Toezicht en Handhaving (boa)

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettige en leefbare samenleving. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de afdeling Toezicht en Handhaving dragen bij aan een gezonde, leefbare en veilige stad. Ze pakken overlast en kleine ergernissen aan in de wijken en buurten van Helmond. De boa’s helpen, denken mee, waarschuwen en grijpen in wanneer nodig. Samen met collega's, politie en de inwoners zelf, maken en houden de boa’s van Helmond een fijne plek. 

Boa’s werken in één of meerdere vaste wijken

Die wijk(en) kennen ze als hun broekzak. Ze zijn gastheer en -vrouw van de wijk. Ze zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en werken met hart voor de stad. Ze zijn letterlijk en figuurlijk de ogen en oren in de wijk.  

De boa’s handhaven op veelvoorkomende overlastfeiten

Denk aan overlast van personen op straat, straatafval en parkeerovertredingen. Als het nodig is, treden boa's op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze boetes uit. Boa’s spannen zich in om de wijken van Helmond veilig te houden en voor een prettig leefklimaat te zorgen.

Wilt u overlast melden?

Denk aan onveilige situaties, jeugdoverlast, geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's, fietsen of rommel op straat. Bekijk op een digitale kaart welke meldingen er bij ons bekend zijn.

Melding openbare ruimte of overlast

  • Bel tijdens kantooruren het telefoonnummer 14 0492
  • Bel buiten kantoortijden 0900 8844 (geen spoed, wel politie)

Hoe wordt uw melding opgevolgd?

Meldingen die binnenkomen via de website worden dagelijks van 8.00 - 22.30 uur bij de boa's uitgezet. In tegenstelling tot de politie, brandweer en ambulance is de boa is geen zogenaamde first responder. Dit betekent dat de meeste meldingen die bij het team toezicht en handhaving binnenkomen niet acuut moeten worden opgepakt, maar uiteraard wel binnen een acceptabele termijn opvolging verdienen.

Maakt u een melding bij de politie? Dan maakt de meldkamer een afweging of de melding politie-inzet vereist of dat de melding uitgezet kan worden bij Toezicht en Handhaving.

(H)erken de Helmondse boa op straat 

Volgens het beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dragen boa’s een standaard handhaving-uniform. Dit past binnen de ingezette professionalisering van het vak.

boa's in helmond

Volg de boa's op Instagram

Hier nemen wij inwoners en andere geïnteresseerden mee in onze dagelijkse werkzaamheden als boa. Vindt u het interessant om te zien wat wij zoal doen om Helmond schoon, heel en veilig te maken? Neem dan een kijkje op ons account @handhaving_helmond.

Boa’s van Gemeente Helmond zijn uitgerust met kleine draagbare camera’s (bodycams) in om hun eigen veiligheid en de veiligheid van de burgers zoveel mogelijk te waarborgen.

Hoe werkt een bodycam?

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles, maar slaat standaard niets op. De handhaver waarschuwt wanneer de opname start. Zodra de handhaver de opnameknop indrukt worden de beelden opgeslagen. De beelden worden versleuteld opgeslagen. De handhaver kan de beelden niet afspelen of weggooien. De beelden worden 72 uur bewaard, tenzij er een verzoek tot inzage is binnengekomen.

Bezwaar en inzage

Handhavers zijn bevoegd filmopnames te maken. Dit kan zonder uw toestemming, maar als de situatie het toelaat wordt u vooraf gewaarschuwd. De camera wordt niet uitgezet als u bezwaar maakt. Als u bent gefilmd, kunt u een aanvraag doen om de beelden in te zien. Alleen de gegevens van de betrokkene die de beelden opvraagt, zijn zichtbaar op de opgevraagde beelden. Alle andere personen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt.

Hoe lang duurt het voordat ik de beelden kan inzien?

De functionaris gegevensbescherming (FG) neemt na beoordeling om de beelden in te kunnen zien, binnen twee dagen contact met u op.

Voor de afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een rijbewijs, identiteitsbewijs of een paspoort. Tijdens de afspraak kunt u de gemaakte beelden inzien. U krijgt de beelden niet toegestuurd.

Hoe vraag ik bodycambeelden op?

Via de onderstaande knop vult u het formulier in. Op onze webpagina Privacyverklaring, leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

De afdeling Parkeerbeheer controleert het betaald parkeren (fiscaal parkeren) middels een scanvoertuig. Kijk voor meer informatie op de pagina parkeren. De boa’s controleren daarnaast ook op verkeerd parkeren. Denk hierbij aan stilstaan op wegen waar dat niet mag of foutparkeren.

