Gemeenteraad

De gemeenteraad is de "baas" van de stad en vertegenwoordigt de Helmondse inwoners. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders. De taken van de raad staan in de gemeentewet.

U kunt ook een e-mailbericht naar de gemeenteraad sturen. De raadsgriffie zorgt er dan voor dat uw bericht bij de raadsleden terecht komt. Het e-mailadres is: gemeenteraad@helmond.nl

Vergaderingen

De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de commissies en de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

U kunt eventueel gebruik maken van het spreekrecht om de raadsleden toe te spreken. Dat moet dan wel over een onderwerp gaan dat op de agenda staat. U kunt maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de raadsgriffie.

De vergaderingen van de Helmondse gemeenteraad worden live uitgezonden via internet (beeld en geluid). Deze beelden kunnen achteraf ook teruggekeken worden via de website van de gemeente. We willen u er op wijzen dat u als bezoeker van de raadsvergadering in beeld kan komen. Als inspreker komt u zeker in beeld.

Vergaderopzet

 Sinds 2018 vinden iedere maand de volgende vergaderingen plaats:
- Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering

Alle vergaderingen zijn op dinsdagavond, onze nieuwe politieke avond. De agenda’s staan op https://helmond.raadsinformatie.nl/ en in weekbladen Traverse en De Loop.

Waarover vergadert de gemeenteraad?

Podiumbijeenkomst

Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Dit kan ze op allerlei manieren doen en via verschillende kanalen. Zoals informatie vragen bij inwoners of professionals, of juist informatie met elkaar delen of ervaringen uitwisselen. Op deze manier wil de raad beleid ontwikkelen met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen

Er zijn twee soorten commissievergaderingen. Vergadering die zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen, de opiniecommissies. Hierin bespreekt men welk beleid we gaan maken, welke scenario’s zien we, welke partijen moeten we betrekken, welke mogelijkheden zien we of juist niet.
In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk. 

Raadsvergadering

Een week later neemt de raad over deze onderwerpen een besluit tijdens de raadsvergaderingen. Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er wordt alleen nog gestemd. Alleen de onderwerpen waarover veel politieke discussie is, komen in de raadsvergadering nog uitgebreid aan de orde. De vergaderingen kunt u live meekijken op https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Griffie

De Griffie is de afdeling die zorgt voor o.a. de voorbereiding van de diverse vergaderingen en voor ondersteuning van de raads- en commissieleden

Invloed uitoefenen op raadsbesluit

Inwoners kunnen op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. Tijdens de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergadering kunnen inwoners hun mening geven over een onderwerp op de agenda. Hiervoor krijgen zij vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie, telefoonnummer (0492) 587155. Meer informatie staat op meedoen met de raad. Hier lees je ook op welke manier je nog meer invloed uit kunt oefenen, zoals via het stadspanel of burgerinitiatief. Tijdens de podiumbijeenkomsten kan de raad ook in gesprek met inwoners. De werkvorm van een podiumbijeenkomst hangt af van de agenda.

Raadsbesluiten

Wilt u weten wat de gemeenteraad heeft besloten? 

Raadsnotities

Raadsvoorstellen

Raadsnotulen tot en met 2016

Vanaf januari 2017 worden de raadsvergaderingen live uitgezonden op internet. Ze kunnen ook achteraf teruggekeken worden via deze website (zie ook de uitleg hierboven op deze pagina). Daarom worden er sinds januari 2017 geen woordelijke notulen meer gemaakt. De notulen van de raadsvergaderingen van 2007 tot en met 2016 kunt u vinden via de link hieronder:

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie van een bepaald onderwerp.

Vragen en antwoorden (VA)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W om opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Wanneer het college antwoord heeft gegeven, wordt dat antwoord samen met de vragen gepubliceerd. Het document krijgt dan de aanduiding VA (Vraag-Antwoord).

Overzicht toezeggingen en moties

Meedoen met de raad

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken aan de raadsleden en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.