Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Helmond bij het besturen van de stad. Gemeenteraadsleden stellen de grote lijnen voor het beleid vast. Het college van burgemeester en wethouders voert dit beleid uit. Vervolgens controleert de gemeenteraad of het college zijn bestuurstaken goed uitvoert.

Raadsleden

Iedere 4 jaar kiezen de inwoners van Helmond 37 raadsleden. De Helmondse gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen in maart 2022 uit 12 politieke partijen.

De raadsleden zitten allemaal in een politieke fractie. De grootste fractie is die van GroenLinks, gevolgd door VVDHelder HelmondSP, CDA, D66, Lokaal sterk, 50PLUSPvdA, Forum voor DemocratieDENK en Mi Hellemonders.

Burgercommissieleden

Behalve raadsleden zijn er ook burgerleden. Deze leden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Burgerleden ondersteunen de partijen in de gemeenteraad. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij commissievergaderingen en raadsbijeenkomsten. Burgerleden vergaderen niet mee in de gemeenteraad en kunnen niet meebeslissen.

Klik hier voor een overzicht van alle raads- en burgercommissieleden.

De griffie

Elke gemeenteraad heeft een griffier. In kleine gemeenten werkt de griffier alleen, in grotere gemeenten krijgt de griffier hulp van medewerkers. Samen vormen zij de griffie. In onze gemeente hebben wij een griffie bestaande uit zeven personen. De griffie is er voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal.

Ambitieakkoord

Na de verkiezingen is er een Ambitieakkoord geschreven. In dit akkoord staan de plannen voor Helmond voor de periode van 2022-2026. Dit akkoord is opgesteld door de onderhandelaars van GroenLinks, SP, D66, Lokaal sterk, 50PLUS, PvdA en DENK. Zij vormen de meerderheid van de gemeenteraad. Deze partijen bepalen ook welke mensen het akkoord moeten gaan uitvoeren, de zogeheten wethouders.

Vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Hier vindt u de agenda van de raad en zijn alle stukken die worden besproken terug te vinden. U kunt ook zelf uw mening kwijt over agendapunten, door gebruik te maken van het zogeheten inspreekrecht.

De maandelijkse raadsvergadering is de belangrijkste vergadering van de raad. Hier stemmen raadsleden over voorstellen en worden dus knopen echt doorgehakt. Maar om deze vergadering goed voor te bereiden, zijn er maandelijks ook zogeheten commissievergaderingen. De agenda’s voor de verschillende vergaderingen wordt vastgesteld door de Agendacommissie.

Gast van de Raad

Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden, meldt u dan aan als Gast van de Raad. Als ‘Gast van de Raad’ krijgt u een VIP-behandeling. U wordt persoonlijk ontvangen door twee raadsleden. Daarnaast maakt u kennis met de burgemeester.

Op de dag van de raadsvergadering wordt u met broodjes en soep om 18:30 uur ontvangen door twee raadsleden. Zij geven een toelichting op het werk van de gemeenteraad en het verloop van de raadsvergadering. Ook krijgt u uitleg over onderwerpen die op de agenda staan. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Aanmelden? Stuur een mail naar raadsgriffie@helmond.nl of via 0492-587155

Veelgestelde vragen

De gemeenteraad is de baas van de gemeente en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid vast en controleert het college.

Het college neemt dagelijkse besluiten zoals het verlenen van vergunningen, het onderhouden van wegen, enzovoort en gaat over de uitvoering daarvan.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. De raadsleden worden elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en kunnen niet tussentijds weggestuurd worden.

Het college wordt gevormd na onderhandelingen tussen de fracties na de verkiezingen. Wethouders worden niet gekozen door de inwoners, maar benoemd door de gemeenteraad. De raad kan wethouders wegsturen en vervangen. Daarvoor hoeven er geen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

De besluitvorming van de gemeenteraad van Helmond doorloopt verschillende stappen:           

  1. Opiniecommissie

In de Opiniecommissie kunnen commissieleden een oordeel vormen over een onderwerp/voorstel. Er worden vragen gesteld en argumenten uitgewisseld.

  1. Adviescommissie

Op basis van onder meer de ideeën uit de Opiniecommissie maakt het College van B&W een voorstel. Dit voorstel wordt besproken in de Adviescommissie. Raadsleden gaan met elkaar in debat. Iedere politieke partij komt met een oordeel over het plan.

  1. Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden in debat en stemmen ze voor of tegen het plan/voorstel.

Iedereen is welkom tijdens de vergaderingen van de Opiniecommissie en Adviescommissie. Dat geldt natuurlijk ook voor de Raadsvergaderingen. De vergaderdata, agenda’s, voorstellen en besluitenlijsten staan op: https://helmond.raadsinformatie.nl/. Via deze site zijn alle vergaderingen ook live te volgen.

Als u over onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt een mening hebt, kunt u dat kenbaar maken. U kunt dan gebruikmaken van het zogeheten inspreekrecht. Lees meer informatie over dit inspreekrecht. De onderwerpen waarover de raad spreekt, vindt u op de agenda.  

Wilt u persoonlijk contact met een raadslid? Bekijk het overzicht van alle raadsleden en hun mailadressen.

Heeft u klachten/meldingen over uitvoerende zaken in de openbare ruimte (bijvoorbeeld trottoirs, verlichting of groenvoorziening). Een melding doet u via het meldpunt. Daar kunt u ook terecht als u klachten heeft over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente.

Heeft u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over de verlening van een vergunning? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn nagenoeg allemaal openbaar. Als u wilt, kunt u ze ook bijwonen. Wilt u uitgebreider kennismaken met de gemeenteraad, meld u dan aan als Gast van de Raad.

Heeft u nog vragen over het werk van de gemeenteraad; neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@helmond.nl. Bellen kan ook 0492-587155

Uw Reactie
Uw Reactie