Raadsvergadering 7 juli 2015

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 07 jul 2015 vanaf 17:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 7 juli 2015.


17.00 uur: vragenhalfuur en aansluitend raadsvergadering (als er geen vragen zijn ingediend begint de raadsvergadering om 17.00 uur.)


Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2015

Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
 2. Vaststellen ontwerpagenda.
 3. Afscheid van de heer F.G. Verstappen als raadslid.
 4. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven.
 5. Toelating en vervolgens beëdiging van de heer G.T.H. Klaus als raadslid.
  Raadsvoorstel 71.
 6. Benoeming van de heer G.T.H. Klaus als lid van de commissie Omgeving.
  Raadsvoorstel 72.
 7. Benoeming van de heer B.H.M.W. Wouters als burgerlid van de commissie Bestuur en economie.
  Raadsvoorstel 73.
 8. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
  Hamerstukken 
 9. 9e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.
  Raadsvoorstel 63, 9e wijziging APV, toelichting
 10. Verordening Scheepvaartrechten Helmond 2016.
  Raadsvoorstel 58.
 11. Bestemmingsplan Sportpark De Braak.
  Raadsvoorstel 50, reactie op zienswijze, bijlage, regels, toelichting, verbeelding ontwerp
 12. Verkoop complex Boscotondo door Vitalis Residentiële Woonvormen.
  Raadsvoorstel 68, brief Vitalis
 13. Inzet subsidie tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor geluidsanering A-lijstwoningen.
  Raadsvoorstel 62, begrotingswijziging 22-2015. beschikking subsidie, uitvoeringsprogramma
 14. Jaarrekening 2014 conceptbegroting 2016 concept meerjarenbegroting 2017-2019 en evaluatieonderzoek Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.
  Raadsvoorstel 51, evaluatieonderzoek, jaarrekening 2014 GRR Blink managementsamenvatting, jaarrekening 2014 GR Blink, aanbiedingsbrief, jaarrekening 2014 GRR Blink , meerjarenbegroting, memo
 15. Wijziging gemeenschappelijke regeling Blink.
  Raadsvoorstel 59, gemeenschappelijke regeling, toelichting
 16. Zienswijze ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
  Raadsvoorstel 60, brief bij ontwerpbegroting, concept zienswijze, ontwerpbegroting
  Bespreekstukken
 17. Tegenprestatie naar vermogen.
  Raadsvoorstel 67, advies, beleidsplan, toelichting
  N.B.: tijdens de vergadering heetf de raad een motie met als titel: 'pilot Stimulerende bijstand' aangenomen.
 18. Zienswijze GGD Programmabegroting 2016.
  Raadsvoorstel 57, 1e begrotingswijziging, jaarrekening, programmabegroting, kadernota, zienswijze
 19. Mantelzorgwaardering 2015.
  Raadsvoorstel 61.
 20. Nota Meer voor wie minder heeft-Minimabeleid 2015 – 2018.
  Raadsvoorstel 65, advies Gehandicaptenoverleg, advies Seniorenraad, advisering  adviesradennota
  N.B.: tijdens de raadsvergadering heeft de raad een amendement aangenomen.
 21. Uitbreiding hockeyclub HC Helmond.
  Raadsvoorstel 66, begrotingswijziging 29-2015, basismodel HC Helmond, notitie, overzicht ledenaantal, overzicht velden
 22. Bedrijfsplan Cacaofabriek.
  Raadsvoorstel 70, begrotingswijziging 30-2015.
 23. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2015 en concept begroting 2016 Peel 6.1.
  Raadsvoorstel 64 1e begrotingswijziging, aanbiedingsbrief, begroting 2016, uitgangspunten, zienswijze
 24. 1e Bestuursrapportage (Berap) 2015.
  Raadsvoorstel 69, presentatie, beantwoording vragen, begrotingswijziging 25-2015.

1e Aanvullingsagenda:
Bevriezing gemeentelijke borgstelling voor lening Helmond Sport.
Raadsvoorstel 74.

Dit onderwerp is besproken in een gezamenlijke commissievergadering op 30 juni jl.

1e Corrigendum
1. Agendapunt 9, raadsvoorstel 63: 9e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008. Dit voorstel staat als hamerstuk op de agenda. Dit is echter niet correct; het is een bespreekstuk. De fracties SP en PvdA hebben een voorbehoud gemaakt.
2. Agendapunt 18, raadsvoorstel 57: Zienswijze GGD Programmabegroting 2015. Dit voorstel staat als bespreekstuk op de agenda. Op het moment dat de raadsstukken zijn verstuurd, was dit nog niet besproken in commissieverband. De commissie Maatschappij heeft dit onderwerpt op 29 juni jl. aangemerkt als een hamerstuk.
3. Agendapunt 20, raadsvoorstel 65: nota Meer voor wie minder heeft-Minimabeleid 2015-2018. In de tabel op bladzijde 30 staat onderaan bij de totaaltelling een fout. De juiste bedragen zijn: € 1.024.000,- in 2015, € 1.424.000 in 2016 en 2017 en € 1.539.000,- in 2018.
4. Agendapunt 23, raadsvoorstel 64: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2015 en concept begroting 2016 Peel 6.1. Dit voorstel staat als bespreekstuk op de agenda. Dit is echter niet correct; het is een hamerstuk.


Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2 juni 2015.
  Circulaire Wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden.
 2. Meldpunt schadelijk geluid, 6 juni 2015.
  Hoogfrequent en ultrasoon geluid.
 3. Stichting Leven met de Aarde, 10 juni 2015.
  Klimaat en herstellende landbouw.
 4. F.G. Verstappen, 15 juni 2015.
  Beëindiging raadslidmaatschap.
 5. Aandacht voor iedereen, 15 juni 2015.
  Factsheet gesprek burger - gemeenten.
 6. B. Dijk, 20 juni 2015.
  Houtrook en gezondheidsschade.
  Voor advies naar het college van B&W:
 7. Stichting Openbare Basisscholen Helmond, 11 juni 2015.
  Jaarrekening 2014.

VNG ingekomen stukken via email:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus preadvies bestuur; 27 mei 2015.
 2. Budgetten Jeugdwet en Wmo; 29 mei 2015.
 3. Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de jeugd in 2015; 29 mei 2015.
 4. Budgetten Jeugd en Wmo; 9 juni 2015.
 5. Voortgang samenwerking in de waterketen, 16 juni 2015
 6. Vervolg bed-bad-brood regeling, 18 juni 2015
 7. Contributiewijziging 2016, 19 juni 2015
 8. Wijziging CAR-UWO ivm wijzigingen Wet arbeid en zorg, 23 juni 2015
Uw Reactie
Uw Reactie