Nieuws voor ondernemers en instellingen

Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond, vol in het hart. De maatschappelijke en economische impact is daarmee groot. Ondernemers maken zich door de maatregelen zorgen over hun toekomst.

Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Bekijk dan de infographic 'Coronacrisis: ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers' en/of klik voor meer informatie op de onderwerpen in het onderstaande uitklapmenu.

Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning 2021

Het college van B&W heeft op 14 december 2021, het besluit genomen om ondernemers te ondersteunen, die geraakt worden door de gevolgen van de huidige maatregelen. Zij dienen te voldoen aan de opgestelde criteria. Dit met een financiële regeling in de vorm van een eenmalige subsidieregeling. Lees de voorwaarden.

Deze eenmalige subsidie kan worden verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt worden voor het opstellen van:

 • een derden-verklaring
 • accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij de landelijke steunmaatregel NOW 5 en/of de TVL Q4, 2021.

Deze wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener, vallend onder de SRA, of Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) of staat vermeld in het Register belastingadviseurs en De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants.

Wat is het compensatiefonds?

Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming gedurende de coronacrisis. Het voorziet in het compenseren van noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken ondanks de crisis, zoals verzekeringen, of juist vanwege de crisis, zoals kuchschermen. Terwijl er tegelijkertijd sprake was van minder inkomsten. Het fonds heeft een omvang van € 100.000 en er geldt een maximum van € 4.500 per aanvrager. De regeling staat open tot en met 1 juni aanstaande. Daarna kan er niet meer worden aangevraagd. Toekennen gebeurt op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen totdat het subsidieplafond wordt bereikt.

Hoe kom ik als lokale culturele ondernemer in aanmerking?

 • U bent actief binnen de culturele sector;
 • U bent gevestigd in de gemeente Helmond;
 • U heeft in 2021 een inkomstenderving van minimaal 30%;
 • U vult de aanvraag voor 1 juni 2022 in.
 • Het subsidieplafond wordt bij toekenning niet overschreden.

Klik hier voor de volledige subsidieregeling Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen die voor het compensatiefonds van toepassing is.

Hoe maak ik aanspraak op het compensatiefonds?

Om in aanmerking te komen voor het compensatiefonds vult u als lokale culturele ondernemer, het aanvraagformulier volledig in. Dit is mogelijk tot 1 juni 2022. Voor vragen neemt u contact op met compensatiefondscorona@helmond.nl. We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke culturele ondernemer krijgt zo snel mogelijk en binnen 4 weken een reactie met besluit.

Vul hier het aanvraagformulier in.

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Veel instellingen liepen inkomsten mis, terwijl veel betalingsverplichtingen aanhielden. Instellingen die hierdoor in acute betalingsproblemen raakten, konden al een beroep doen op het noodfonds corona. Om lokale culturele instellingen te compenseren voor de ontstane exploitatietekorten, heeft de gemeente voor hen een steunfonds ingesteld. 

Lokale culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 50% over het in 2021 gerealiseerde exploitatietekort. De maximale tegemoetkoming bedraagt €10.000,- per instelling.

Wanneer kan uw instelling aanspraak maken op het steunfonds?

 • Uw instelling is gevestigd in Helmond en stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk één of meer culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van inwoners van de gemeente Helmond; 
 • In 2021 heeft uw instelling tenminste 30% inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis gerealiseerd.

Klik hier voor de volledige subsidieregeling die voor het steunfonds van toepassing is.

Hoe kan een culturele instelling een bijdrage aanvragen?

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

 • Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de door u verstrekte informatie in het aanvraagformulier en de meegestuurde bijlagen.
 • Het totaal beschikbare bedrag voor het steunfonds bedraagt €50.000.
 • Uiterlijk 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn neemt het college een besluit over uw aanvraag. 
 • Toekennen gebeurt op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen totdat het subsidieplafond wordt bereikt.

Om de gevolgen van corona voor de Helmondse culturele en maatschappelijke organisaties te beperken, is een noodfonds ingericht. Vanwege de coronarichtlijnen door het rijk in de periode 1 juni 2021 tot 1 januari 2022 heeft het college van B&W besloten tot verlenging van het noodfonds. Organisaties die beroep willen doen op de noodhulp voor de tweede helft van 2021 kunnen tot 1 juli 2022 een aanvraag doen.

