Programmabegroting 2023

Op donderdag 10 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2023 vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Begroting 2023 gemeente Helmond

Aanbiedingsbrief van het college van B&W
Programmabegroting 2023
Belastingverordeningen en tarieven 2023

 
Discussie in de gemeenteraad

Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad de financiële stukken van de begroting uitgebreid besproken en uiteindelijk vastgesteld.

Daarbij zijn verschillende moties en amendementen ingediend. Dat zijn voorstellen om iets te wijzigen aan de begroting of opdrachten aan het college om bepaalde zaken aan te pakken of uit te zoeken. Uiteindelijk zijn er 17 moties en 1 amendement aangenomen.

Overzicht moties en amendementen begroting 2023
Aangenomen amendement en moties begroting 2023

 Algemene informatie over de begroting

Uw Reactie
Uw Reactie