• Home
 • Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting of de WOZ-waarde? Kijk dan onderaan deze pagina bij het gerelateerde product ‘Bezwaarschrift indienen, belastingen en WOZ-waarde’.

Klacht

Heeft u een klacht over het handelen van de gemeente, een afdeling of een ambtenaar? Onderaan deze pagina leest u hoe u een klacht indient bij het gerelateerde product ‘Klacht over de gemeente indienen’.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en er is een vertaling nodig voor een goede afhandeling, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Aanpak

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via onderstaande knop 'online regelen'. Schriftelijke bezwaarschriften kunnen worden verstuurd naar de gemeente via onderstaand adres.

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Heeft u uw bezwaar ingediend en bent u van gedachten veranderd? U kunt dan uw bezwaar intrekken. Neem contact op met de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning of laat het weten tijdens de hoorzitting.

Online regelen

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Moet een commissie naar uw bezwaarschrift kijken? Dan is de periode 12 weken.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Adressen

Afdeling BJO, t.a.v. bezwaarschriftencommissie Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling BJO, t.a.v. bezwaarschriftencommissie

Veel gestelde vragen

‘Horen’ is het mondeling of schriftelijk toelichten van uw bezwaar. U kunt worden uitgenodigd om toelichting te geven bij een hoorzitting. U bent niet verplicht om daarop in te gaan. U kunt ook van tevoren aangeven dat u niet gehoord wilt worden.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren persoonlijk aan de bezwaarschriftencommissie toelichten. U krijgt voor de hoorzitting alle stukken toegestuurd die met uw bezwaar te maken hebben. De hoorzitting duurt maximaal 20 minuten. Het verslag van de zitting wordt aan uw dossier toegevoegd.

Een adviescommissie geeft naar aanleiding van uw dossier een advies aan het college. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een beslissing. U krijgt de beslissing schriftelijk thuisgestuurd.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen als het belangrijk is dat er op korte termijn een beslissing wordt genomen over uw bezwaar- of beroepschrift. Dit kan alleen bij spoedeisende gevallen. Een voorbeeld van spoed is het stopzetten van uw uitkering. U heeft dan geen inkomen meer. De voorzieningenrechter maakt dan een voorlopige beslissing. Deze beslissing is geldig totdat er een definitief besluit is genomen op uw bezwaar.

U kunt een voorlopige voorziening tegelijk indienen met een bezwaarschrift. Het is ook mogelijk om de aanvraag tijdens de procedure te doen. Stuur uw aanvraag naar:

Voorzieningenrechter
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie