• Home
 • Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit of beschikking van de gemeente. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente.

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Belastingen

Wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting of de WOZ-waarde? Kijk dan onderaan deze pagina bij het gerelateerde product ‘Bezwaarschrift indienen, belastingen en WOZ-waarde’.

Klacht

Heeft u een klacht over het handelen van de gemeente, een afdeling of een ambtenaar? Onderaan deze pagina leest u hoe u een klacht indient bij het gerelateerde product ‘Klacht over de gemeente indienen’.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en er is een vertaling nodig voor een goede afhandeling, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Aanpak

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via onderstaande knop 'online regelen'. Schriftelijke bezwaarschriften kunnen worden verstuurd naar de gemeente via onderstaand adres.

Zo dient u een bezwaarschrift in:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U zet in uw bezwaarschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

Heeft u uw bezwaar ingediend en bent u van gedachten veranderd? U kunt dan uw bezwaar intrekken. Neem contact op met het Juridisch Team of laat het weten tijdens de hoorzitting.

Online regelen

Termijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Deze periode is 12 weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen, waardoor de beslistermijn op maximaal 18 weken uitkomt.

Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Voordat een beslissing op uw bezwaar wordt genomen vraagt het gemeentebestuur advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Dit doet het gemeentebestuur niet bij belastingkwesties.

Op de pagina Bezwaarschriftencommissie leest u hier alles over. U vindt hier tevens het vergaderschema van de hoorzitting (kamer 1).

Sinds 2023 bestaat ook de mogelijkheid om ambtelijk te worden gehoord. U wordt dan niet gehoord door de bezwaarschriftencommissie, maar door medewerkers die niet eerder bij de besluitvorming zijn betrokken. Ambtelijk horen is onderdeel van een nieuwe werkwijze. Het gemeentebestuur heeft een beperkt aantal categorieën aangewezen waar ambtelijk kan worden gehoord. De beslistermijn is 6 weken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen, waardoor de beslistermijn op maximaal 12 weken uitkomt.


Op de pagina Informele behandeling bezwaarschriften vindt u meer informatie over het ambtelijk horen en in welke zaken dat mogelijk is.   

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Adressen

Afdeling S&B, JT, t.a.v. bezwaarschriftencommissie Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling S&B, JT, t.a.v. bezwaarschriftencommissie

Veel gestelde vragen

‘Horen’ is het mondeling of schriftelijk toelichten van uw bezwaar. U kunt worden uitgenodigd om toelichting te geven bij een hoorzitting. U bent niet verplicht om daarop in te gaan. U kunt ook van tevoren aangeven dat u niet gehoord wilt worden.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren persoonlijk aan de bezwaarschriftencommissie toelichten. U krijgt voor de hoorzitting alle stukken toegestuurd die met uw bezwaar te maken hebben. De hoorzitting duurt maximaal 20 minuten. Het verslag van de zitting wordt aan uw dossier toegevoegd.

Een adviescommissie geeft naar aanleiding van uw dossier een advies aan het college. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een beslissing. U krijgt de beslissing schriftelijk thuisgestuurd.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen als het belangrijk is dat er op korte termijn een beslissing wordt genomen over uw bezwaar- of beroepschrift. Dit kan alleen bij spoedeisende gevallen. Een voorbeeld van spoed is het stopzetten van uw uitkering. U heeft dan geen inkomen meer. De voorzieningenrechter maakt dan een voorlopige beslissing. Deze beslissing is geldig totdat er een definitief besluit is genomen op uw bezwaar.

U kunt een voorlopige voorziening tegelijk indienen met een bezwaarschrift. Het is ook mogelijk om de aanvraag tijdens de procedure te doen. Stuur uw aanvraag naar:

Voorzieningenrechter
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

 1. Meer informatie over een voorlopige voorziening

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie