Meedoen met de raad

Hoe beter de raadsleden uw mening kennen, des te beter kunnen ze u vertegenwoordigen.

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken aan de raadsleden en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Contact

U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden, bijvoorbeeld per email. 
contactgegevens raadsleden

U kunt ook een e-mailbericht naar de gemeenteraad sturen.  De raadsgriffie zorgt er dan voor dat uw bericht bij de raadsleden terecht komt. Het e-mailadres is: gemeenteraad@helmond.nl.

Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Spreekrecht

U kunt uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. Hiervoor gelden spelregels

Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee voor Helmond? Met een burgerinitiatief kunt u uw voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. 

  • Iedere inwoner van Helmond die 16 jaar en ouder is kan een burgerinitiatief indienen. Voldoet de aanvraag, dan wordt het onderwerp op de agenda van de raad geplaatst.
  • Hoe kunt u een burgerinitiatief indienen?

Stadspanel

Via het Stadspanel vraagt de gemeente Helmond digitaal naar uw mening, ervaring en wensen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Bent u inwoner van onze gemeente en 18 jaar of ouder? Dan kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan het Stadspanel. 

Rekenkamer

De Rekenkamer doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid. Worden de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld wel bereikt? Heeft het college het plan wel efficiënt uitgevoerd? En wat kan de gemeente leren van fouten uit het verleden?

De Rekenkamer bepaalt zelfstandig de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert daarvoor de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

De Rekenkamer maakt bij haar onderzoeksprogramma gebruik van suggesties van de gemeenteraad, inwoners en Helmondse belangengroeperingen. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamercommissie alle suggesties aan de hand van criteria als maatschappelijk belang, financieel belang en risico’s voor de gemeente.

Bezwaar en beroep

Het gemeentebestuur neemt democratische besluiten. Toch komt het voor dat inwoners het niet eens zijn met bepaalde besluiten. U kunt in veel gevallen bezwaar maken of beroep aantekenen.

Uw Reactie
Uw Reactie