Rekenkamer

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en beheer. Ook onderzoekt de Rekenkamer de rechtmatigheid van de bestedingen. Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen zijn verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

De rekenkamer bepaalt zelfstandig de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert daarvoor de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. Ook raadsleden en inwoners kunnen suggesties doen voor onderzoeken door de Rekenkamer. Hiervoor kan men contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamer via e-mail: raadsgriffie@helmond.nl.

Leden Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit een voorzitter (de heer Dingen) en twee leden (mevrouw Mengde van der Wal en de heer Van der Waart).
Voorzitter is de heer A.J.B.W. Dingen. Hij is bijna tien jaar voorzitter geweest van de Helmondse Rekenkamercommissie (de voorloper van de Rekenkamer). De heer Dingen is nog actief als zelfstandig financieel adviseur. Hij treedt niet meer op als openbaar accountant maar hij is nog wel ingeschreven als registeraccountant. De heer Dingen is penningmeester van de Stichting Lucas Gassel Helmond. In 2020 is het Lucas Gassel jaar georganiseerd. Daarna zal de stichting, zodra dat mogelijk is, worden ontbonden. De heer Dingen is verder voorzitter van het bestuur van de Stichting Continuïteit CTAC. Ook is hij bestuurslid van Stichting Stiphoudt. Deze stichting heeft tot doel het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening in Stiphout voor mensen met een (verstandelijke) beperking alsmede het bieden van zorg en begeleiding voor bewoners van de woonvoorziening op grond van hun ondersteuningsvraag.

Mevrouw A. Mengde van der Wal is senior beleidsadviseur/controller bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij senior onderzoeker bij de Zuidelijke Rekenkamer. Door jarenlange ervaring in het uitvoeren van (rekenkamer-)onderzoeken en analyses, is zij gespecialiseerd in het beoordelen van bedrijfsvoeringsprocessen en het evalueren van overheidsbeleid. 

De heer T. van der Waart is lid van het directieteam van Lavans. Uit hoofde van zijn functie is hij doende met het verbeteren van processen en het in kaart brengen en in control houden van risico’s. Daarnaast is hij bestuurslid van Samenloop voor Hoop (onderdeel KWF).

De raadsgriffier, de heer J.P.T.M. Jaspers, is ambtelijk secretaris van de Rekenkamer.

Uw Reactie
Uw Reactie