Boa’s treden op tegen verkeerd aangeboden huis- en bedrijfsafval (Paragraaf 3 en 4 Afvalstoffenverordening Helmond 2011). Wie huis- of bedrijfsafval verkeerd aanbiedt, kan een boete krijgen. Alleen inwoners van Helmond mogen in Helmond huis- of bedrijfsafval aanbieden ter inzameling. Boa’s van de gemeente Helmond controleren of u uw huis -of bedrijfsafval op de juiste manier aanbiedt. Zij mogen vuilzakken openmaken, controleren, hier adresgegevens uithalen en meenemen. Bekijk de pagina Afval en milieuvoor meer informatie. 

Boetebedragen

Op alle restafvalcontainers in de gemeente Helmond zit een sticker. Hierop staat dat afval naast de container een boete oplevert. Biedt u uw huis of bedrijfsvuil verkeerd aan? Dan kunt u een boete van 100 euro krijgen. Let op, dit bedrag is exclusief 9 euro administratiekosten. Deze boete krijgt u via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Oneens met de rekening

Bij een boete kunt u in bezwaar gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op de website van het CJIB en in uw beschikking staat hoe de bezwaarprocedure verloopt. Deze procedure loopt niet via de gemeente.

Eén van de grootste ergernissen van Helmonders is hondenpoep in de openbare ruimte. Daarom gelden in Helmond een opruim- en aanlijnplicht en zijn uitlaat- en losloopzones aangewezen (2.4.17 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020). Bekijk de pagina's Dieren  voor meer informatie. 

Posters die illegaal worden geplakt op muren, elektriciteitshuisjes, lantarenpalen, enzovoort geven een rommelige aanblik. Boa’s controleren op illegaal geplakte posters, vooral in het centrum. De gemeente kan plakkers van posters, of hun opdrachtgevers, een boete opleggen van 150 euro. Let op, dit bedrag is exclusief 9 euro administratiekosten.

Oneens met de rekening

Bij een boete kunt u in bezwaar gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op de website van het CJIB en in uw beschikking staat hoe de bezwaarprocedure verloopt. Deze procedure loopt niet via de gemeente.

Meer informatie over het legaal plakken van posters vindt u op de site van Helmond Evenementen.

Een opgeruimde straat zonder rommelig geparkeerde aanhangwagens is belangrijk. Voertuigen die bedoeld zijn om achter een motorvoertuig te hangen, mogen niet langer dan zeven achtereenvolgende dagen permanent op één plaats op straat staan. Denk dan aan aanhangwagens, campers, caravans, keetwagens en dergelijke (artikel 5.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020).

Een kleine verplaatsing kan niet als een verplaatsing worden gezien. Een verplaatsing is bijvoorbeeld wél als de aanhangwagen duidelijk in een andere buurt geplaatst wordt. Het om de hoek plaatsen is geen verplaatsing. Dit geldt voor straten/weggedeelten die zijn aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Boa’s van gemeente Helmond controleren of u zich aan deze regel houdt.

Op uw aanhangwagen is een sticker geplaatst

Is er een sticker geplaatst op uw voertuig? Dan heeft een boa geconstateerd dat uw aanhangwagen meer dan zeven dagen op straat staat. Dit is niet toegestaan. Daarom moet u uw aanhangwagen van straat verwijderen. Het verplaatsen van de aanhangwagen naar een andere plek in de buurt is niet genoeg. Uw aanhangwagen moet echt van de straat af.

Indien een boa constateert dat uw aanhangwagen meer dan zeven dagen op de straat staat, wordt er indien mogelijk, contact met u opgenomen. Samen met de boa worden er afspraken gemaakt om de aanhangwagen te verwijderen. Indien er geen contact kan worden gelegd, wordt u middels een brief in kennis gesteld van het feit dat u de aanhangwagen moet verplaatsen.

Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of u niet reageert op de brief, kan de gemeente Helmond u een last onder dwangsom (geldboete) opleggen. Dit gebeurt middels een brief. Deze brief vermeldt binnen welke termijn de aanhangwagen moet zijn verwijderd en de hoogte van het bedrag dat u per dag moet betalen indien u uw aanhangwagen niet verwijderd.

Heeft u de aanhangwagen ondertussen verwijderd? Dan hoort u verder niets en hoeft u niets te betalen.

Oneens met de rekening?

Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente Helmond. De brief waarin de last onder dwangsom wordt opgelegd, vermeldt hoe u bezwaar kunt indienen en hoe de bezwaarprocedure verloopt.

Autowrakken en defecte auto's mogen in Helmond niet op straat staan. Autowrakken en defecte auto's geven een rommelige aanblik op straat en nemen parkeerruimte in beslag. Een autowrak is een voertuig dat rijtechnisch in slechte staat is en verwaarloosd is. Een defecte auto is een voertuig waarmee u door gebreken niet meer mag of kan rijden.

Verwijderen autowrak, defecte auto of aanhanger

Boa’s controleren op autowrakken en/of defecte auto's en aanhangers (artikelen 5.1.3 en 5.1.4 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020). Vindt een boa dat een auto voldoet aan de criteria voor een wrak? Dan ontvangt de eigenaar van de auto een brief. Hierin staat dat hij de auto binnen zeven dagen moet verwijderen van de straat. Staat het wrak er na zeven dagen nog? Of waren de argumenten van de eigenaar volgens de gemeente niet overtuigend voor het laten staan van het wrak? Dan wordt het wrak verwijderd en opgeslagen op de gemeentewerf.
Levert de auto direct gevaar op voor de omgeving? Dan past de gemeente 'spoedeisende bestuursdwang' toe (artikel 5:31 Algemene Wet Bestuursrecht). De auto wordt dan direct verwijderd. Na afloop ontvangt de eigenaar bericht. Auto's zonder kenteken zijn een zaak voor politie. Deze verwijdert de gemeente niet.

Uw auto of aanhanger terugkrijgen

Verwijderde autowrakken en defecte auto's worden tijdelijk opgeslagen bij de gemeentewerf (artikel 5:29 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht). Daarna worden ze gesloopt of geveild. Een autowrak kan binnen 14 dagen na verwijdering worden teruggehaald (artikel 5:30 lid 3 Algemene Wet Bestuursrecht). Een defecte auto kan binnen 13 weken na verwijdering worden teruggehaald (art. 5:30 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht)

Soms worden grote voertuigen op plaatsen geparkeerd waar bewoners overlast van deze voertuigen ondervinden. Denk hierbij aan vrachtauto's, bussen en aanhangwagens. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de beschikbare parkeerruimte onvoldoende is.

Een voertuig dat, inclusief lading (met inbegrip van een aanhangwagen), een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, mag niet overal geparkeerd worden (5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020). Hier wordt door de boa's van de gemeente Helmond op gehandhaafd. Redenen hiervoor zijn onder andere dat het uitzicht van bewoners wordt belemmerd of dat het hinder of overlast kan bezorgen.

We vinden het belangrijk dat het centrum van Helmond veilig en overzichtelijk is voor iedereen. Daarom verwijderen we fietsen die niet juist gestald staan (artikel 5.1.11 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020).

Bent u uw fiets op het station kwijtgeraakt? Als deze niet in de NS-stalling stond dan is er een grote kans dat deze nu op de gemeentewerf staat. In dat geval kunt u uw fiets op de gemeentewerf ophalen. Ook zogenaamde ‘zwerffietsen’ die we in de stad aantreffen, worden naar de gemeentewerf gebracht en kunnen daar worden opgehaald. Alle fietsen die langer dan 3 maanden op de gemeentewerf staan, worden afgevoerd. Haal uw fiets dus op tijd op.

Wat moet ik weten voordat ik mijn fiets ga ophalen op de gemeentewerf?

  • kunt uw (brom)fiets alleen op afspraak ophalen.
  • Voor het ophalen van uw fiets betaalt u een vergoeding van 25 euro. Dit bedrag kunt u alleen met pin betalen.
  • U dient in het bezit te zijn van de juiste fietssleutel.

Wilt u een afspraak maken om uw (brom)fiets op te halen op de gemeentewerf?

Stuur dan een e-mail naar afgesleeptevoertuigen@helmond.nl en vermeld hierin uw contactgegevens (vergeet hierbij niet uw telefoonnummer door te geven). De medewerkers van de gemeentewerf nemen binnen enkele dagen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Wanneer zij u telefonisch niet kunnen bereiken dan ontvangt u een mail met daarin het tijdstip waarop u uw (brom)fiets kunt ophalen. 

Locatie gemeentewerf:  

Gemeentewerf Helmond 

Beemdweg 10 

5705 BJ Helmond 

Als handelaar bent u verplicht een in- en verkoopregister bij te houden. Door het bijhouden van een register houden we zicht op de herkomst van goederen. Team Toezicht & Handhaving controleert een aantal keer per jaar of u zich aan uw verplichtingen houdt. Hebt u tijdens de controle uw zaken niet op orde? Dan komen we vaker controleren en heeft u de kans op een boete. Lees er hier alles over.

Relevante wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie