Raadsvergadering 28 juni 2016

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 28 jun 2016 vanaf 19:30
Bijzonderheden:

Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 28 juni 2016.

19.00 uur: vragenhalfuur (mits er vragen zijn ingediend, zoals bedoeld in artikel 43 van het Reglement van orde 2011)

19.30 uur: raadsvergadering


besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2016


Agenda

 1. In memoriam de heer E. Boelen, raadslid VVD van 1982 tot 1994. 
 2. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
 3. Vaststellen ontwerpagenda.
 4. Vaststellen notulen raadsvergadering 10 mei en 31 mei 2016.
 5. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
  Hamerstukken
 6. Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder J.C.J. van Bree.
  Raadsvoorstel 52
 7. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Peel 6.1.
  Bijlagen: Ontwerpbegroting 2017 en zienswijze
  Raadsvoorstel 61.
 8. 11e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
  Bijlage: Notitie camera-toezicht
  Raadsvoorstel 63
 9. Jaarrekening 2015 en bestemming bedrijfsresultaat Atlant Groep.
  Bijlage: Jaarrekening 2015
  Raadsvoorstel 57, begrotingswijziging 12-2016.
 10. Zienswijze concept begroting 2017 en ondernemingsplan 2017-2018 Werkbedrijf Atlant-De Peel.
  Bijlagen: concept begroting 2017 en ondernemingsplan 2017-2018, zienswijze
  Raadsvoorstel 58.
 11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost.
  Bijlagen: Brief, ontwerp en stemverhoudingen
  Raadsvoorstel 53
 12. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2016 en conceptprogrammabegroting 2017 van de GGD Brabant Zuidoost.
  Bijlagen: Brief, concept zienswijze, 2e wijziging, jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017
  Raadsvoorstel 54.
 13. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Woonwagenlocaties Helmond I.
  Bijlage: Nota van zienswijzen
  Raadsvoorstel 49.
 14. Bestemmingsplan Stiphout - Gerwenseweg 43.
  Bijlage: Besluit provincie
  Raadsvoorstel 50.
 15. Jaarrekening 2015 en Meerjarenbegroting 2017-2020 Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.
  Bijlagen: Brief, accountantsverklaring, begroting 2017-2020, toelichting begroting 2017-2020, jaarrekening 2015 en managementsamenvatting 2015
  Raadsvoorstel 55.
  Bespreekstukken
 16. Raad in Beeld
  (dit voorstel is opnieuw geagendeerd omdat bij behandeling op 10 mei 2016 de stemmen staakten).
  Bijlagen: Notitie en aanvulling
  Raadsvoorstel 35.
 17. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
  Bijlagen: Brief, ontwerpbegroting 2017 en concept zienswijze
  Raadsvoorstel 56
 18. Voorhangprocedure intentieovereenkomst N279 (provincie. 6 gemeenten en Waterschap)
  Raadsvoorstel 66, intentieovereenkomst 
 19. Eerste wijziging afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Helmond 2015.
  Raadsvoorstel 51.
 20. Bestedingsvoorstel mantelzorgwaardering.
  Bijlagen: Nota en overzicht adviezen
  Raadsvoorstel 40.
 21. 1e Bestuursrapportage (Berap) 2016.
  Bijlagen: raadsvoorstel 62, presentatie, stand van zaken bezuinigingen 2016


Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)

Ter kennisname:

 1. Raadslid Witkamp (gemeente Westland), 25 mei 2016.
  Brief aan VNG en ministerie BZK over uitnames uit gemeentefonds.
 2. Wecycle, 27 mei 2016.
  Benchmark 2015.
 3. J. Merks, 28 mei 2016.
  Motie gemeente Amersfoort over houtrook.
 4. ProDemos, 30 mei 2016.
  Dag van de Democratie op locatie.
 5. Provincie Noord Brabant, 31 mei 2016.
  Mogelijkheid tot uitstel inzenden jaarrekening 2015.
 6. Platform Cannabisondernemingen Nederland, 31 mei 2016.
  Oproep tot samenwerking van 232 coffeeshops aan VNG-leden.
 7. Gemeenteraad Boxtel, 2 juni 2016.
  Motie over gratis beschikbaar stellen VOG’s.
 8. Greenpeace Nederland, 7 juni 2016.
  Gemeentelijk stroomcontract.
 9. Vereniging Openbare Bibliotheken, 13 juni 2016.
  Kindermanifest.
 10. College van B&W, 14 juni 2016.
  Toezichtinformatie Kinderopvang Helmond 2015.
  Voor advies naar het college van B&W:
 11. Stichting Monumenten Werkgroep Helmond, 14 juni 2016.
  Behoud voormalige Mariaschool aan de Kromme Steenweg.
  Ter afdoening naar het college van B&W:
 12. De heer J. Fieggen, 10 juni 2016.
  Dwangbevel gemeentelijke heffingen.

VNG ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. GT – Vaste Communicatie, 23 mei 2016.
 2. Financieel akkoord en andere ontwikkelingen Omgevingswet, 24 mei 2016.
 3. Geen tegenkandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies, 25 mei 2016.
 4. Revisie integrale toelichting bij de CARUWO, 31 mei 2016.
 5. Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016, 3 juni 2016.
 6. Banenafspraak, 10 juni 2016
 7. Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, 14 juni 2016.
Uw Reactie
Uw Reactie