Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om op uw verzoek informatie van de gemeente Helmond te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u iets specifieks wil weten wat nog niet openbaar is. Deze informatie gaat over de gemeente, hoe ze handelt en haar besluitvorming. De informatie moet wel vastgelegd zijn in documenten. 

Ook wij als gemeente Helmond hebben transparantie hoog in het vaandel staan. Wij laten dan ook graag zien wat we doen en waarom we dat doen, of wat we al hebben gedaan. Wij verstrekken daarom nu al uit eigen beweging veel informatie.

Veel van deze informatie treft u al aan op deze website. Maar misschien kunt u bepaalde informatie niet vinden of wilt u meer over een bepaald thema te weten komen. In dat geval raden wij u aan om in contact te treden met de Woo-contactpersoon. Deze persoon kan u helpen om aan de door u gewenste informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen. Neem contact op met de Woo-contactpersoon.

Woo-verzoek indienen

Online regelen knop

Let op! Indien u een Woo-verzoek indient, houdt dit in dat de informatie die u hebt opgevraagd, in beginsel voor iedereen openbaar wordt. Houd er ook rekening mee dat de (informele) weg via de Woo-contactpersoon soms sneller is.

De Wet open overheid (Woo) streeft naar een toegankelijke, transparante en open overheid en daarmee naar een gelijkwaardige informatiepositie met haar omgeving. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er een reden is waarom dat niet kan. Op termijn komt in fasen steeds meer informatie van en over de gemeente beschikbaar. Dit doen wij zoals nu al gebruikelijk via onze website.

U kunt een Woo-verzoek doen om bepaalde informatie bij ons op te vragen. Een Woo-verzoek heeft drie kenmerken:

 • Het gaat altijd over een 'bestuurlijk' onderwerp. Dat betekent een onderwerp waarvoor de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of gemeentelijke ambtenaren verantwoordelijk zijn.
 • Het verzoek moet ook gaan om informatie, documenten en gegevens die wij in ons bezit hebben.
 • Het verzoek gaat ook altijd over informatie die wij nog niet eerder openbaar hebben gemaakt. Daarbij is het uitgangspunt dat openbaarmaking voor de één, in beginsel openbaarmaking is voor iedereen.

Op termijn gaat de gemeente nog meer informatie zelf actief openbaar maken naast de informatie waarvan u nu al kennis kunt nemen:

Indien u inzage wenst in uw bezwaardossier, neem dan contact op met de afdeling Strategie & Bestuur, het Juridisch Team via gemeente@helmond.nl, om de stukken op te vragen. Voor beroepszaken kunt u de stukken opvragen bij de betreffende rechtbank.

Let op! Een Woo-verzoek gaat over het openbaar maken van informatie, en niet over de beslissing op een aanvraag die u hebt ingediend. Heeft u een aanvraag ingediend waarover wij een besluit moeten nemen, en hebben wij niet binnen de wettelijke termijn gereageerd? Dien dan een ingebrekestelling dwangsom bij niet tijdig beslissen in.

Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. Een Woo-verzoek is lang niet altijd nodig en veel informatie kunt u al bekijken. Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, enzovoort);
 • documenten die u nodig heeft voor een bezwaarprocedure;
 • gegevens die u nodig heeft om een klacht in te dienen.

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die:

 • eerst niet toegankelijk waren voor iedereen;
 • maar na het toekennen van het Woo-verzoek;
 • ofwel voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt;
 • ofwel al dan niet onder voorwaarden alleen aan u worden verstrekt.  

Hierbij worden bepaalde gegevens zwart gemaakt om te voorkomen dat mensen of organisaties nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Denk aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden. Hier zijn regels voor opgesteld in de Woo.

U kunt uw Woo-verzoek op onderstaande manieren indienen:

Digitaal

Schriftelijk

U kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Helmond, het college van burgemeester en wethouders (Postbus 950, 5700 AZ, Helmond). U dient hierbij wel voldoende duidelijk aan te geven over welk onderwerp u geïnformeerd wenst te worden.

In uw verzoek moet staan:

 • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wil;
 • over welk onderwerp u informatie wil ontvangen;
 • hoe u deze wil ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente);
 • uw contactgegevens;
 • denk aan het ondertekenen van uw brief met uw handtekening.

Het kan gebeuren dat wij niet over de informatie beschikken maar een andere organisatie of ander bestuursorgaan wel. In dat geval sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we alleen als we zeker weten dat die andere organisatie deze informatie wel heeft en ook onder de Wet open overheid valt. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

We nemen binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld als uw verzoek omvangrijk is. In dat geval kunnen we eerst overleggen over de afhandelingstermijn. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maken wij afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen. U krijgt hiervan altijd een bericht.

Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijgt u dan schriftelijk bericht van.

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie kunnen wij u niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Woo-verzoek.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek, dan kunt u bezwaar maken.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier van tevoren bericht over.

Meer algemene informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid. Hier leest u bijvoorbeeld waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn en welke grenzen er zijn bij het geven van overheidsinformatie.

Uw Reactie
Uw Reactie