Commissie ruimtelijke kwaliteit

Als u wilt bouwen of verbouwen in Helmond, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. De commissie ruimtelijk kwaliteit (voorheen: welstandscommissie) toetst of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie vergadert elke twee weken over ingediende bouwplannen.

Als u een plan behandeld wilt hebben in de vergadering, moet dit eerst getoetst zijn aan het bestemmingsplan/omgevingsplan en akkoord zijn bevonden. Daarom vragen wij u een plan minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering van de commissie ruimtelijke kwaliteit bij ons in te dienen. U kunt hiervoor een conceptverzoek indienen via het Omgevingsloket. Selecteer in het Omgevingsloket de optie 'conceptverzoek'. 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14-0492 (zonder kengetal) of via het digitaal contactformulier.

Informatie Commissie ruimtelijke kwaliteit

Heeft u vragen of wilt u een toelichting over uw welstandsadvies? Elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur is er een spreekuur met de secretaris van de welstandscommissie. U kunt dan telefonisch contact opnemen met meneer Hesen via telefoonnummer 06 836 358 39 of e-mailadres gemeente@helmond.nl, ter attentie van meneer Hesen.

Overige zaken met betrekking tot uw bouwplan kunt u bespreken met de bouwplancoördinator die uw aanvraag in behandeling heeft.

Data en agenda's Commissie ruimtelijke kwaliteit

Eisen Commissie ruimtelijke kwaliteit

De Commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie en landschappeljke kwaliteit. Zij beoordelen of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit. Bij activiteiten aan of bij gemeentelijke of Rijksmonumenten geven zij advies over de uit te voeren werkzaamheden vanuit het belang van het erfgoed. De commissie kijkt onder andere naar de volgende zaken:

  • de plaats van het gebouw in de omgeving
  • de massa en de vorm van het gebouw
  • de detaillering
  • de materiaal- en kleurgebruik
  • landschappelijke inpassing
  • toelaatbaarheid van activiteiten bij of aan monumenten en overig erfgoed

Welstandsnota en Erfgoedverordening

De commissie toetst uw bouwplan onder andere aan de hand van criteria uit de Welstandsnota en de Erfgoedverordening. De Welstandsnota bestaat uit de bebouwingstypen, welstandniveau, bouwcriteria en een kaart met specifieke ensembles. U vindt de nota, aparte kaarten en bijlagen onderaan deze pagina.

Regels bij vergunningsvrij bouwen of schilderen

Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de Welstandsnota. U hoeft ook geen vergunning aan te vragen als u de gevels van schoon metselwerk van een gebouw gaat schilderen. Toch kunnen uw schilderwerk en bouwplan in strijd zijn met de welstandseisen. Dit is onder andere afhankelijk van de kleur, de architectuur en de omgeving. Als u te veel afwijkt van de welstandseisen, mag de gemeente u verplichten om (delen van) de uitgevoerde bouw- of schilderwerken te verwijderen.

U kunt uw plan om te schilderen of bouwen van tevoren door de Welstandscommissie laten toetsen. Dan weet u zeker of u aan de welstandseisen voldoet. U leest hier meer over op de pagina ‘Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen’.

Reclame

Wilt u reclameobjecten plaatsen of aan uw pand ophangen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij grotere reclameobjecten heeft u soms ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig. U leest hier meer over op de pagina 'Reclame plaatsen' 

Meer informatie

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie