• Home
 • Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren in de fysieke leefomgeving, dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. 

Hieronder zijn voorbeeld van activiteiten opgenomen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig kan zijn of waarvoor soms een melding gedaan moet worden. Let op, dit is geen volledige lijst, er kunnen nog meer activiteiten zijn waarvoor een vergunning of melding nodig is.

 • •    Het kappen van een (beschermde) boom
  •    Het aanleggen van een inrit of uitweg (over openbaar terrein)
  •    Een bouwwerk bouwen, zoals een woning, een bedrijfspand, een aanbouw, een bijgebouw, een erker, een zendmast, een zwembad etc.
  •    Het slopen van een bouwwerk
  •    Brandveilig gebruik
  •    Het plaatsen van een dakkapel
  •    Het plaatsen van een erfafscheiding, het aanleggen van een alarminstallatie
  •    Het uitvoeren van een milieubelastende activiteit
  •    Graven in de grond, saneren van grond, verplaatsen van grond
  •    Het veranderen van een gemeentelijk of rijksmonument 
  •    Het plaatsen van reclame
  •    Werkzaamheden die effect hebben op flora en fauna

Voorwaarden

Twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plan? Als u het schetsplan door de Welstandscommissie laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid nagaan. Kijk voor meer informatie bij 'Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen' onder 'gerelateerde producten'.

Aanpak

Doe eerst een vergunningcheck

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms kunt u volstaan met een melding of is er alleen een algemene regel waar u zich aan moet houden. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket.
Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op via deze link.

Vraag een omgevingsvergunning aan

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij  het Omgevingsloket. U kunt hier ook een melding doen. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en krijgt u hulp bij het aanvragen. 
Om een vergunning aan te kunnen vragen of een melding in te dienen, moet u beschikken over DigiD. Bedrijven moeten inloggen met eHerkenning. In uw online dossier in het Omgevingsloket ziet u wat de status van uw aanvraag is. 

Meer informatie over veel voorkomende aanvragen

Boom kappen

U kunt op de Bomenkaart opzoeken welke bomen beschermd zijn. Staat de boom op de bomenkaart? Dan mag u deze niet kappen zonder vergunning. In de gebieden met bijzondere boomwaarde (arcering) geldt dit verbod voor alle bomen. Bent u geen eigenaar van de boom? Dan heeft u ook een schriftelijke machtiging van de eigenaar nodig.

Er kunnen, naast de Bomenkaart, nog meer regels van toepassing zijn op de vraag of een boom gekapt mag worden. In het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) kunnen hiervoor regels opgenomen zijn. Kijkt u hiervoor op de Regels op kaart-pagina van het Omgevingsloket..

Een boom mag ook niet gekapt worden als er beschermde soorten leven in de boom. Denk aan (broedende) vogels of vleermuizen. 

Slopen

Wanneer u een sloopmelding moet doen volgt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of als er sprake is van asbest. U doet de melding online via het Omgevingsloket. De melding is pas rechtsgeldig als deze compleet en volgens de vereisten is ingediend. Dit moet minimaal 4 weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden. Soms mag dit tot minimaal 5 dagen voor aanvang. In spoedeisende gevallen kan de gemeente besluiten dat de meldingstermijn niet geldt.

Monument

 U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gemeentelijk- of rijksmonument gaat restaureren, veranderen, verbouwen of (gedeeltelijk) slopen. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij het Omgevingsloket. Hiervoor is nodig: een situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten, zowel van de huidige en de gewenste situatie. De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de aanvraag en geeft hierover advies aan de gemeente. Op basis hiervan neemt de gemeente een besluit over de vergunningaanvraag.

Ingediende aanvragen en verleende vergunningen

Iedere donderdag verschijnt een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop. Hierin staan de ingediende vergunningaanvragen en de besluiten die de gemeente heeft genomen.  

Ook is de informatiepagina digitaal beschikbaar, waar u de ingediende aanvragen en genomen besluiten kunt inzien.

Bent u het niet eens met een genomen besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken of een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder. Inzage in nog niet onherroepelijke vergunningen is gratis. Wanneer vergunningen onherroepelijk zijn, betaalt u kosten voor inzage. Deze kosten zijn vastgelegd in de Legesverordening, die jaarlijks wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Goed om te weten

Bouwplannen en -tekeningen inzien

U kunt bouwplannen en -tekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken opvragen bij de gemeente. Als u dit wilt inzien of kopieën aanvraagt, zijn daaraan kosten verbonden.

De Wet Bibob

De Wet Bibob voorkomt dat wij ongewild criminele activiteiten mogelijk maken door het verlenen van een vergunning. Daarom wordt er bij bepaalde vergunningaanvragen een zogenaamde ‘Bibob-toets’ uitgevoerd. Als dit het geval is voor uw aanvraag neemt de gemeente hierover contact met u op. 

Online regelen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onze contact-pagina  of via omgevingsvergunningen@helmond.nl

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, moet u meestal ‘leges’ betalen. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt om uw aanvraag in behandeling te nemen en te beoordelen. Deze kosten worden altijd in rekening gebracht, ongeacht het besluit op uw aanvraag. Dus ook als de vergunning niet wordt verleend, betaalt u legeskosten. 

De kosten zijn afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt. De legeskosten staan in de tarieventabel van de Legesverordening, die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 


De legeskosten voor (ver)bouwen zijn gekoppeld aan de bouwkosten. Twijfelt u of de omgevings(-bouw-)vergunning verleend kan worden, dien dan eerst een concept-verzoek in via het Omgevingsloket.
Hiervoor betaalt u ook een bedrag, maar dit is een vast bedrag en meestal aanmerkelijk lager dan de legeskosten bij een definitieve aanvraag voor een omgevings(bouw)vergunning. Kijkt u voor de tarieven in de Legesverordening (zie bovenstaande link, artikel 2.4 Omgevingsoverleg). 

Termijn

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

De meeste vergunningaanvragen lopen via de ‘gewone (reguliere) procedure’: U krijgt dan de beslissing op uw aanvraag binnen 8 weken. Deze termijn mogen we eenmaal verlengen met 6 weken.

Soms is er een uitgebreide procedure nodig. In dat geval hebben wij 26 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft, tellen we bij de beslistermijn op. 

Wanneer gaat de vergunning in?

De vergunning moet in werking treden voordat u aan de slag kunt. Meestal is dit een dag na de bekendmaking, maar soms duurt dit langer. Dit staat in de vergunning. De vergunning is pas definitief als de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift (meestal 6 weken) ongebruikt is verstreken of als er een beslissing is genomen op een ingediend bezwaar- of beroepschrift. Gaat u aan de slag met een vergunning die nog niet definitief is? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit van een vergunning.
Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking. Wij nemen uw bezwaar of zienswijze in behandeling en bekijken of de vergunning op basis daarvan wordt aangepast.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het daarna nog niet eens met het genomen besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroepschrift indienen

Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de termijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Veel gestelde vragen

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

Wijzigingen meldt u bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen.

U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Zijn er schadelijke effecten te verwachten voor een Natura 2000 gebied? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming.

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
 • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.
 1. Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning
 2. Meer informatie over in hoger beroep gaan bij de Raad van State

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen en eventueel een sloopmelding doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning voor bouwen tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

Als u een boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig als de boom op de gemeentelijke bomenlijst staat. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Als een boom niet op de bomenlijst staat, dan hoeft u alleen te melden dat u de boom gaat kappen of rooien.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden

Als u een boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig als de boom op de gemeentelijke bomenlijst staat. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Als een boom niet op de bomenlijst staat, dan hoeft u alleen te melden dat u de boom gaat kappen of rooien.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie