Gemeenteraad

De gemeenteraad is de ‘baas’ van de stad en vertegenwoordigt de Helmondse inwoners. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Daarnaast controleert de raad het college van burgemeester en wethouders.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. De uitslag vindt u hier:

 

U kunt persoonlijk contact opnemen met raads- en commissieleden. U kunt ook de voltallige raad mailen via gemeenteraad@helmond.nl. De Griffie zorgt ervoor dat uw bericht bij de raadsleden terecht komt.
Heeft u vragen over de vergaderingen of andere informatie op deze pagina? Mail dan naar raadsgriffie@helmond.nl.

Vergaderingen gemeenteraad en commissies

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Ze worden gehouden in bestuurscentrum Boscotondo (tegenover de Pathé-bioscoop). Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven kunt u ze weer bijwonen als bezoeker. U kunt de vergaderingen ook online volgen via https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Bekijk hier de laatste raadsvergadering: raadsvergadering 27 september 2022

Agenda gemeenteraad en commissies

In de agenda's van de gemeenteraad en de commissies ziet u per datum aangegeven welke vergadering(en) plaatsvinden. Klik op de naam van de commissie of op raad om de agenda van de betreffende vergadering te openen. Hier kunt u ook de raads- en commissievergaderingen terugkijken.

Vergaderopzet

Elke maand vinden de volgende vergaderingen plaats:
- Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering

Podiumbijeenkomsten

Tijdens podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Dit gebeurt op allerlei manieren en via verschillende kanalen. We kunnen bijvoorbeeld informatie vragen bij inwoners of professionals. Of juist ervaringen uitwisselen. Zo kunnen raads- en commissieleden zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Commissievergaderingen

Er zijn twee soorten commissievergaderingen. Tijdens opiniecommissies kunnen commissieleden een oordeel vormen over een onderwerp. Hier bespreekt men welk beleid er wordt gemaakt, welke scenario’s er zijn en welke partijen betrokken zijn. Er worden vragen gesteld en argumenten uitgewisseld.
In de adviescommissies worden onderwerpen inhoudelijk besproken en standpunten bediscussieerd. De commissieleden geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk.

Raadsvergadering

Een week later neemt de raad over deze onderwerpen een besluit tijdens de raadsvergadering. Over een aantal onderwerpen (de hamerstukken) wordt dan inhoudelijk niets meer gezegd, er wordt alleen nog gestemd. Alleen de onderwerpen waarover veel politieke discussie is, komen in de raadsvergadering nog uitgebreid aan de orde.

Griffie

De Griffie is de afdeling die zorgt voor o.a. de voorbereiding van de diverse vergaderingen en voor ondersteuning van de raads- en commissieleden

Invloed uitoefenen op raadsbesluit

U kunt op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. Tijdens de commissievergaderingen en de gemeenteraadsvergadering kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. U geeft dan uw mening over een onderwerp op de agenda. Meer informatie staat op meedoen met de raad. Hier leest u ook op welke manier u nog meer invloed uit kunt oefenen, zoals via het stadspanel of burgerinitiatief.

Raadsbesluiten

Wilt u weten wat de gemeenteraad heeft besloten? 

Raadsverslagen

U kunt raadsvergaderingen sinds 2017 terugkijken via: https://helmond.raadsinformatie.nl/.

Vóór die tijd maakten we woordelijke verslagen. De verslagen van 2007 t/m 2016 kunt u vinden via de link hieronder:

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad.

Vragen en antwoorden (VA)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld om opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Wanneer het college antwoord heeft gegeven, plaatsen we dat antwoord bij de vraag. Het document krijgt dan de aanduiding VA (Vraag-Antwoord).

Overzicht toezeggingen en moties

Maandelijks krijgt de gemeenteraad via het presidium een overzicht van de stand van zaken rondom moties en toezeggingen:

Jeugdgemeenteraad

Omdat we graag jongeren willen betrekken bij maatschappelijke kwesties en politiek, hebben we sinds 2017 een jeugdgemeenteraad en een jeugdburgemeester. De jongeren komen met ideeën, debatteren hierover en kaarten onderwerpen aan bij de gemeenteraad. Eén van de onderwerpen waar zij nauw bij betrokken zijn, is het project: Helmond, kind- en jeugdvriendelijk! 

Meer informatie

 

Uw Reactie
Uw Reactie