Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee of een oplossing voor uw wijk of voor de stad? En wilt u dat de gemeenteraad uw oplossing, plan of voorstel op de politieke agenda plaatst? Via het burgerinitiatief kunt u dit regelen.

Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld iets te verbeteren, iets in te voeren of iets op te lossen. Het is geen klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. Het heeft geen zin om het burgerinitiatief te gebruiken voor een protest tegen een pas door de gemeenteraad ingenomen standpunt.

Voorwaarden indienen burgerinitiatief

 • U bent inwoner van Helmond en 16 jaar of ouder.
 • U voldoet aan de voorwaarden die gelden om te mogen stemmen. Deze voorwaarden staan in artikel B3, lid 2 en 3, van de Kieswet. 16 en 17 jarigen mogen niet stemmen, maar wel een burgerinitiatief indienen.
 • U dient een nauwkeurige omschrijving van het voorstel in met een toelichting.
 • U vermeldt uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en handtekening
 • U vermeldt de voor- en achternaam van uw plaatsvervanger, voorzien van adres, geboortedatum en handtekening
 • U dient minstens 100 handtekeningen in van inwoners van Helmond van 16 jaar of ouder, die het voorstel ondersteunen. Deze inwoners moeten voldoen aan de voorwaarden om te mogen stemmen. Ze mogen wel 16 of 17 jaar zijn. Alle handtekeningen van de ondersteuners moeten zijn voorzien van voor- en achternaam, adres en geboortedatum.

Een burgerinitiatief kan niet gaan over:

 • een onderwerp waarover de raad geen beslissing mag en kan nemen.
 • een vraag over het gemeentelijk beleid. U kunt uw vraag rechtstreeks aan de gemeente stellen (mondeling, schriftelijk of digitaal).
 • een klacht over het gemeentebestuur. 
 • bezwaar tegen een gemeentelijk besluit.
 • een onderwerp waarover de raad in deze raadsperiode al een besluit heeft genomen.

Formulier indienen burgerinitiatief

U kunt uw burgerinitiatief schriftelijk indienen met behulp van het burgerinitiatiefformulier. Dat kan helaas niet digitaal vanwege de handtekeningenlijst die meegestuurd moet worden. Print het formulier, vul het in en stuur het samen met de handtekeningenlijst terug naar:
Gemeente Helmond
t.a.v. de griffie
Antwoordnummer 102 (postzegel is niet nodig)
5700 VB Helmond

Procedure na indiening burgerinitiatief

 • Als de gemeenteraad uw burgerinitiatief heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum en welk tijdstip de raad beslist of uw voorstel op de agenda komt. Als het burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet, staat dit in de ontvangstbevestiging.
 • Als uw voorstel niet in de vorm van een burgerinitiatief ingediend kan worden, stuurt de raad het door naar het college van burgemeester en wethouders.
 • Wordt uw voorstel geagendeerd, dan gebeurt dit op de eerste raadsvergadering na ontvangst van het burgerinitiatief. De burgemeester nodigt u uit om uw voorstel mondeling toe te lichten tijdens de raadsvergadering.

Hulp bij indienen burgerinitiatief

Is de gegeven informatie niet voldoende duidelijk? Neemt u dan contact op met de griffie van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt u bij het indienen van uw voorstel.

Links

Uw Reactie
Uw Reactie