Informatie en Automatisering

IVA is veel meer dan ICT. Vanuit IVA leveren wij een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven voor de stad. Alle teams binnen IVA werken aan de digitale transitie van onze gemeentelijke organisatie. Dat doen we onder andere door te zorgen voor de infrastructuur, inclusief applicaties en werkplekken. Daarnaast speelt IVA een rol bij het steeds meer data gedreven werken, informatievoorziening, gegevensbescherming en service verlening.

Persoonlijke sfeer, korte lijnen, grootse ambitie en stedelijke uitdagingen

De afdeling IVA bestaat uit ruim 100 collega's, verdeeld in de volgende teams:

  • Analyse & Intelligence 
  • Informatiediensten 
  • Regie op informatiediensten 
  • Applicatiediensten 
  • CIO Office en Privacy & Security

Team Analyse & Intelligence bestaat uit 9 collega's: onderzoekers, data scientisten en BI-specialisten. Wij doen onderzoek, verzamelen data en leggen dit vast. Op basis van de data maken we enerzijds informatieproducten voor de sturing van de organisatie, anderzijds om (beleids)keuzes voor de stad te ondersteunen. We werken veel samen met alle afdelingen binnen de organisatie, maar ook met externe partners in de stad.  Het werk is daardoor sterk sociaal maatschappelijk van aard en heel divers en interessant. We werken Agile/Scrum in sprints van twee weken, een werkwijze die ons helpt resultaatgericht te werken en de juiste prioriteiten te stellen.

Combinatie techniek en inhoud 

Als team doen we meer dan alleen data genereren en onderzoek uitvoeren. We zijn inhoudelijk betrokken bij politieke en bestuurlijke onderwerpen. Dat vraagt om bestuurlijke sensitiviteit en verdieping in de verschillende thema's. In ons werk maken we gebruik van een stadspanel, medewerkerspanel en we beschikken over een veelheid aan data uit interne en externe bronnen. Het team bestaat uit specialisten die elkaar opzoeken, van elkaar leren en open staan voor vernieuwing en innovatie. Naast het genereren van actuele basisinformatie over de stad en managementinformatie, zijn we dwars door de organisatie heen betrokken bij onderwerpen en projecten. Met de Kennisagenda Helmond lopen we als gemeente voorop en krijgt het datagestuurd werken steeds meer vorm. Daar zijn we trots op! 

Het team informatiediensten bestaat uit zo'n 25 tot 30 zelfstandige collega's verdeeld in drie clustersInformatiebeheer (voorheen bekend als Documentaire Informatie Voorziening of DIV) , Gegevensbeheer en Geo-informatie .

Informatiebeheer (DIV)  

Binnen de gemeente is er een veelheid aan documenten, documentstromen, gegevens en informatie. Het opslaan van deze gegevens in een digitaal en fysiek archief is de verantwoordelijkheid van dit team. Daarnaast is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens en het monitoren van documentstromen een belangrijke taak van dit team. Dat houdt in controleren, valideren, corrigeren en opschonen van data én het signaleren van afwijkingen. Het team is vraagbaak en adviserend voor de organisatie met betrekking tot vraagstukken over archivering/de archiefwet en zaakgericht werken.  

Gegevensbeheer

Het cluster gegevensbeheer houdt zich met name bezig met monitoring, rapportering en daardoor kwaliteitsborging van de Basisregistratie Personen (BRP). We voeren steekproeven uit, corrigeren waar nodig data, verzorgen de verantwoording van gegevens en processen en begeleiden audits. Ook houden collega's zich bezig met naleving van de beveiligingsprocessen rondom reisdocumenten en rijbewijzen.   

Geo-informatie

Binnen de gemeente worden ook geografische gegevens en data vastgelegd, waaronder registratie van adressen, gebouwen, wegen, water, groen, spoorlijnen en kunstwerken (BAG/BGT). Onze collega landmeters voeren nauwkeurig metingen uit en voeren deze door in digitale kernregistraties. Deze data dienen als basisinformatie voor de gemeente en andere Nederlandse overheden voor o.a. nieuwe ontwikkelingsplannen, groen en gebouwenbeheer.  

Binnen het team kennen we diverse functies: gegevensbeheerders, adviseur informatiebeheer, kwaliteitsmedewerker, documentair medewerker, landmeter, recordmanager, gegevensmakelaar, en decentrale security en privacy officer.  

