Voorjaarsnota 2015

De gemeenteraad heeft op donderdag 4 juni de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2016. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Moties en amendementen

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Aan het eind van de vergadering is hierover gestemd. Eén amendement en 8 moties zijn door de raad aangenomen. De andere zijn verworpen, ingetrokken of aangehouden.

Technische vragen

Op donderdag 28 mei is er een informatieve commissievergadering, waarbij de raadsleden technische vragen kunnen stellen over de Voorjaarsnota. De vragen worden beantwoord door de leden van het management team met ondersteuning van een aantal ambtenaren.

Hooravond op 27 mei

Op woensdag 27 mei is er een hooravond voor inwoners van Helmond en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen. Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan, denkt? Meld u dan aan voor de hooravond. Stuur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).
Er is een aantal spelregels: in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en namens wie u spreekt. Dit mailtje stuurt u voor vrijdagmiddag 22 mei 16.00 uur. U kunt natuurlijk ook bellen. Het nummer is (0492) 58 71 55.
Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota horen de volgende stukken:

Uw Reactie
Uw Reactie