Auditcomité

Het auditcomité is één van de adviescommissies van de gemeenteraad. Het auditcomité adviseert over financiële zaken.
De belangrijkste taak van het auditcomité is onderzoek doen naar de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Het auditcomité doet aanbevelingen aan de raad om de jaarrekening al dan niet goed te keuren. Namens de gemeenteraad verzorgt het auditcomité de aansturing van en het toezicht op de accountant.

Ook geeft het auditcomité advies over de aanstelling van de leden van de rekenkamer. Daarnaast heeft het auditcomité een rol bij de afstemming van de inzet van de verschillende controle-instrumenten. Hierbij gaat het om afstemming en communicatie tussen accountant, gemeenteraad, rekenkamer, college en ambtelijk management over uit te voeren onderzoeken, onderzoekprogramma’s, bevindingen en rapportages.

Het auditcomité bestaat uit zes raads- en commissieleden. De raadsgriffier is ambtelijk secretaris van het auditcomité:

Uw Reactie
Uw Reactie