Commissies

De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de commissies en de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het gemeentelijk beleid. De raad houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het college van burgemeester en wethouders. Met de nieuwe vergaderstructuur kan de raad efficiënter werken, beter sturen en heeft meer mogelijkheden inwoners te betrekken in een vroeg stadium.

Nieuwe vergaderstructuur

Voortaan vinden iedere maand de volgende vergaderingen plaats:
- Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering

Alle vergaderingen zijn op dinsdagavond, onze nieuwe politieke avond. De agenda’s staan op https://helmond.raadsinformatie.nl/ en in weekbladen Traverse en De Loop.

Waarover vergadert de gemeenteraad?

Podiumbijeenkomst

Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Dit kan ze op allerlei manieren doen en via verschillende kanalen. Zoals informatie vragen bij inwoners of professionals, of juist informatie met elkaar delen of ervaringen uitwisselen. Op deze manier wil de raad beleid ontwikkelen met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen

Er zijn twee soorten commissievergaderingen. Vergadering die zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen, de opiniecommissies. Hierin bespreekt men welk beleid we gaan maken, welke scenario’s zien we, welke partijen moeten we betrekken, welke mogelijkheden zien we of juist niet.
In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk. 

Raadsvergadering

Een week later neemt de raad over deze onderwerpen een besluit tijdens de raadsvergaderingen. Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er wordt alleen nog gestemd. Alleen de onderwerpen waarover veel politieke discussie is, komen in de raadsvergadering nog uitgebreid aan de orde. De vergaderingen kunt u live meekijken op https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Invloed uitoefenen op raadsbesluit

Inwoners kunnen op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. Tijdens de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergadering kunnen inwoners hun mening geven over een onderwerp op de agenda. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie, telefoonnummer (0492) 587155. Meer informatie staat op meedoen met de raad. Hier lees je ook op welke manier je nog meer invloed uit kunt oefenen, zoals via het stadspanel of burgerinitiatief. Tijdens de podiumbijeenkomsten kan de raad ook in gesprek met inwoners. De werkvorm van een podiumbijeenkomst hangt af van de agenda.

De gemeenteraad heeft naast de raadscommissies ook nog een aantal andere commissies waaraan een advies wordt gevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld de commissie Internationale Betrekkingen en de Rekenkamercommissie.

Meedoen met de raad