Time-out & verblijfsvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond. Deze 24-uursvoorziening komt op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek.

Opvang en begeleiding

Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding krijgen. Zij krijgen begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de voorziening en over beveiliging op de locatie.

Gemeenteraad stemde op 11 april 2023 in met locatie Time-out & Verblijfsvoorziening

Het college wees op 10 oktober 2022 de beoogde locatie aan. Op 28 februari 2023 is het raadsvoorstel over de locatie adviserend besproken in de adviescommissie van de raad. Het merendeel van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 april in met de locatie voor deze voorziening. U kunt de raadsvergadering (agendapunt 15) terugkijken via deze link. Hier vindt u ook het raadsvoorstel en de bijlagen.

Veiligheids- en beheerplan en escalatieladder

Om te komen tot een veiligheids- en beheersplan spelen buurtbewoners en belanghebbenden een grote rol. We nemen een extern veiligheidsbureau in de arm om dit proces stap-voor-stap te begeleiden.

We organiseerden op 27 maart 2023 een verdiepende bijeenkomst over het veiligheids- en beheerplan en de manier waarop u kunt participeren in het gehele proces. Een verslag van deze informatiebijeenkomst vindt u hier.

Hoe nu verder?

Nu de gemeenteraad een besluit nam over de locatie start de verdere uitwerking van de plannen. Dit vindt plaats langs drie lijnen:

1. Klankbordgroep

We willen samen met alle betrokken partijen, buurtbewoners en belanghebbenden komen tot een optimaal plan voor de Time-out & Verblijfsvoorziening waar de juiste zorg geboden wordt, die past in de omgeving én waar veiligheid geborgd wordt. Dat doen we graag samen met buurtbewoners en belanghebbenden via een klankbordgroep.

Als de exploitant van de voorziening bekend is, starten we met zorgpartners en politie met het veiligheids- en beheersplan. De exploitant van de voorziening zal bovendien een bouwontwerp uitwerken. De klankbordgroep draagt bij aan, praat mee over of adviseert op deze plannen en ontwerpen. De planning is dat we vóór de zomer een start maken met de klankbordgroep om hierover in gesprek te gaan.

Aanmelden klankbordgroep

Ons voorstel is dat de klankbordgroep in ieder geval bestaat uit een afvaardiging van omwonenden, de hondenverenigingen, recreanten van de Groene Punt, bewoners uit Brouwhuis en aanpalende bedrijven. Bent u geïnteresseerd in deelname in de klankbordgroep? Dan kunt u zich hiervoor al aanmelden via TimeoutEnVerblijfsvoorziening@helmond.nl.

2.Planontwikkeling partners

Samen met de betrokken zorg- en woonpartners werken we plannen voor de Time-out & Verblijfsvoorziening verder uit. Dit leidt uiteindelijk in de loop van 2023 tot een (concept) ondernemingsplan en later tot een bouwontwerp. Het veiligheids- en beheersplan maken ook onderdeel uit van deze plannen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de beide fnanciers van de voorziening, te weten het zorgkantoor en de gemeente

3. Planologischeprocedure

In 2023 starten ook de voorbereidingen voor de planologische procedure voor de omgevingsvergunning. Voor het realiseren van een tijdelijke woonvoorziening op deze locatie is het namelijk nodig om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken. De besluitvorming hierover vindt onder meer plaats op basis van het bouwontwerp van de initiatiefnemer. De doorlooptijd tot aan de opening van de voorziening bedraagt circa 2 tot 3 jaar en hangt af van mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures en voortgang in de bouw.

Nieuwsbrief

Op het moment dat er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn rond de Time-out & verblijfsvoorziening versturen wij hierover een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl dat u zich hiervoor wilt aanmelden, dan zetten we u op de lijst.

Eerdere nieuwsbrieven:

(Had u zich aangemeld voor de informatieavond op 8 november 2022? Dan staat u met het e-mailadres waarmee u was aangemeld al op de lijst voor de nieuwsbrief.)

De voorziening is hard nodig

De Time-out & verblijfsvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en begeleiding is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen dan tussen wal en schip.

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het kan ook in jouw omgeving voorkomen

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin problemen zich opstapelen en verergeren en zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

De gemeenteraad neemt een besluit over de locatie.  Op 13 december is de keuze voor de voorkeurslocatie opiniërend besproken in de raad (in de opiniecommissie). Daarna lag de keuze voor de locatie eerst adviserend (28 februari) en tot slot besluitvormend (11 april) voor aan de raad.

In de tussentijd zijn we in gesprek met bewoners en ondernemers rondom deze locatie om hun vragen te beantwoorden en aandachtspunten en eventuele zorgen te bespreken. Op 8 november spraken we omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een informatiebijeenkomst. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier teruglezen.

Als de raad positief over de locatie besluit dan is er een planologische procedure nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdens deze procedure kunnen inwoners zienswijzen indienen tegen het zogenaamde ontwerpbesluit. Tegen het definitieve besluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de rechtbank.

