Spreekrecht

Hoe beter de raadsleden uw mening kennen, des te beter kunnen ze u vertegenwoordigen.

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Spreekrecht

U kunt uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Hiervoor gelden wel een paar spelregels:

 • bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u  inspreken over onderwerpen die op de agenda staan; 
 • als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten;
 • per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, instelling of organisatie u gaat spreken.

Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt ervoor dat uw reactie bij de raads- of commissieleden terechtkomt.
Wij zenden de vergaderingen live uit via internet (beeld en geluid). Deze beelden kunnen achteraf teruggekeken worden via onze website . Als u inspreekt via Microsoft Teams, komt u ook in beeld.

Aanvragen spreekrecht

U wilt inspreken bij de gemeenteraad:

 • meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers, tel. (0492) 587036.

U wilt inspreken bij een raadscommissie:

 • meldt u zich dan uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier:
  - commissie Inwoners, 
    de heer P. Leenders, tel. (0492) 587160.
  - commissie Omgeving, 
    de heer  B. van der Berg, tel. (0492) 587154.

Contact

U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden, bijvoorbeeld per email.  Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het college.

contactgegevens raadsleden

Uw Reactie
Uw Reactie