Thematafels Preventieakkoord

In Helmond geloven we in de kracht van preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Vooral als het gaat om gezondheid. Daarom hebben we eind 2020 het Preventieakkoord opgesteld. Daarin staat dat we binnen de gemeente Helmond samen gaan werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners.

Al meer dan 50 maatschappelijke organisaties hebben dit akkoord ondertekend. Nu is het tijd voor de volgende stap. Samen gaan we de afspraken in de praktijk brengen. Dat doen we met thematafels.

Heeft u het Preventieakkoord al ondertekend? Dan kunt u aanschuiven bij één van de volgende drie thematafels:

 • Rookvrij Helmond
 • Gezond eten en bewegen
 • Helmond zorgt dat alcohol en drugsgebruik minder normaal wordt. 

Wat is een thematafel?

Een thematafel is een overlegtafel, gefaciliteerd door de gemeente. Hierbij schuiven meerdere maatschappelijke organisaties aan, die samen kijken wat nodig is om de doelen uit het Preventieakkoord te bereiken. Alle maatschappelijke organisaties uit Helmond kunnen aanschuiven om samen met andere organisaties één plan te bedenken voor maximaal 3 jaar om de doelen van het preventieakkoord te realiseren. Zij schrijven dat plan, met daarin ook de voorgestelde subsidieverdeling, en voeren het daarna gezamenlijk uit. Elke organisatie maakt daarmee aanspraak op een deel subsidie. 

Stappenplan

 • Om mee te praten aan een thematafel moet uw organisatie het Preventieakkoord hebben ondertekend. Is dat nog niet gedaan? Op deze pagina vindt u meer informatie over het ondertekenen van het Preventieakkoord.
 • Nu kunt u uw organisatie aanmelden voor een thematafel. Welke dat wordt? Dat bepaalt u zelf. Namens elke organisatie kan er één vertegenwoordiger aan de thematafel zitten. Om u aan te melden, beantwoordt u onderstaande vragen in de mail naar gezondheid@helmond.nl:
  • Aan welke thematafel wilt u met uw organisatie deelnemen om samen met anderen een extra boost te geven aan het thema?
  • Welk goed idee heeft uw organisatie voor deze thematafel? (denk aan een netwerk, kennis, kunde, activiteiten etc.)
  • Wat zijn uw contactgegevens? Naam organisatie en contactpersoon met mailadres/telefoonnummer.
   Dit kan tot 13 mei. Wilt u op een later moment alsnog aanhaken? Stuur dan toch een mail met de beantwoorde vragen. Op uitnodiging van de bestaande tafel, kan een initiatief alsnog aansluiten. Na 1 juli is dit niet meer mogelijk. Uw antwoorden worden dan met de bestaande tafel gedeeld. Voor vragen kunt u contact opnemen via gezondheid@helmond.nl
 • U gaat samen met de ‘tafelgasten’ aan de slag. Zo kijkt u welke goede initiatieven er al zijn en waar nog behoefte aan is. Daarna maakt u een samenhangend plan, inclusief een voorstel voor de verdeelsleutel van de subsidie.
 • Dit plan wordt vervolgens getoetst door het college van B&W. 
 • Is het college akkoord? Dan wordt de subsidie toegekend en kunt u aan de slag met de uitvoering van het plan. Uiteraard moet na afloop duidelijk zijn waar de subsidie aan besteed is. 
 • In de tussentijd komt u nog regelmatig bij elkaar. Zo blijft iedereen op de hoogte en kan er bijgestuurd worden op de uitvoering van het plan.

Voorwaarden

Organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie als:

 1. De voorgestelde activiteiten in het plan van aanpak aantoonbaar een bijdrage leveren aan één of meerdere vastgestelde doelen in het Helmonds Preventieakkoord.
 2. Uit het uitvoeringsplan moet helder worden hoe jullie de beoogde doelgroep(en) bereiken en wat u daar mee willen bereiken. Het resultaat moet meetbaar zijn.
 3. Bij de beoordeling van het uitvoeringsplan, tellen ook de volgende criteria mee:
  • De mate van duurzaamheid van de beoogde resultaten, zoals  langdurige effecten en past het bij het reguliere activiteitenprogramma.
  • De mate van innovatie, in hoeverre is sprake van vernieuwing en aanvulling ten opzichte van het bestaande aanbod.
  • De mate van uitvoerbaarheid, in hoeverre zijn activiteiten uitvoerbaar, is de begroting realistisch en is de organisatie solide.
  • De mate van gebiedsgerichte aanpak, in hoeverre is er sprake van netwerkaanpak van activiteiten in eenzelfde gebied/wijk/buurt.
 4. De inzet van professionals moet redelijk zijn  in verhouding tot de activiteiten en tegen een realistische kostprijs.
 5. Voor het uitvoeringsplan is het belangrijk dat er wordt samengewerkt met voorzieningen en/of organisaties in het netwerk.

Zie voor meer informatie de nadere regels.

Termijn

De tafel dient uiterlijk 1 juli 2021 het uitvoeringsplan in. We beoordelen het plan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 september 2021. Vanaf 1 september 2021 start namelijk de uitvoering van het plan. In bijzondere situaties kunnen we dit met 2 weken verlengen. Het plan wordt gezamenlijk ingediend, maar iedere organisatie krijgt afzonderlijk een beschikking van ons. Je ontvangt per mail bericht van ons besluit. In deze brief staat of de subsidie wordt verleend en wat de eventuele aanvullende voorwaarden zijn. Als we de aanvraag goedkeuren, ontvangt u op korte termijn het subsidiebedrag op de bankrekening van uw organisatie.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie