Afvalwater en riool

In het openbaar riool worden zowel huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

In de stad liggen verschillende typen rioolstelsels:

  • gemengde rioolstelsels waarin al het afvalwater en hemelwater in één buis wordt afgevoerd naar de zuivering;
  • (verbeterd) gescheiden rioolstelsels, waarin hemelwater en afvalwater in een aparte buis worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar de zuivering, het (schone) hemelwater wordt vaak in de directe omgeving geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater. Dit is beter voor het milieu en ontlast het rioolstelsel.

Wie doet wat?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater. De verantwoordelijkheid van de gemeente houdt op bij het particuliere terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het riool op uw eigen terrein. Voor de aanleg van riolering op eigen terrein zijn regels vastgelegd in onder andere het Bouwbesluit. Op de perceelgrens ligt een overnamepunt, waar de gemeente uw afval- en regenwater overneemt en verder transporteert. De gemeente is overigens niet altijd verplicht om bedrijfsafvalwater over te nemen. Meer informatie over afvalwaterlozingen is te vinden via:

Realisatie van aangevraagde rioolaansluiting

Heeft u met de aanvraag van een omgevingsvergunning al een rioolaansluiting aangevraagd? Om de rioolaansluiting te laten realiseren, hoeft u geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. U kunt dan een afspraak maken voor de realisatie.

Nieuwe aanvraag rioolaansluiting

Heeft u in uw omgevingsvergunning de rioolaansluiting nog niet meegenomen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag voor een vaste of tijdelijke rioolaansluiting indienen via deze links:

1. Vaste rioolaansluiting

Wilt u een vaste rioolaansluiting? Dan kunt u deze bij de gemeente aanvragen.

2. Tijdelijke rioolaansluiting

Soms is er sprake van een tijdelijke aansluiting, bijvoorbeeld voor het lozen van bronneringswater, water dat vrijkomt bij bodem- of grondwatersaneringen, of voor toiletvoorzieningen bij evenementen of een bouwkeet. Meestal moet u die aansluiting bij de gemeente aanvragen. In sommige gevallen is ook nog een melding of vergunning van het waterschap nodig.

Riool verstopt?

Als u uw afvalwater niet goed kunt afvoeren, kan er een verstopping in het riool zitten. Meestal zit deze verstopping ergens in de aansluitleiding. Meer over verstoppingen in het riool en hoe u deze op kunt lossen leest u in de folder: