Raadsvergadering 10 mei 2016

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 10 mei 2016 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 10 mei 2016.

19.00 uur: vragenhalfuur (mits er vragen zijn ingediend, zoals bedoeld in artikel 43 van het Reglement van orde 2011)

19.30 uur: raadsvergaderingBesluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2016

Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
 2. Vaststellen ontwerpagenda.
 3. Vaststellen notulen raadsvergadering 1 maart 2016 en 29 maart 2016.
 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
  Hamerstukken
 5. Jaarbegroting 2016 Stichting Openbare basisscholen Helmond.
   Bijlage: Raadsvoorstel 28, Antwoordbrief jaarbegroting 2016
 6. Beschikbaar stellen decentralisatie-uitkering  voor aanpak jeugdwerkloosheid.
  Bijlage: Raadsvoorstel 29Plan van Aanpak Samen naar een werkende toekomst, begrotingswijziging 10-2016.
 7. Bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond-Ruwe Putten 3’.
  Bijlage: Raadsvoorstel 30.
 8. Evenementenbeleid Helmond: gevarieerd en veilig.
  Bijlage: Raadsvoorstel 36, Nota Evenementenbeleid Helmond Gevarieerd en veilig, Oplegnota nieuw evenementenbeleid
  Bespreekstukken
 9. Tiende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.
  Bijlage: Raadsvoorstel 31, 10e wijziging APV 2008 bijlage 1, 10e wijziging APV 2008 bijlage 2, 10e wijziging APV 2008 bijlage 3a, 10e wijziging APV 2008 bijlage 3b, 10e wijziging APV 2008 bijlage 4, 10e wijziging APV 2008 geconsolideerde versie, 10e wijziging APV 2008 toelichting belangrijkste wijzigingen
 10. Aangepast voorstel Raad in Beeld.
  Bijlage: Raadsvoorstel 35, Notitie Raad in Beeld-toelichting op de voorgestelde scenarios (aangepast met archieffunctie)
  N.B. de gemeenteraad heeft een amendement aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is om tegen beperkte kosten notulen van de raadsvergaderingen te krijgen via audiotranscriptie. Bij het stemmen over het voorstel-zelf waren er 18 raadsleden vóór en 18 tegen. dat betekent dat het voorstel bij een volgende vergadering opnieuw in stemming zal worden gebracht.
 11. Camperlocatie Helmond.
  Bijlage: Raadsvoorstel 32, Locatiestudie camperlocatie Helmond
 12. Ingebruikname leegstaand schoolgebouw Gasthuisstraat 79 voor uitbreiding onderwijsvoorziening De Cajuit.
  Bijlage: Raadsvoorstel 37.
 13. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Suytkade I.
  Bijlage: Raadsvoorstel 33.
 14. Woonvisie 206-2020.
  Bijlage: Raadsvoorstel 34, Nota van zienswijzen Woonvisie 2016-2020, Overzicht wijzigingen Woonvisie nav zienswijzen, Woonvisie 2016 - 2020 (inclusief wijziging)
  N.B.: de gemeenteraad heeft een amendement aangenomen om de Woonvisie op twee punten tekstueel te wijzigen. Ook heeft de raad een motie aangenomen om de mogelijkheden van een 'blijverslening' te onderzoeken.
 15. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
  Bijlage: Raadsvoorstel 38, concept zienswijze op ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

1. Provincie Noord Brabant, 25 maart 2016.
Begrotingscirculaire 2016.

2. Programmabureau VANG –huishoudelijk afval, 25 maart 2016.
Resultaten vermindering huishoudelijk afval.

3. VHG branchevereniging, 31 maart 2016.
Laten we samen Nederland groener maken.

4. B. Dijk, 8 april 2016.
Onderzoek KU Leuven over geluid.

5. Metropoolregio Eindhoven, 11 april 2016.
Ter informatie: bestuurlijke werkgroep t.b.v. evaluatie MRE.

6. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, 13 april 2016.
Voorlopige jaarstukken 2015.

7. Raadslid.Nu, 14 april 2016.
Zelfstandig raadsbudget.

8. Milieudefensie, 14 april 2016.
Handelsverdragen CETA en TTIP.

Voor advies naar het college van B&W:
9. Metropoolregio Eindhoven, 24 maart 2016.
Meerjarenplan Brainport Development.2017-2020 en verzoek tot begrotingswijziging.

10. GGD Brabant Zuidoost, 12 april 2016.
Aanbieding begrotingswijziging 2016, concept programmabegroting 2017, jaarrekening 2015.

11. GGD Brabant Zuidoost, 14 april 2016.
Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling GGD.

12. Blink, 15 april 2016.
Jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2016-2020.

Betrekken bij de behandeling van agendapunt 10: camperlocatie Helmond.
13. Recron en Koninklijke Horeca Nederland, 8 april 2016.
Camperplaatsen in de gemeente Helmond.

14. mr. P. Koster,  10 april 2016.
Camperplaats Helmond.


VNG ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:
1. Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR, 23 maart 2016.
2. Vervolgtraject rapport Modernisering Cannabisbeleid, 25 maart 2016.
3. Toelichting cao-afspraak over reparatie derde WW-jaar, 7 april 2016.
4. FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levenloopstorting, 8 april 2016.
5. Erfgoedwet, 13 april 2016.
6. VNG inzet uitwerkingsakkoord, 14 april 2016.

Uw Reactie
Uw Reactie