Bomen

Wilt u informatie over ons bomenbeleid? Of wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Op deze pagina leest u meer.

Helmond is een groene stad, mede dankzij de vele bomen: 52.000 gemeentelijke en ontelbare particuliere bomen. Bomen zijn onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Ze maken de zuurstof die wij nodig hebben om te ademen. Ze zuiveren de lucht, geven schaduw en verkoeling en nog veel meer. Bovendien bieden bomen voedsel en leefruimte aan allerlei planten en dieren. Kortom; geen leven zonder bomen! We zijn daarom zuinig op bomen.

Een aantal bomen zijn zo waardevol, dat we ze beschermen en zo lang mogelijk willen behouden. Op deze bomenkaart kunt u zien welke bomen in Helmond dit zijn. Op de bomenkaart staan beschermde bomen aangegeven als individuele boom (punt), bomenrij (lijn) of gebied (vlak). Het zijn zowel bomen van de gemeente als van andere eigenaren.

Voor beschermde bomen geldt een kapverbod

Ons streven is beschermde bomen zo lang mogelijk te behouden. Ook als de boom begint af te takelen. Er is daarom een Omgevingsvergunning nodig om een beschermde boom te mogen kappen. En ook voor andere maatregelen die de boom aantasten, zoals ingrijpend snoeien, is een Omgevingsvergunning nodig.

De regels voor beschermde bomen leest u in de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2022 op deze pagina, onder het kopje 'Meer informatie'.

Of dat mag is afhankelijk van waar uw boom staat.

Staat uw boom op de Bomenkaart?

Dan is de boom beschermd en mag u niet kappen zonder ontheffing. Vindt u dat u toch een dringende reden heeft om een beschermde boom te kappen? Vraag dan een Omgevingsvergunning aan. Alleen in bijzondere gevallen wordt de vergunning verleend. 

Dit kunt u lezen in artikel 4 van de 'Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2022' onder het kopje 'Meer informatie'.

Staat uw boom binnen de bebouwde kom, maar niet op de Bomenkaart?

Dan mag u zelf de afweging maken of u de boom kapt of niet. U heeft daarvoor geen vergunning nodig.

Staat uw boom buiten de bebouwde kom?

Lees dan wat u moet doen volgens de Wet Natuurbescherming op de website van de Provincie Noord Brabant. Klik hier voor meer informatie en het kapmeldingsformulier op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Op deze bomenkaart kunt u de grens van de bebouwde kom voor bomen zien.

Let op: Staat uw boom op de bomenkaart én buiten de bebouwde kom? Vraag dan ook een Omgevingsvergunning aan.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben we een aantal documenten nodig. Dit zijn:

 1. een tekening van de huidige situatie met de plek van de te kappen boom(bomen);
 2. een tekening van de nieuwe situatie;
 3. actuele foto(’s) van de te kappen boom(bomen). Dit is alleen nodig als het gaat om individueel beschermde bomen, die als punt op de bomenkaart staan.

Vraagt u een vergunning aan in een gebied met belangrijke natuurwaarden? Lever dan ook aan:

 1. een quick scan natuur. Deze quick scan moet zijn uitgevoerd door een erkend ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. Dit geldt alleen voor de kap van een boom (bomen) in een gebied dat als vlak op de bomenkaart staat

Doet u de aanvraag vanwege een ruimtelijke ontwikkeling? Lever dan ook aan:

(Onder een ruimtelijke ontwikkeling verstaan we bijvoorbeeld een bouwplan voor het (uit)bouwen van woningen en opstallen, aanleg van parkeerplaatsen, vervangen van riolering, civieltechnische werkzaamheden, ontgronding of ophoging.)

 1. een boomonderzoek, inclusief boomwaarde, bepaald door een erkend NVTB-boomtaxateur;
 2. een Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld door een erkend boomdeskundige (ETT);
 3. een tekening van de bouwplaatsinrichting en/of de voorwaarden die u daarvoor stelt;
 4. een overzicht van de overige (aangevraagde) vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van een project;
 5. een compensatie- of landschappelijk inpassingsplan, waaruit blijkt:
  1. welke bomen u behoudt;
  2. welke boom/bomen u wilt kappen en wat de financiële waarde daarvan is;
  3. waar u welke bomen wilt planten en welke maat deze bomen hebben;
  4. wat de herplanting van de bomen kost. In de gespecificeerde begroting mag u meenemen:
   • taxatiekosten, en
   • aanlegkosten inclusief het realiseren van ondergrondse groeiruimte, en
   • de eerste 3 jaar onderhoud.

Lever deze documenten aan via vergunningen@helmond.nl

Doe dit nadat u de Omgevingsvergunning hebt aangevraagd en vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en het adres (van de boom die u wilt kappen).

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0492 of een e-mail sturen naar vergunningen@helmond.nl

We besteden jaarlijks veel aandacht aan het beheer van onze bomen. Veiligheid staat hierbij voorop. Hoe we dit doen, staat beschreven in het Bomenbeheerplan 2017-2022. En in het Beheerplan Boomveiligheid in bos en natuur.

Bekijk wanneer de bomen bij u in de straat of buurt gesnoeid worden.

Soms kunnen bomen een gevaar voor de omgeving worden. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn, gebreken hebben of de verharding erg opdrukken. Deze bomen laten we kappen. En als het mogelijk is planten we een nieuwe boom terug.

Bomen die we gaan kappen publiceren we jaarlijks op de gemeentepagina’s. Klik hier voor de bomenkaplijst met kapontheffingsvrije bomen en klik hier voor de bomenkaplijst met aangevraagde ontheffingen voor beschermde bomen.

Op deze overzichtskaart ziet u waar er bomen gekapt worden en waar we nieuwe bomen planten. De aanplant van nieuwe bomen gebeurt tussen november en februari.

Nieuwe bomen: hoe wordt de plek bepaald?

Helaas kunnen we niet op elke plek waar een boom gekapt is een nieuwe boom terug planten. Soms is er op die plek te weinig ruimte, of staan er te veel andere bomen omheen. Hierdoor heeft een nieuwe boom onvoldoende kans om aan te groeien. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk bomen terug te planten. Bij voorkeur op de plek waar een boom is gekapt, en soms op een plek vlakbij waar meer ruimte is. Soms maken we ook een groter plantvak met struiken. 

Ondanks hun waarde kunnen bomen soms ook overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze plak afscheiden of wanneer wortels de verharding opdrukken. Dat is niet altijd te voorkomen of op te lossen. Hoe ouder de boom, hoe waardevoller. En hoe meer moeite we doen om de bomen te behouden.

We streven ernaar overlast van gemeentelijke bomen terug te dringen met opruimen, schoonmaken, snoei of herinrichting. Alleen in uitzonderlijke situaties overwegen we een boom te vervangen door nieuwe aanplant. Dit kunt u lezen in artikel 6 van de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2022, op deze pagina onder het kopje 'Meer informatie'. Hierin staat ook dat we voor zonnepanelen geen gemeentelijke bomen snoeien of kappen

Als u overlast ervaart van (gemeentelijke) bomen, kunt u hiervan een melding maken. Ga hier naar het meldformulier.

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR) via telefoonnummer 14 0492 of per e-mail via ibor@helmond.nl.

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie