Time-out & verblijfsvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond. De best passende plaats voor deze 24-uursvoorziening is op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek.

Opvang en begeleiding

Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding krijgen. Zij krijgen begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de voorziening en over beveiliging op de locatie.

Het duurt nog even voordat de voorziening haar deuren opent 

Het college wees op 10 oktober de beoogde locatie aan. Op 24 januari is het raadsvoorstel vastgesteld door het college. In dit voorstel hebben we aandachtspunten en opmerkingen vanuit gesprekken, de bewonersbijeenkomst en opiniërende raadsvergadering meegenomen.

Aanvullingen en aanpassingen in het voorstel na inbreng

Naar aanleiding van de informatieavond en behandeling van het voorstel voor de locatie in de opiniecommissie van de raad, zijn aanvullende randvoorwaarden op het vlak van overlast en veiligheid beschreven.

We zien toe op de leefbaarheid van de directe omgeving en de veiligheid van de omwonenden. Dat doen we door het toepassen van een zogenoemd AVE model. AVE staat voor integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens en individuen met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Daarnaast stellen we de raad voor om voor de voorziening nadrukkelijk vast te leggen dat de burgemeester in situaties van verstoring van de openbare orde of ernstige vrees voor het ontstaan ervan, bevoegd is bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde, zoals (tijdelijke) sluiting van de voorziening (artikel 172 van de Gemeentewet).

Bij een positief besluit van de gemeenteraad vragen we omwonenden en andere belanghebbenden deel te nemen aan een klankborgroep. We betrekken hen bij de uitwerking van een veiligheids- en beheersplan. Ook na realisatie van de voorziening blijven we via de klankbordgroep in gesprek. We houden aandacht voor de zorgen en aandachtspunten die naar voren kwamen, geven beeld en geluid bij de toekomstige bewoners van de voorziening, bij de geboden zorg en ondersteuning, het toezicht in de voorziening, et cetera.

Agendacommissie raad nu aan zet 

Op 31 januari 2023 bepaalt de agendacommissie wanneer het voorstel geagendeerd wordt in de raad. Naar verwachting bespreekt de adviescommissie van de raad het voorstel op 28 februari.  Vervolgens bespreekt de raad waarschijnlijk op 14 maar het voorstel om de locatie aan de Rochadeweg/Veldbeemd voor de voorziening te benoemen.

Bij een positief raadsbesluit moeten er nog verschillende stappen worden doorlopen waaronder een planologische procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Ook krijgt komende periode de invulling van de voorziening verder vorm. 

Bekijk het raadsvoorstel en de bijlagen

U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen inzien op de website van de gemeenteraad. Klik op de datum van de raadsvergadering (volgens planning 28 februari) om de stukken te bekijken. Op deze pagina kunt u ook de behandeling van het raadsvoorstel in de adviserende commissie en de raadsvergadering te zijner tijd live volgen. 

We hebben de mensen die aangemeld zijn voor onze nieuwsbrief hierover ook geïnformeerd met een nieuwsbrief.

Hieronder leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Nieuwsbrief

Op het moment dat er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn rond de Time-out & verblijfsvoorziening versturen wij hierover een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl dat u zich hiervoor wilt aanmelden, dan zetten we u op de lijst.

Eerdere nieuwsbrieven:

(Had u zich aangemeld voor de informatieavond op 8 november 2022? Dan staat u met het e-mailadres waarmee u was aangemeld al op de lijst voor de nieuwsbrief.)

De voorziening is hard nodig

De Time-out & verblijfsvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en begeleiding is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen dan tussen wal en schip.

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het kan ook in jouw omgeving voorkomen

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin problemen zich opstapelen en verergeren en zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Op dinsdag 8 november vond er een informatiebijeenkomst plaats

Wethouder van Dijk en zorgpartners gingen in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de beoogde locatie voor de Time-out & Verblijfsvoorziening. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier teruglezen.


De gemeenteraad neemt een besluit over de locatie.  Op 13 december is de keuze voor de voorkeurslocatie opiniërend besproken in de raad (in de opiniecommissie). Daarna ligt de keuze voor de locatie eerst adviserend (waarschijnlijk 28 februari) en tot slot besluitvormend (naar verwachting op 14 maart) voor aan de raad.

In de tussentijd zijn we in gesprek met bewoners en ondernemers rondom deze locatie om hun vragen te beantwoorden en aandachtspunten en eventuele zorgen te bespreken. Op 8 november spraken we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een informatiebijeenkomst. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier teruglezen.

Als de raad positief over de locatie besluit dan is er een planologische procedure nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdens deze procedure kunnen inwoners zienswijzen indienen tegen het zogenaamde ontwerpbesluit. Tegen het definitieve besluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de rechtbank.

