• Bestuur
  • Voorjaarsnota en begroting

Voorjaarsnota en begroting

De gemeenteraad zorgt ervoor dat alleen geld wordt uitgegeven dat beschikbaar is. Hulpmiddelen daarbij zijn de voorjaarsnota en de programmabegroting.

Wat is een voorjaarsnota

De voorjaarsnota maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het volgende jaar uit zal zien. Via de voorjaarsnota bepaalt de raad waar eventueel extra geld aan uitgegeven gaat worden. Is de verwachting dat de inkomsten lager zijn dan de uitgaven? Dan bepaalt de raad via de voorjaarsnota waarop bezuinigd moet worden. De voorjaarsnota is de voorbereiding van de programmabegroting. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de voorjaarsnota in de maand april of mei. De behandeling en vaststelling door de gemeenteraad vindt plaats in juni.

Wat is een programmabegroting

In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De in de voorjaarsnota vastgestelde hoofdlijnen worden in de programmabegroting verder uitgewerkt. 

Geld voor 13 programma's

De programmabegroting bestaat uit 13 programma’s (bijvoorbeeld: jeugd en onderwijs of openbare ruimte en natuurbescherming). Per programma ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld het programma mag kosten. 

Behandeling en vaststelling

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de programmabegroting in de maand september. De gemeenteraad behandelt de begroting in november en stelt deze al dan niet gewijzigd vast. De programmabegroting heet naar het jaar waar hij over gaat: de programmabegroting 2020 gaat ook over het jaar 2020.  

Begrotingswijziging

Door vaststelling van de begroting geeft de raad aan het college de bevoegdheid om het aan het programma toegewezen geld uit te geven. Als het college aan een programma meer geld wil uitgeven (door bijvoorbeeld aan een ander programma minder geld uit te geven) dan moet het college hiervoor toestemming vragen aan de raad. Er komt dan een voorstel tot een begrotingswijziging op de agenda voor de raadsvergadering. Een kloppende begroting

De begroting moet kloppen: het eindcijfer van de inkomsten moet gelijk zijn aan het eindcijfer van de uitgaven. Dus als de gemeente € 500.000 inkomsten heeft, mogen de uitgaven nooit meer zijn dan € 500.000. De gemeente kan niet meer geld uitgeven dan ze ontvangt.

Meer informatie 

Uw Reactie
Uw Reactie