Daarnaast worden omwonenden en belanghebbenden betrokken bij de nadere uitwerking van de voorziening.

Het college neemt haar verantwoordelijkheid door een voorkeurslocatie aan te wijzen. Nu de voorkeurslocatie is aangewezen gaan we omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk informeren en in gesprek over vragen en aandachtspunten. Dit deden we onder meer tijdens een inwonersbijeenkomst op 8 november. Ook bij de verdere invulling/uitwerking van de voorziening houden we rekening met aandachtspunten van de buurt/vertegenwoordigers van de buurt (en krijgen zij de mogelijkheid tot inbreng).

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met de locatie, is er een planologische procedure nodig om een tijdelijke afwijking van de bestemming van de grond van de locatie toe te staan (zie onder ‘Hoe ziet het vervolgproces eruit?’ voor een tijdlijn).  Inwoners kunnen – zoals dat gebruikelijk is – tegen het voornemen om medewerking te verlenen (ontwerpbesluit) een zienswijze indienen. Tegen het definitieve besluit staat voor belanghebbenden bezwaar en (hoger) beroep open. Het is aan bewoners zelf om de publicaties over deze besluiten (in huis- aan-huisbladen en internet, zie https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt) in de gaten te houden.

Deze locatie voldoet aan het programma van eisen dat vooraf is vastgesteld door de raad. Hierin staat onder andere dat een passende locatie aan de rand van de stad ligt en in een omgeving die prikkelarm is zodat de bewoners ervan minder bloot staan aan de verleidingen van de stad. Tevens bleek deze locatie het meest passend op basis van nadere analyses op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en stedenbouw.

We begrijpen dat deze voorziening impact heeft op de stad, omwonenden en ondernemers. Daarom gaan we met

Ja, er zijn diverse locaties in beeld geweest. We hebben gekeken naar bestaande gebouwen en braakliggende terreinen in ons bezit en hebben een uitvraag gedaan bij de omliggende gemeenten naar locaties. De voorkeurslocatie bleek vervolgens het meest passend vanuit het programma van eisen en de nadere analyses op het gebied van milieu, verkeer, veiligheid en stedenbouw. Deze locatie bleek o.a. betaalbaar, beschikbaar, biedt voldoende ruimte (m2), lag aan de rand van de stad en er zijn weinig prikkels in de directe omgeving.

Het programma van eisen voor de locatie is 14 december 2021 vastgesteld door de Helmondse gemeenteraad. U kunt de eisen terugvinden via deze link. Ook kunt u de raadsbehandeling bekijken (link agendapunt 12).

Deze groep mensen vindt geen aansluiting bij het bestaande aanbod en/of valt telkens uit vanwege hun meervoudige problematiek wat gepaard kan gaan met verstorend of overlastgevend gedrag. Dit laatste geldt echter niet voor iedereen. Daarom hebben we al eerder met elkaar vastgesteld dat er echt een ander soort voorziening nodig is (besluit raad juli 2021).

Belangrijk verschil is dat diverse zorgpartijen nu hun expertise kunnen bundelen in een nieuwe voorziening aan de rand van de stad, waar ze begeleiding op maat kunnen bieden in een rustige omgeving. Omdat de bewoners en hun problematiek verschilt, is het belangrijk dat ze in individuele units terecht kunnen, in de directe nabijheid van professionals die begeleiding, behandeling en toezicht kunnen bieden afgestemd op de persoon. Bij de bestaande voorzieningen bestaat deze mogelijkheid nu niet of onvoldoende. Er is nu onvoldoende mogelijkheid om maatwerk en passende begeleiding te kunnen verzorgen in een prikkelarme omgeving.

We streven naar een goede spreiding van voorzieningen voor kwetsbare inwoners over de stad. Dit (criterium) maakt ook onderdeel uit van het programma van eisen. De meeste voorzieningen voor kwetsbare inwoners zijn nu gevestigd in de binnenstad van Helmond. Met het aanwijzen van de voorkeurslocatie aan de rand van Helmond worden de lasten dan ook beter verdeeld.

Het is de bedoeling dat de Time-out & Verblijfsvoorziening (en haar bewoners) in de toekomst een ‘goede buur’ is. Daarom gaan we in gesprek met de buurtbewoners over wat daarvoor nodig is en wat beide partijen hierin kunnen betekenen. Bij de verdere uitwerking van de voorziening (daginvulling, begeleiding, beveiliging, mobiliteit etc.) hebben we aandacht voor zowel wensen en behoeften van de gebruikers als wensen en behoeften van de omwonenden en de buurt.

Bewoners kunnen elkaar, als de voorziening geopend is, tegenkomen bij voorzieningen in de buurt, zoals in de supermarkt in Suytkade en in Brouwhuis. 

Uw Reactie
Uw Reactie