  • De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats in een door het college aangewezen gebied.
  • De werkzaamheden of activiteiten vallen onder een van de drie aandachtsgebieden.
  • De werkzaamheden of activiteiten zijn nog niet begonnen vóór aanvang van de subsidie, tenzij anders bepaald.
  • De kosten van de werkzaamheden of activiteiten staan in redelijke verhouding tot het resultaat. Het college oordeelt hierover.

Let op: de drie aandachtsgebieden hebben eigen specifieke voorwaarden. U leest hier meer over in ‘Nadere regels subsidie stedelijke vernieuwing Helmond 2009’.

Aanpak

Via gemeente@helmond.nl vraagt u het aanvraagformulier Stedelijke Vernieuwing Subsidie op.

Aanvraagformulier schriftelijk indienen

Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u dit schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders via onderstaand adres.

De deadline voor de subsidieaanvraag voor het bevorderen van wijk- en buurtbeheer is 31 mei, voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders Postbus 950 5700 AZ Helmond College van Burgemeester en Wethouders
Uw Reactie
Uw Reactie