Het noodfonds is opgericht voor maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en in acute financiële nood verkeren als gevolg van corona. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, kan de club of organisatie vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

 • De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
 • De club of organisatie is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
 • De club of organisatie verkeert in acute financiële nood en kon in de tweede helft van 2021 zonder noodhulp niet aan haar financiële verplichtingen voldoen;
 • De club of organisatie heeft géén of onvoldoende financiële hulp ontvangen vanuit een andere landelijke steunmaatregel.

Bekijk de volledige beleidsregels van het corona noodfonds voor Helmondse culturele en maatschappelijke organisaties die voor het noodfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor noodhulp vult u het aanvraagformulier noodfonds zo compleet mogelijk in. Dit kan tot 1 juli 2022.

We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke club, culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met een besluit.

Vragen

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via noodfondscorona@helmond.nl.

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 

Heeft u ondernemersvragen over de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail: T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

In 2021 hebben we de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen tijdelijk versoepeld. Daarmee kunnen ook kleinere, 'coronaproof' evenementen voor subsidie in aanmerking komen. Deze versoepeling geldt ook voor evenementen die in 2022 plaatsvinden. 

Wilt u subsidie aanvragen voor uw evenement in 2022, kijk dan op www.helmond.nl/evenementorganiseren voor de voorwaarden en de werkwijze.

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie, het aanvragen of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Kan ik als gesubsidieerde instelling uitstel krijgen voor het indienen van de jaarstukken over 2019?

Instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen en die hierover verantwoording moeten afleggen via een jaarverslag en jaarrekening kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de verantwoording over 2019 tot 1 juli a.s. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen?

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties.
 • Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Kan ik een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of andere bijeenkomst?

Ja, vanaf 1 juli jl. kunt u weer een subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of een andere bijeenkomst.

Voor (wijk)evenementen kan subsidie worden verleend op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019. Voor uitvoeringen (andere bijeenkomsten) zijn dit de Nadere regels subsidie amateurkunst. U heeft echter nog wel te maken met de maatregelen uit de vigerende noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, bereikbaar via de mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch op 06 24 650 860.

Worden voorbereidingskosten vergoed die ik heb gemaakt voor mijn evenement of bijeenkomst bij een tweede uitbraak van COVID-19?

Ja, de voorbereidingskosten worden vergoed op basis van redelijkheid en billijkheid. Dit geldt voor de situatie dat u na 1 juli jl. bent gestart met de voorbereidingen van het evenement en rekening heeft gehouden met de restricties uit de noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, via mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch 06 24 650 860.

Door de coronacrisis liggen activiteiten (deels) stil. Moet ik hierdoor straks een deel van de ontvangen subsidie terugbetalen?

Als bij de subsidievaststelling over 2020 blijkt dat de activiteiten als gevolg van de coronacrisis niet of niet geheel zijn uitgevoerd, zullen wij hier coulant mee omgaan. We kunnen niet vooruitlopen op wat dit precies betekent, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn. Daarnaast betreft het maatwerk. We vertrouwen erop dat instellingen op een verantwoorde manier met de situatie omgaan en geen onnodige uitgaven doen. Hierop zullen we bij de verantwoording wel controleren.

Kan ik als gesubsidieerde instelling voorschotten vragen op subsidies?

Instellingen die bijvoorbeeld eenmaal per maand/kwartaal subsidievoorschotten ontvangen van de gemeente, kunnen desgewenst voorschotten aanvragen op betalingen die voor de rest van dit boekjaar gepland staan. Hiermee kunnen we instellingen die dit nú nodig hebben tijdelijk meer financiële armslag bieden. Het naar voren halen van de voorschotten betekent wel dat de subsidietermijnen die voor latere momenten dit jaar op de betaalband staan, komen te vervallen. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of bij een andere werkgever. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom gestart met “NL leert door”.

NL leert door

Met de “NL leert door” subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling NL leert door. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Zo leer je vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te kunnen verrichten, of om beter inzetbaar te zijn bij een ander bedrijf of andere organisatie.

Gratis cursussen en trainingen

Via www.vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan je al terecht voor specifieke gratis trainingen en cursussen.

Uw Reactie
Uw Reactie