Programmabegroting 2016

De gemeenteraad heeft op donderdag 5 november 2015 de gemeentebegroting voor het jaar 2016 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Hooravond over de begroting

Op dinsdag 13 oktober 2015 heeft de Helmondse gemeenteraad een hooravond gehouden in de raadzaal in Boscotondo. Tijdens die avond hebben inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening gegeven over de begroting voor 2016 van de gemeente.

Discussie in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 5 november gediscussieerd over de begroting voor 2016. Eerst hebben alle fracties hun mening gegeven over de begroting en vragen gesteld aan het college. Daarna hebben burgemeester en wethouders antwoord gegeven aan de raadsleden. Uiteindelijk is er gestemd over de begroting. Ook is er gestemd over 4 amendementen en 15 moties. Hiermee kunnen raadsleden wijzigingen voorstellen. De begroting is vastgesteld en er zijn 11 moties aangenomen.

Meer informatie

Dit jaar is er een speciale digitale versie van de Programmabegroting: visueel, interactief en
beter toegankelijk.  Ook is er een samenvatting.
Bij de begroting hoort verder een aantal voorstellen voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven. Verder is er een aanbiedingsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad en een presentatie met de belangrijkste punten uit de begroting. Alle stukken over de begroting vindt u hieronder:

Aanbiedingsbrief B&W
Presentatie begroting 2016
Programmabegroting 2016-2019
Nota reserves en voorzieningen 2016-2019
Bijlage reserves
Belastingverordeningen en tarieven 2016
Treasurystatuut Helmond 2016
Nota investeringsbeleid

Financiële verordening

Uw Reactie
Uw Reactie