Time-out & verblijfsvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond. Deze 24-uursvoorziening komt op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek.

Opvang en begeleiding

Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding krijgen. Zij krijgen begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de voorziening en over beveiliging op de locatie.

Gemeenteraad stemde op 11 april 2023 in met locatie Time-out & Verblijfsvoorziening

Het college wees op 10 oktober 2022 de beoogde locatie aan. Op 28 februari 2023 is het raadsvoorstel over de locatie adviserend besproken in de adviescommissie van de raad. Het merendeel van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 april in met de locatie voor deze voorziening. U kunt de raadsvergadering (agendapunt 15) terugkijken via deze link. Hier vindt u ook het raadsvoorstel en de bijlagen.

Veiligheids- en beheerplan en escalatieladder

Om te komen tot een veiligheids- en beheersplan spelen buurtbewoners en belanghebbenden een grote rol. We nemen een extern veiligheidsbureau in de arm om dit proces stap-voor-stap te begeleiden.

We organiseerden op 27 maart 2023 een verdiepende bijeenkomst over het veiligheids- en beheerplan en de manier waarop u kunt participeren in het gehele proces. Een verslag van deze informatiebijeenkomst vindt u hier.

Hoe nu verder?

Nu de gemeenteraad een besluit nam over de locatie start de verdere uitwerking van de plannen. Dit vindt plaats langs drie lijnen:

1. Klankbordgroep

We willen samen met alle betrokken partijen, buurtbewoners en belanghebbenden komen tot een optimaal plan voor de Time-out & Verblijfsvoorziening waar de juiste zorg geboden wordt, die past in de omgeving én waar veiligheid geborgd wordt. Dat doen we graag samen met buurtbewoners en belanghebbenden via een klankbordgroep.

Als de exploitant van de voorziening bekend is, starten we met zorgpartners en politie met het veiligheids- en beheersplan. De exploitant van de voorziening zal bovendien een bouwontwerp uitwerken. De klankbordgroep draagt bij aan, praat mee over of adviseert op deze plannen en ontwerpen. De planning is dat we vóór de zomer een start maken met de klankbordgroep om hierover in gesprek te gaan.

Aanmelden klankbordgroep

Ons voorstel is dat de klankbordgroep in ieder geval bestaat uit een afvaardiging van omwonenden, de hondenverenigingen, recreanten van de Groene Punt, bewoners uit Brouwhuis en aanpalende bedrijven. Bent u geïnteresseerd in deelname in de klankbordgroep? Dan kunt u zich hiervoor al aanmelden via TimeoutEnVerblijfsvoorziening@helmond.nl.

2.Planontwikkeling partners

Samen met de betrokken zorg- en woonpartners werken we plannen voor de Time-out & Verblijfsvoorziening verder uit. Dit leidt uiteindelijk in de loop van 2023 tot een (concept) ondernemingsplan en later tot een bouwontwerp. Het veiligheids- en beheersplan maken ook onderdeel uit van deze plannen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de beide fnanciers van de voorziening, te weten het zorgkantoor en de gemeente

3. Planologischeprocedure

In 2023 starten ook de voorbereidingen voor de planologische procedure voor de omgevingsvergunning. Voor het realiseren van een tijdelijke woonvoorziening op deze locatie is het namelijk nodig om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken. De besluitvorming hierover vindt onder meer plaats op basis van het bouwontwerp van de initiatiefnemer. De doorlooptijd tot aan de opening van de voorziening bedraagt circa 2 tot 3 jaar en hangt af van mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures en voortgang in de bouw.

Nieuwsbrief

Op het moment dat er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn rond de Time-out & verblijfsvoorziening versturen wij hierover een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl dat u zich hiervoor wilt aanmelden, dan zetten we u op de lijst.

Eerdere nieuwsbrieven:

(Had u zich aangemeld voor de informatieavond op 8 november 2022? Dan staat u met het e-mailadres waarmee u was aangemeld al op de lijst voor de nieuwsbrief.)

