• Stad
  • Buisleidingen

Buisleidingen

Tracé van buisleidingen langs Brandevoort en Stiphout.

Structuurvisie Buisleidingen

In 2012 is de Structuurvisie Buisleidingen door het Rijk vastgesteld. Hierin staat welke ruimte wordt gereserveerd voor de aanleg van toekomstige buisleidingen voor chemische stoffen. In deze Structuurvisie is het tracé door Stiphout en Brandevoort als indicatief opgenomen. Oftewel, niet als definitieve invulling, maar wel als voornemen. Uiteraard heeft het college in 2013 hierop direct een zienswijze ingediend, waarin we stelden dat dergelijke tracés buiten dichtbevolkte gebieden gelegd moeten worden.

Stand van zaken

Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op dit moment nog geen duidelijkheid geven over het vervolgproces. In antwoord op de gezamenlijke brief aan de verantwoordelijk minister is besloten om de vaststelling van het indicatieve tracé stop te zetten. In plaats daarvan wil de minister het transport door ondergrondse buizen meenemen in een Nationaal Programma Energiesysteem (onderdeel van het Klimaatakkoord). Tot die tijd blijven de indicatieve tracés onderdeel van de Structuurvisie Buisleidingen.

Wat doen wij?

Als college van Burgemeester & Wethouders hebben we in ons coalitieprogramma benoemd dat het mogelijke buisleidingentracé hoog op onze agenda staat. Wij doen er alles aan om via een actieve lobby de komst van een tracé van buisleidingen voor het vervoer van chemische stoffen door Helmond te voorkomen. Daarom is er in september 2018 een bewonersbrief verspreid onder inwoners in Stiphout en Brandevoort, die in de buurt van het indicatieve tracé wonen. Deze kunt u hier inzien:

Naast het informeren van bewoners zijn we ook bezig met een lobby richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze lobby doen we samen met de gemeenten Laarbeek, Nuenen,  Geldrop-Mierlo, Someren, Nederweert, Maasgouw en de provincie Noord-Brabant. Gezamenlijk hebben wij een brief gestuurd naar de verantwoordelijk minister. 

Op 22 mei 2019 is een motie ingediend door Tweede Kamerleden van GroenLinks, CDA en D66 om het buizentracé Laarbeek - Echt/Susteren te schrappen. De partijen willen hiermee een einde maken aan de onzekerheid voor omwonenden van het geplande extra tracé. Op 28 mei is de motie aangenomen. De minister wordt gevraagd voor 1 juli een reactie te geven over hoe ze deze motie gaat uitvoeren.

Ook de gemeenteraad van Helmond wordt tussentijds op de hoogte gebracht van de stand van zaken via raadsinformatiebrieven (RIB) . Klik hieronder voor de betreffende raadsinformatiebrieven. 

Kosten en veiligheidsrisico's

De gemeente Helmond heeft onderzoek laten verrichten naar de kosten en veiligheidsrisico’s van het buizentracé. Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Klik hier voor het volledige rapport.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie