Time-out & verblijfsvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond. De best passende plaats voor deze 24-uursvoorziening is op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek.

Opvang en begeleiding

Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding krijgen. Zij krijgen begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de voorziening en over beveiliging op de locatie.

Het duurt nog even voordat de voorziening haar deuren opent 

Het college wees op 10 oktober de beoogde locatie aan. Op 24 januari is het raadsvoorstel vastgesteld door het college. In dit voorstel hebben we aandachtspunten en opmerkingen vanuit gesprekken, de bewonersbijeenkomst en opiniërende raadsvergadering meegenomen.

Aanvullingen en aanpassingen in het voorstel na inbreng

Naar aanleiding van de informatieavond en behandeling van het voorstel voor de locatie in de opiniecommissie van de raad, zijn aanvullende randvoorwaarden op het vlak van overlast en veiligheid beschreven.

We zien toe op de leefbaarheid van de directe omgeving en de veiligheid van de omwonenden. Dat doen we door het toepassen van een zogenoemd AVE model. AVE staat voor integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens en individuen met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Daarnaast stellen we de raad voor om voor de voorziening nadrukkelijk vast te leggen dat de burgemeester in situaties van verstoring van de openbare orde of ernstige vrees voor het ontstaan ervan, bevoegd is bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde, zoals (tijdelijke) sluiting van de voorziening (artikel 172 van de Gemeentewet).

Bij een positief besluit van de gemeenteraad vragen we omwonenden en andere belanghebbenden deel te nemen aan een klankborgroep. We betrekken hen bij de uitwerking van een veiligheids- en beheersplan. Ook na realisatie van de voorziening blijven we via de klankbordgroep in gesprek. We houden aandacht voor de zorgen en aandachtspunten die naar voren kwamen, geven beeld en geluid bij de toekomstige bewoners van de voorziening, bij de geboden zorg en ondersteuning, het toezicht in de voorziening, et cetera.

Agendacommissie raad nu aan zet 

Op 31 januari 2023 bepaalt de agendacommissie wanneer het voorstel geagendeerd wordt in de raad. Naar verwachting bespreekt de adviescommissie van de raad het voorstel op 28 februari.  Vervolgens bespreekt de raad waarschijnlijk op 14 maar het voorstel om de locatie aan de Rochadeweg/Veldbeemd voor de voorziening te benoemen.

Bij een positief raadsbesluit moeten er nog verschillende stappen worden doorlopen waaronder een planologische procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Ook krijgt komende periode de invulling van de voorziening verder vorm. 

Bekijk het raadsvoorstel en de bijlagen

U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen inzien op de website van de gemeenteraad. Klik op de datum van de raadsvergadering (volgens planning 28 februari) om de stukken te bekijken. Op deze pagina kunt u ook de behandeling van het raadsvoorstel in de adviserende commissie en de raadsvergadering te zijner tijd live volgen. 

We hebben de mensen die aangemeld zijn voor onze nieuwsbrief hierover ook geïnformeerd met een nieuwsbrief.

Hieronder leest u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Nieuwsbrief

Op het moment dat er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn rond de Time-out & verblijfsvoorziening versturen wij hierover een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl dat u zich hiervoor wilt aanmelden, dan zetten we u op de lijst.

Eerdere nieuwsbrieven:

(Had u zich aangemeld voor de informatieavond op 8 november 2022? Dan staat u met het e-mailadres waarmee u was aangemeld al op de lijst voor de nieuwsbrief.)

De voorziening is hard nodig

De Time-out & verblijfsvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en begeleiding is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen dan tussen wal en schip.

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het kan ook in jouw omgeving voorkomen

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin problemen zich opstapelen en verergeren en zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Op dinsdag 8 november vond er een informatiebijeenkomst plaats

Wethouder van Dijk en zorgpartners gingen in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de beoogde locatie voor de Time-out & Verblijfsvoorziening. Een verslag van de bijeenkomst kunt u hier teruglezen.


Wij en onze partners in zorg en veiligheid zien hierin geen problemen. De voorzieningen staan niet haaks op elkaar. Het kan mogelijk zelfs schaalvoordelen opleveren, bijvoorbeeld met noodzakelijke infrastructurele aanpassingen of openbaar vervoer. De arbeidsmigranten en de bewoners van de Time-out & Verblijfsvoorziening zijn twee verschillende groepen mensen, waarbij we ervan uitgaan dat beide een goede buur kunnen/willen zijn. 

Deze voorziening biedt voor maximaal 30 personen kortdurend én langer verblijf met begeleiding, aansluitend bij de behoefte en mogelijkheden van betrokkenen. Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin zorg nodig is. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat de problemen zo hoog oplopen dat hun gedrag tot overlast leidt. Met deze voorziening bieden we deze doelgroep voor een langere periode een vaste plaats en daarmee (relatieve) rust.

De Time-out & Verblijfsvoorziening is een open voorziening. Mensen komen en verblijven er vrijwillig en ze zijn vrij om naar buiten te gaan. Het is aan de begeleiding binnen de voorziening om het verblijf aantrekkelijk te maken zodat inwoners hier graag komen en verblijven.

Ja, de inwoners ontvangen begeleiding op maat, passend bij hun behoefte.

Er is aandacht voor daginvulling, maar er komt geen verplichting tot dagbesteding (bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen of te werken). We bieden mensen ook een plek om tot rust te komen. Er wordt maatwerk geboden op basis van wat de bewoner nodig heeft. Een daginvulling heeft hierin een belangrijke plaats, waarbij gedacht kan worden aan een bijdrage aan het tuinonderhoud, poetsen, koken en andere corvee taken

Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij de verdere uitwerking van de Time-out & Verblijfsvoorziening.  Om de veiligheid van zowel de inwoners als de omgeving te garanderen, kijken we naar veiligheidsaspecten in de geboden opvang, ondersteuning en bejegening evenals technische mogelijkheden die ondersteunend werken om de veiligheid in de voorziening te borgen. Dit is mede afhankelijk van hoe de voorziening er uit gaat zien.

Samen met onder andere de zorgaanbieders, buurt, betrokkenen, Boa's en politie werken we een veiligheids- en beheerplan uit. We zullen daarin ook inventariseren wat plekken zijn in de buurt die aandacht behoeven (bijvoorbeeld met slechte verlichting). Denk aan maatregelen zoals 24-uurs toezicht, een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is en gebeld kan worden en goede afspraken met de politie en BOA's.

Het voorkomen/ minimaliseren van overlast rondom de voorziening is een belangrijk onderwerp in de verdere uitwerking van de plannen. Dit wordt onder andere meegenomen in het beheer- en veiligheidsplan, in de gesprekken met de omgeving/ omwonenden en in het uit te werken meldingsproces.

Uitgangspunt is dat er 24/7 beveiliging moet zijn in de voorziening. Ook voor de omgeving rondom de Time-out &verblijfsvoorziening wordt gekeken naar wat er nodig is om overlast in de omgeving te voorkomen. In eerste instantie draagt de voorziening zelf zorg voor de veiligheid, waarbij er met politie en handhaving goede afspraken gemaakt worden over de inzet en het verlenen van assistentie. 

Voordat de Time-out & Verblijfsvoorziening de deuren opent, zullen er gesprekken komen met de omgeving/omwonenden en hierover afspraken worden gemaakt.

Als de voorziening vol zit, dan zullen de gezamenlijke partners coördineren wat op korte termijn het best passende alternatief is voor de betreffende inwoner, zodat deze niet op straat hoeft te blijven.

Uw Reactie
Uw Reactie