De voorziening is hard nodig

De Time-out & verblijfsvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en begeleiding is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen dan tussen wal en schip.

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het kan ook in jouw omgeving voorkomen

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin problemen zich opstapelen en verergeren en zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Wij en onze partners in zorg en veiligheid zien hierin geen problemen. De voorzieningen staan niet haaks op elkaar. Het kan mogelijk zelfs schaalvoordelen opleveren, bijvoorbeeld met noodzakelijke infrastructurele aanpassingen of openbaar vervoer. De arbeidsmigranten en de bewoners van de Time-out & Verblijfsvoorziening zijn twee verschillende groepen mensen, waarbij we ervan uitgaan dat beide een goede buur kunnen/willen zijn. 

Deze voorziening biedt voor maximaal 30 personen kortdurend én langer verblijf met begeleiding, aansluitend bij de behoefte en mogelijkheden van betrokkenen. Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin zorg nodig is. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat de problemen zo hoog oplopen dat hun gedrag tot overlast leidt. Met deze voorziening bieden we deze doelgroep voor een langere periode een vaste plaats en daarmee (relatieve) rust.

De Time-out & Verblijfsvoorziening is een open voorziening. Mensen komen en verblijven er vrijwillig en ze zijn vrij om naar buiten te gaan. Het is aan de begeleiding binnen de voorziening om het verblijf aantrekkelijk te maken zodat inwoners hier graag komen en verblijven.

Ja, de inwoners ontvangen begeleiding op maat, passend bij hun behoefte.

Er is aandacht voor daginvulling, maar er komt geen verplichting tot dagbesteding (bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen of te werken). We bieden mensen ook een plek om tot rust te komen. Er wordt maatwerk geboden op basis van wat de bewoner nodig heeft. Een daginvulling heeft hierin een belangrijke plaats, waarbij gedacht kan worden aan een bijdrage aan het tuinonderhoud, poetsen, koken en andere corvee taken

Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij de verdere uitwerking van de Time-out & Verblijfsvoorziening.  Om de veiligheid van zowel de inwoners als de omgeving te garanderen, kijken we naar veiligheidsaspecten in de geboden opvang, ondersteuning en bejegening evenals technische mogelijkheden die ondersteunend werken om de veiligheid in de voorziening te borgen. Dit is mede afhankelijk van hoe de voorziening er uit gaat zien.

Samen met onder andere de zorgaanbieders, buurt, betrokkenen, Boa's en politie werken we een veiligheids- en beheerplan uit. We zullen daarin ook inventariseren wat plekken zijn in de buurt die aandacht behoeven (bijvoorbeeld met slechte verlichting). Denk aan maatregelen zoals 24-uurs toezicht, een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is en gebeld kan worden en goede afspraken met de politie en BOA's.

Het voorkomen/ minimaliseren van overlast rondom de voorziening is een belangrijk onderwerp in de verdere uitwerking van de plannen. Dit wordt onder andere meegenomen in het beheer- en veiligheidsplan, in de gesprekken met de omgeving/ omwonenden en in het uit te werken meldingsproces.

Uitgangspunt is dat er 24/7 beveiliging moet zijn in de voorziening. Ook voor de omgeving rondom de Time-out &verblijfsvoorziening wordt gekeken naar wat er nodig is om overlast in de omgeving te voorkomen. In eerste instantie draagt de voorziening zelf zorg voor de veiligheid, waarbij er met politie en handhaving goede afspraken gemaakt worden over de inzet en het verlenen van assistentie. 

Voordat de Time-out & Verblijfsvoorziening de deuren opent, zullen er gesprekken komen met de omgeving/omwonenden en hierover afspraken worden gemaakt.

Als de voorziening vol zit, dan zullen de gezamenlijke partners coördineren wat op korte termijn het best passende alternatief is voor de betreffende inwoner, zodat deze niet op straat hoeft te blijven.

Uw Reactie
Uw Reactie