Bekendmakingen

Global Goals Helmond 2020

Het College van B&W van Helmond zet zich in om de 17 Global Goals van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te realiseren. De Helmondse inzet op de GG’s is neergelegd in het coalitieakkoord en qua ambitie verder uitgewerkt in de Raadsinformatiebrief 33(2019).

Bekendmakingen 2021

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2021

In 2021 verschijnt iedere donderdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop.

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Programma Geluid 2018 -2023

Op 9 oktober 2018 heeft het College het Programma Geluid 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Uw Reactie
Uw Reactie