Team ‘regie op informatievoorziening’ bestaat uit 30 collega's: informatie adviseurs, IT-projectleiders, procesadviseurs, changemanager en service-/contractmanager, een programma manager en functioneel beheerders.  We zijn gericht op het aansturen van verandering en innovatie binnen de organisatie op het gebied van informatievoorziening, met focus op het nieuwe werken. We implementeren moderne manieren van (projectmatig) werken en verbeteren processen. We werken vraaggestuurd van binnenuit de organisatie en kijken wat teams nodig hebben om optimaal hun werk te kunnen doen. Ook vertalen we externe ontwikkelingen, zoals vernieuwde wetgeving, naar interne werkwijzen en ondersteunen we bij de implementatie van nieuwe systemen en processen. De functioneel beheerders leveren gebruikersondersteuning aan de gehele organisatie. 

Eén van onze programma's heet ‘Altijd verbonden'

Een programma dat zorg draagt voor alle generieke voorzieningen binnen gemeente Helmond. Daarnaast innoveren we door te investeren in Agile portfolio management, waarbij alle inhoudelijke veranderopgaven van de stad samen komen en het startpunt is voor alles wat we uitrollen. Zo dragen we concreet bij aan dat wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad Helmond. Het project Digital Twin is een mooi voorbeeld hoe we bijdragen aan het digitaal inzichtelijk maken van effecten van maatregelen/aanpassingen aan de stad. We zijn daarnaast sterk in verbinding met de gehele organisatie en spelen in op de hulpvragen die er zijn.  

Wij zijn het team van maatschappelijk betrokken veranderaars

Het team bestaat sinds 2017 en heeft reeds een hele ontwikkeling meegemaakt. Het is de komende jaren de missie van het team om zich verder te specialiseren op gebied van analyse en gebruik te maken van ons gegevenslandschap. Van ‘doen en dienen’ naar meer sturen op ‘regie en veranderen’. Het team werkt zelfstandig, maar zoekt elkaar op en wisselt onderling kennis uit. Er is aandacht voor het team en voor het individu. Elke medewerker heeft regelmatig een wandel-overleg en daarnaast vieren we successen of jubilea samen met een fijne lunch. Ons team is sterk in de vertaling van de doelstellingen uit het jaarplan naar persoonlijke doelstellingen. Zo houden we elkaar scherp en zorgen we dat we de gewenste resultaten in het jaarplan waarmaken. De sfeer is open, er heerst een prettige dynamiek en er is alle ruimte om te sparren en elkaar feedback te geven.  

Team applicatiediensten bestaat uit ongeveer 40 collega's die er elke dag voor zorgen dat alle applicaties blijven draaien. Ook dit team is van levensbelang voor onze organisatie, want zonder goed werkende applicaties kunnen onze collega's hun werk niet goed uitvoeren. Een technische baan met grote impact dus. 

Ons team bestaat uit drie subteams die onderling veel samenwerken: 

Servicedesk 

Collega's van de servicedesk zijn het eerste aanspreekpunt voor alle ICT-gerelateerde vragen, software, hardware en applicaties. Zij zorgen er tevens voor dat alle kantoorautomatisering werkt en ze collega's helpen met vragen en problemen. Dit team bestaat uit klant- en servicegerichte mensen met een technische achtergrond.  

Systeembeheer  

Alles wat gaat over infrastructuur en technisch beheer gebeurt in dit team. Systeembeheerders houden zich bezig met netwerken, databases, servicesystemen en telefoonbeheer. Zij werken veel samen met leveranciers. Naast de systeembeheerders werkt er ook een ICT-adviseur en projectmedewerkers die aansluiten bij organisatiebrede projecten.  

Applicatiebeheer 

Het team applicatiebeheer is nauw betrokken bij onderdelen van de organisatie. Zo werkt elke applicatiebeheerder samen met een directe collega voor specifieke afdelingen en applicaties. Als applicatiebeheerder werk je in de driehoek met functioneel applicatiebeheerders en gebruikers. 

Cultuur van open boeken 

In dit team zijn we open boeken, we delen veel met elkaar en weten goed wat er speelt. We kunnen daardoor snel schakelen, hebben korte lijnen en doen gewoon niet zo moeilijk. Samen vooruitkomen, elkaar helpen en vooral het doel niet uit het oog verliezen. Hoewel de organisatie soms complex is en onze rol ondersteunend is aan de organisatie, zien we de impact die we maken. Samen dragen we bij aan de continuïteit van de organisatie. Dat maakt dat mensen graag in dit team werken. Ook omdat er zoveel kansen liggen om jezelf vakinhoudelijk te ontwikkelen . Want de techniek staat nooit stil en wij dus ook niet! 

Wij werken met heel veel gegevens en data. Structuur in en de bescherming van deze data is van enorm belang. In het team CIO Office werken architecten aan en naar een stevig maar flexibel IT-landschap. We kunnen daarmee de uitdagingen van vandaag en de toekomst aan. Ook werken we samen met de CISO, de FG en een team van security en privacy medewerkers dag in dag uit aan informatieveiligheid en privacy. Dit gaat veel verder dan IT. Het gaat ook over informatieveiligheid op de werkplek, in processen en in onze panden. Het team bestaat uit 7 collega's met een maatschappelijk hart en grote affiniteit voor informatieveiligheid en gegevensbescherming. 

Een betrouwbare overheid

Dit team draagt sterk bij aan het zijn van een betrouwbare overheid. We doen dit door het opstellen van beleid op gebied van informatieveiligheid, het veilig inrichten van processen en systemen (technisch), uitvoeren van risicoanalyses en crisisbeheersing (in de vorm van maatregelen treffen en inregelen). Onze collega's voeren regie op alles wat te maken heeft met informatieveiligheid en het team is aanspreekpunt voor vragen vanuit de interne organisatie. We zijn veel in gesprek binnen de organisatie om het belang van informatieveiligheid onder de aandacht te brengen. Uiteraard zorgen wij er tevens voor dat de gemeente goed is beschermd tegen cybercriminaliteit. Hier kun je meewerken aan hele serieuze thema's binnen een gezellig en gedreven team van specialisten.

Tactisch operationeel team dat knalt!

Dit team is op vele niveaus actief, gepland en ongepland. We zetten de lijnen uit, voeren uit en zorgen voor bewustwording en verslaglegging. Zowel tactisch als operationeel borgen wij de bedrijfscontinuïteit van de gemeente. Architecten houden zich bezig met vertaling van strategie naar informatieverwerking en borging van sturingsprincipes. We zijn een vrij complexe organisatie met heel veel verschillende producten. We hebben daar een belangrijke begeleidende en een sturende rol. De keuzes die we maken hebben invloed op de rest van de keten. Collega's van dit team zijn tevens per organisatieonderdeel betrokken bij projecten, vernieuwing en verandering. De lijnen in het team zijn kort en de verbondenheid met de organisatie groot. Het kan soms lekker ‘knallen’ in ons team. We hebben regelmatig veel overtuigingskracht nodig om verandering te bewerkstelligen.  Dat vraagt om ondernemerschap en pionieren, maar hiervoor wordt alle ruimte geboden! Kom ook bijdragen aan de ontwikkeling van een veilige en wendbare organisatie.

Binnen dit team hebben we verschillende rollen, waarin je kunt sturen op informatievoorziening: functionaris gegevensbescherming (AVG), informatie architecten, enterprise-domein en project architecten, security & privacy officers.  

De cultuur binnen IVA: We vieren successen

We werken integraal samen en vieren successen samen. De lijnen zijn kort, mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. Een sterke teamgeest dus én we pionieren graag. Er is een prettige dynamiek en open sfeer binnen de afdeling. We hebben de wil om te veranderen en een bijdrage te leveren aan belangrijke thema's binnen de gemeente Helmond.

Werkplezier is binnen ons team geformuleerd als doel op zich; daarom delen we succes met elkaar en hebben we een IVA-feestcommissie, die met grote regelmaat leuke dingen organiseert. Hierdoor zijn we sterk met elkaar verbonden en kunnen we beter samenwerken vanuit onze kernwaarden, waarin vertrouwen een belangrijke waarde is. Een gezellige afdeling waarin je veel impact kunt maken!

Collega's aan het woord

Alle gevonden vacatures

32 - 36 uur | € 3317 - € 4752
Solliciteer vóór: 29 april 2024
Uw Reactie
Uw Reactie