Daarnaast worden omwonenden en belanghebbenden betrokken bij de nadere uitwerking van de voorziening.

Het college neemt haar verantwoordelijkheid door een voorkeurslocatie aan te wijzen. Nu de voorkeurslocatie is aangewezen gaan we omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk informeren en in gesprek over vragen en aandachtspunten. Dit deden we onder meer tijdens een inwonersbijeenkomst op 8 november. Ook bij de verdere invulling/uitwerking van de voorziening houden we rekening met aandachtspunten van de buurt/vertegenwoordigers van de buurt (en krijgen zij de mogelijkheid tot inbreng).

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met de locatie, is er een planologische procedure nodig om een tijdelijke afwijking van de bestemming van de grond van de locatie toe te staan (zie onder ‘Hoe ziet het vervolgproces eruit?’ voor een tijdlijn).  Inwoners kunnen – zoals dat gebruikelijk is – tegen het voornemen om medewerking te verlenen (ontwerpbesluit) een zienswijze indienen. Tegen het definitieve besluit staat voor belanghebbenden bezwaar en (hoger) beroep open. Het is aan bewoners zelf om de publicaties over deze besluiten (in huis- aan-huisbladen en internet, zie https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt) in de gaten te houden.

Deze locatie voldoet aan het programma van eisen dat vooraf is vastgesteld door de raad. Hierin staat onder andere dat een passende locatie aan de rand van de stad ligt en in een omgeving die prikkelarm is zodat de bewoners ervan minder bloot staan aan de verleidingen van de stad. Tevens bleek deze locatie het meest passend op basis van nadere analyses op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en stedenbouw.

We begrijpen dat deze voorziening impact heeft op de stad, omwonenden en ondernemers. Daarom gaan we met

Ja, er zijn diverse locaties in beeld geweest. We hebben gekeken naar bestaande gebouwen en braakliggende terreinen in ons bezit en hebben een uitvraag gedaan bij de omliggende gemeenten naar locaties. De voorkeurslocatie bleek vervolgens het meest passend vanuit het programma van eisen en de nadere analyses op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en stedenbouw. Deze locatie bleek o.a. betaalbaar, beschikbaar, biedt voldoende ruimte (m2), lag aan de rand van de stad en er zijn weinig prikkels in de directe omgeving.

Het programma van eisen voor de locatie is 14 december 2021 vastgesteld door de Helmondse gemeenteraad. U kunt de eisen terugvinden via deze link. Ook kunt u de raadsbehandeling bekijken (link agendapunt 12).

Deze groep mensen vindt geen aansluiting bij het bestaande aanbod en/of valt telkens uit vanwege hun meervoudige problematiek wat gepaard kan gaan met verstorend of overlastgevend gedrag. Dit laatste geldt echter niet voor iedereen. Daarom hebben we al eerder met elkaar vastgesteld dat er echt een ander soort voorziening nodig is (besluit raad juli 2021).

Belangrijk verschil is dat diverse zorgpartijen nu hun expertise kunnen bundelen in een nieuwe voorziening aan de rand van de stad, waar ze begeleiding op maat kunnen bieden in een rustige omgeving. Omdat de bewoners en hun problematiek verschilt, is het belangrijk dat ze in individuele units terecht kunnen, in de directe nabijheid van professionals die begeleiding, behandeling en toezicht kunnen bieden afgestemd op de persoon. Bij de bestaande voorzieningen bestaat deze mogelijkheid nu niet of onvoldoende. Er is nu onvoldoende mogelijkheid om maatwerk en passende begeleiding te kunnen verzorgen in een prikkelarme omgeving.

We streven naar een goede spreiding van voorzieningen voor kwetsbare inwoners over de stad. Dit (criterium) maakt ook onderdeel uit van het programma van eisen. De meeste voorzieningen voor kwetsbare inwoners zijn nu gevestigd in de binnenstad van Helmond. Met het aanwijzen van de voorkeurslocatie aan de rand van Helmond worden de lasten dan ook beter verdeeld.

Het is de bedoeling dat de Time-out & Verblijfsvoorziening (en haar bewoners) in de toekomst een ‘goede buur’ is. Daarom gaan we in gesprek met de buurtbewoners over wat daarvoor nodig is en wat beide partijen hierin kunnen betekenen. Bij de verdere uitwerking van de voorziening (daginvulling, begeleiding, beveiliging, mobiliteit etc.) hebben we aandacht voor zowel wensen en behoeften van de gebruikers als wensen en behoeften van de omwonenden en de buurt.

Bewoners kunnen elkaar, als de voorziening geopend is, tegenkomen bij voorzieningen in de buurt, zoals in de supermarkt in Suytkade en in Brouwhuis. 

Uw Reactie
Uw Reactie