Nog een locatie voor jonge vluchtelingen en een grotere opvanglocatie in Helmond

Donderdag 13 april 2023

Helmond staat de komende tijd aan de lat voor de opvang van 341 vluchtelingen. Dat wordt het aandeel van Helmond in het Regioplan Brabant Zuidoost. Dit regionale opvangplan wordt uiteindelijk ingediend bij de Provincie. Zo zorgen regio’s samen voor voldoende opvangplekken. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

De staatssecretaris gaf de opdracht aan alle provincies en onderliggende veiligheidsregio’s om per regio voldoende opvang te creëren voor zowel asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Om aan het aantal opvangplekken te voldoen komt er in Helmond een locatie voor 50 jonge vluchtelingen bij, naast de bestaande locatie voor 50 jonge vluchtelingen. Daarnaast komt er een verkenning naar een locatie voor de opvang van maximaal 250 vluchtelingen. Dat besloot de gemeenteraad op 11 april.

Er komt een locatie voor 50 jonge vluchtelingen bij 

In Helmond heeft het COA sinds eind februari 2022 al een locatie voor jonge asielzoekers. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 18 jaar, onder meer uit landen als Syrië, Eritrea en Afghanistan (niet uit Oekraïne) die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. De opvang van deze groep verloopt goed. We gaan daarom in overleg met het COA op zoek naar een geschikte locatie voor 50 jonge vluchtelingen voor de duur van 10 jaar en komen hiermee terug bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de opvang op deze locatie.

Direct na een besluit over een locatie worden de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd. Om een deel van deze jongeren na het verkrijgen van een verblijfstatus een goede doorstart te geven in onze gemeente, wil Helmond 3 of 4 Nidos woningen realiseren.

Op zoek naar geschikte locaties voor een grotere opvanglocatie 

Ook kwam uit de gemeenteraad van 11 april dat er een verkenning volgt naar de mogelijkheid om maximaal 250 asielzoekers op te vangen voor maximaal 10 jaar binnen de gemeente Helmond.

Een locatie moet aan verschillende randvoorwaarden voldoen

Deze randvoorwaarden stelde de gemeenteraad op 11 april vast:

  • Een locatie moet groot genoeg zijn.
  • Er wordt gezocht naar braakliggende grond of leegstaande gebouwen.
  • Een locatie mag niet te dicht liggen bij bestaande opvangvoorzieningen voor vluchtelingen, arbeidsmigranten of personen met complexe meervoudige problematiek. Zo worden de lasten eerlijk verdeeld over de stad.
  • Het moet mogelijk zijn om woonruimtes voor diverse gezinssamenstellingen te realiseren.
  • Het moet mogelijk zijn om van de parkeernorm af te wijken omdat er hier enkel parkeermogelijkheden nodig zijn voor personeel en leveranciers.
  • Een locatie moet goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld voor hulpdiensten.
  • Er moet er voldoende begeleiding/dagbesteding in de buurt aanwezig zijn.
  • Er moet rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte.
  • Het COA is verantwoordelijk voor de locatie.
  • Zodra een locatie aangewezen wordt, moet een veiligheids- en beheersplan worden opgesteld tussen COA, politie en gemeenten, waarin afspraken komen over de veiligheid in en rondom de locatie. Hierbij worden (direct) omwonenden betrokken.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over een locatie. Wij informeren na een besluit als eerste de omwonenden en belanghebbenden.  

Opvangplekken voor vluchtelingen zijn hard nodig 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) kampt al tijden met enorme tekorten aan opvangplekken. Alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Wij bieden, net als veel andere gemeenten in Nederland, een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. We zetten in op opvang voor langere termijn om crisisopvang en ‘gesleep met mensen’ te voorkomen. Hiermee nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook voelen we ons uit humaan oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan de opvang voor vluchtelingen. 

Uw Reactie
Uw Reactie