Time-out & verblijfsvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-out & Verblijfsvoorziening in Helmond. Deze 24-uursvoorziening komt op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek.

Opvang en begeleiding

Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding krijgen. Zij krijgen begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de voorziening en over beveiliging op de locatie.

Gemeenteraad stemde op 11 april 2023 in met locatie Time-out & Verblijfsvoorziening

Het college wees op 10 oktober 2022 de beoogde locatie aan. Op 28 februari 2023 is het raadsvoorstel over de locatie adviserend besproken in de adviescommissie van de raad. Het merendeel van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 april in met de locatie voor deze voorziening. U kunt de raadsvergadering (agendapunt 15) terugkijken via deze link. Hier vindt u ook het raadsvoorstel en de bijlagen.

Veiligheids- en beheerplan en escalatieladder

Om te komen tot een veiligheids- en beheersplan spelen buurtbewoners en belanghebbenden een grote rol. We nemen een extern veiligheidsbureau in de arm om dit proces stap-voor-stap te begeleiden.

We organiseerden op 27 maart 2023 een verdiepende bijeenkomst over het veiligheids- en beheerplan en de manier waarop u kunt participeren in het gehele proces. Een verslag van deze informatiebijeenkomst vindt u hier.

Hoe nu verder?

Nu de gemeenteraad een besluit nam over de locatie start de verdere uitwerking van de plannen. Dit vindt plaats langs drie lijnen:

1. Klankbordgroep

We willen samen met alle betrokken partijen, buurtbewoners en belanghebbenden komen tot een optimaal plan voor de Time-out & Verblijfsvoorziening waar de juiste zorg geboden wordt, die past in de omgeving én waar veiligheid geborgd wordt. Dat doen we graag samen met buurtbewoners en belanghebbenden via een klankbordgroep.

Als de exploitant van de voorziening bekend is, starten we met zorgpartners en politie met het veiligheids- en beheersplan. De exploitant van de voorziening zal bovendien een bouwontwerp uitwerken. De klankbordgroep draagt bij aan, praat mee over of adviseert op deze plannen en ontwerpen. De planning is dat we vóór de zomer een start maken met de klankbordgroep om hierover in gesprek te gaan.

Aanmelden klankbordgroep

Ons voorstel is dat de klankbordgroep in ieder geval bestaat uit een afvaardiging van omwonenden, de hondenverenigingen, recreanten van de Groene Punt, bewoners uit Brouwhuis en aanpalende bedrijven. Bent u geïnteresseerd in deelname in de klankbordgroep? Dan kunt u zich hiervoor al aanmelden via TimeoutEnVerblijfsvoorziening@helmond.nl.

2.Planontwikkeling partners

Samen met de betrokken zorg- en woonpartners werken we plannen voor de Time-out & Verblijfsvoorziening verder uit. Dit leidt uiteindelijk in de loop van 2023 tot een (concept) ondernemingsplan en later tot een bouwontwerp. Het veiligheids- en beheersplan maken ook onderdeel uit van deze plannen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de beide fnanciers van de voorziening, te weten het zorgkantoor en de gemeente

3. Planologischeprocedure

In 2023 starten ook de voorbereidingen voor de planologische procedure voor de omgevingsvergunning. Voor het realiseren van een tijdelijke woonvoorziening op deze locatie is het namelijk nodig om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken. De besluitvorming hierover vindt onder meer plaats op basis van het bouwontwerp van de initiatiefnemer. De doorlooptijd tot aan de opening van de voorziening bedraagt circa 2 tot 3 jaar en hangt af van mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures en voortgang in de bouw.

Nieuwsbrief

Op het moment dat er nieuws is of als er ontwikkelingen zijn rond de Time-out & verblijfsvoorziening versturen wij hierover een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl dat u zich hiervoor wilt aanmelden, dan zetten we u op de lijst.

Eerdere nieuwsbrieven:

(Had u zich aangemeld voor de informatieavond op 8 november 2022? Dan staat u met het e-mailadres waarmee u was aangemeld al op de lijst voor de nieuwsbrief.)

De voorziening is hard nodig

De Time-out & verblijfsvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en begeleiding is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit kan leiden tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen dan tussen wal en schip.

Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.”

Het kan ook in jouw omgeving voorkomen

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin problemen zich opstapelen en verergeren en zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening hopen we deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Voor een aantal mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden, waaronder geestelijke gezondheidsklachten en verslavingen, is er nu geen voorziening. Deze inwoners vinden onvoldoende aansluiting bij het huidige aanbod of vallen (telkens) uit. De problemen die zij ervaren, kunnen gepaard gaan met verstorend of overlastgevend gedrag. Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Daarom is deze voorziening hard nodig. Met de Time-out & Verblijfsvoorziening neemt het welzijn van deze mensen én de leefbaarheid in de wijken toe.

Het wordt een voorziening waar maximaal 30 mensen tegelijk kunnen verblijven. Omdat er ook crisis- en kortdurend verblijf wordt geboden, zullen mensen ook tussentijds uitstromen. Dit betekent dat er per jaar meer mensen van de voorziening gebruik kunnen maken dan 30.

Het gaat om inwoners met complexe, meervoudige problematiek. Dat hebben ze met elkaar gemeen. Daarbinnen is de groep heel divers. Het kan gaan om mensen met verslavingsproblemen, een licht verstandelijke beperking, met psychische problemen bijvoorbeeld door traumatische ervaringen vaak in combinatie met problemen op veel verschillende leefgebieden (schulden, gezondheid, wonen etc.). Het merendeel komt uit Helmond, maar ze kunnen ook uit de omliggende gemeenten uit de Peel afkomstig zijn.

Het college heeft op 10 oktober 2022 een voorkeurslocatie aangewezen. Op 24 januari is het raadsvoorstel definitief gemaakt door het college. Op 13 december is de keuze voor de voorkeurslocatie eerst opiniërend besproken in de raad (in de opiniecommissie). Daarna lag de keuze voor de locatie eerst adviserend (28 februari) en tot slot besluitvormend (11 april) voor aan de raad. Het merendeel van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 april in met de locatie voor deze voorziening.

Nu start de volgende fase. In deze fase wordt het plan voor de voorziening verder uitgewerkt en starten de voorbereidingen voor de planologische procedure voor de omgevingsvergunning. Voor het realiseren van een tijdelijke woonvoorziening op deze locatie (voor maximaal 15 jaar) is het namelijk nodig om van het bestemmingsplan af te wijken. Er bestaat de mogelijkheid om, als het zo ver is, zienswijzen in te dienen en bezwaar te maken. Zie ook het schema hieronder. 

De gemeenteraad heeft bepaald dat er zo'n voorziening moet komen in Helmond. Het college heeft nu een voorkeurslocatie aangewezen voor de vestiging daarvan. Als de raad met deze locatie instemt gaan we verder met de volgende fase: het verder uitwerken van de voorziening samen met de zorgveiligheids- en woonpartners die bij de voorbereidingen betrokken zijn. Dit betekent dat we nu nog niet altijd concreet kunnen aangeven hoe de voorziening er straks uit komt te zien. We vinden het juist belangrijk om iedereen vanaf het begin mee te nemen in de voornemens, zodat we alle inbreng bij de uitwerking kunnen meenemen. Bijvoorbeeld bij het beheer- en veiligheidsplan en de inrichting van de openbare ruimte rondom de voorziening.

Dit betekent dat de locatie aan de Rochadeweg-Veldbeemd de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders heeft. Om tot deze locatie te komen heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van het programma van eisen en aanvullende analyses op het gebied van stedenbouw en verkeer. Deze locatie wordt in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad en die zal een definitief besluit over de locatie nemen.

Het is de bedoeling dat de Time-out & Verblijfsvoorziening in ieder geval vóór 2026 haar deuren opent. Komende periode moeten eerst – samen met onze partners in zorg en veiligheid - nog diverse stappen worden gezet voor het zover is. Zie onder ‘Hoe ziet het vervolgproces eruit’ welke stappen dit betreft.

Het gaat om semipermanente huisvesting voor 15 jaar.

Ook de bewoners van de Time-out & Verblijfsvoorziening zullen overwegend Helmonders zijn (waarvoor wij een verantwoordelijkheid hebben). Deze woonvoorziening gaat niet ten koste van reguliere woningen. Het ligt bovendien niet voor de hand om op deze locatie, aan de rand van de stad, woningen te bouwen. Hiervoor zijn andere locaties in de stad beter passend.

Het college van Helmond wees deze locatie op 10 oktober aan als beoogde locatie. Dit ging daaraan vooraf:

De Helmondse gemeenteraad gaf op 8 juli 2021 de opdracht om een voorstel voor een 24-uursvoorziening uit te werken. Vervolgens is een voorstel uitgewerkt, bestaande uit een conceptontwerp voor de voorziening (hierin staat hoe de 24-uursvoorziening er uit gaat zien: bijvoorbeeld wat voor zorg er nodig is) en een programma van eisen voor de locatie (hierin staat welke voorwaarden er zijn voor een mogelijke locatie, bijvoorbeeld qua oppervlakte en omgeving)). De gemeenteraad stemde in december 2021 in met dit voorstel. U kunt de raadsbehandeling terugkijken (agendapunt 12).  

Nadat de raad instemde met het concept-ontwerp en het programma van eisen voor de locatie deden we onderzoek naar een mogelijke locatie. Ook werkten we het conceptontwerp van de voorziening en een financieringsplan verder uit. Hiervoor doorliepen we een zorgvuldig traject.

Uw Reactie
Uw Reactie