• Home
  • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Om in aanmerking te komen voor een dwangsomvergoeding, moet u eerst de gemeente in gebreke stellen.

De hoogte van de boete is maximaal € 1442,- en de looptijd is maximaal 42 dagen.

Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.
  • Als de wettelijke of ‘redelijke’ beslistermijn nog niet voorbij is.

Aanpak

U stelt de gemeente via een schriftelijk formulier op de hoogte dat de beslistermijn is verstreken. Hiermee stelt u de gemeente in gebreke. 

Vermeld bij de ingebrekestelling:

  • het onderwerp van uw aanvraag of bezwaar
  • ons kenmerk (dit vindt u terug op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar)

U moet ook eerst een ingebrekestelling bij de gemeente indienen als u rechtstreeks beroep wilt aantekenen bij de rechtbank.

Formulieren

Termijn

De gemeente heeft 2 weken om alsnog een beslissing te nemen. Er wordt dan onderzocht of de beslistermijn is overschreden. U ontvangt uiterlijk 2 weken na het besluit een bericht over uw verzoek voor een dwangsom. De dwangsom geldt voor elke dag dat de beslissing uitblijft.

Bezwaar en beroep

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.

Adressen

Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Gemeente Helmond
Uw Reactie
Uw Reactie