Woonvisie

In een woonvisie maakt de gemeente keuzes op het gebied van wonen. We kijken hierbij naar de periode tot 2040. Wat voor woonstad willen we zijn? Voor welke doelgroepen willen we bouwen? En in welke prijsklassen? En welke woningen moeten waar worden gebouwd? Hoe zorgen we ervoor dat de woningen in Helmond duurzamer en levensloopbestendiger worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woningen er zo snel mogelijk komen?

Waarom maken we nu een nieuwe woonvisie?

De bestaande woonvisie is aan actualisatie toe. Dit komt bijvoorbeeld door de tekorten op de woningmarkt, waardoor sommige doelgroepen in de knel zitten. En ook de landelijke overheid vraagt van ons (en alle andere gemeenten in het land) om opnieuw goed naar het onderwerp wonen te kijken. In 2022 stelden we al een Visie op Wonen, Welzijn en Zorg op. 

De kern van de concept-Woonvisie

Afgelopen maanden hebben we, met inbreng van diverse organisaties in de stad (waaronder het stadspanel), een concept-woonvisie gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli besloten deze concept-woonvisie openbaar te maken. Kern van deze concept-woonvisie:

Er moeten meer betaalbare woningen bij. Bovendien moet de woningvoorraad diverser en levensloopbestendiger worden, waardoor er meer keuze en meer doorstroming ontstaat. Dat geldt voor de stad als geheel en de wijken. Hier hebben allerlei doelgroepen voordeel bij: huishoudens uit Helmond en daarbuiten, jong en oud, kleine huishoudens en gezinnen. De focus ligt op betaalbaar wonen: sociale huur, middenhuur, betaalbare koop. Investeren in de wijken. En dat allemaal om de tweedeling kleiner te maken en te werken aan een ongedeelde stad. Ook willen we dat de woningen in Helmond nog duurzamer worden. Daarom kiest de gemeente voor een hogere duurzaamheidseis voor nieuwbouwwoningen dan de Rijksoverheid oplegt: namelijk: energieneutraal.

Vervolg

Vanaf 28 augustus 2023 tot en met 6 oktober 2023 is het voor iedereen mogelijk geweest een zienswijze in te dienen op de concept-woonvisie. De concept-woonvisie wordt op 12 maart 2024 door de gemeenteraad behandeld.

Uw Reactie
Uw Reactie