Fysieke Leefomgeving

Werken binnen het domein ‘Fysieke leefomgeving’ betekent werken op een afdeling waar collega's elke dag werken aan een leefbare, veilige, groene en schone stad. Naast het ontwikkelen richten we ons ook op realisatie en beheer. Waar we ons mee bezig houden is: woningbouw, wegen, riolering, groen, water, lucht, sluizen, bruggen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Helmond is een stad in beweging

We hebben een aantal grote ambities en opgaven in de fysieke ruimte, gekoppeld aan de groei van de stad en regio. Alle afdelingen en collega's in dit vakgebied vervullen een sleutelrol als het gaat om de ontwikkelingen van de stad Helmond. 

Je kunt werken in uiteenlopende functies

Binnen Ondernemen en Ontwikkelen (O&O) werken 140 collega's die zich bezighouden met grote stedelijke projecten binnen Helmond. Zij werken in clusters: Projecten Fysiek Domein, Economie & Cultuur, Mobiliteit, Wonen & Milieu en Vergunningen.

Accommodatie, Exploitaties & Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) heeft een sleutelrol in het functioneren van onze stad. Een stad die bereikbaar is, economisch kansen biedt, een sociaal karakter heeft en aantrekkelijk is om in te wonen. In ons werk is verduurzamen, vergroenen en klimaatadaptatie van groot belang. Daarnaast zorgen we voor burgerparticipatie in onze projecten. De afdeling bestaat in totaal uit ongeveer 135 collega's en is verdeeld in de volgende clusters: Asset & Beleid, Ingenieusbureau, Vastgoed, Exploitatie & Facilitaire zaken en Werf.

Dit team van collega's werkt projectmatig én vanuit de bevlogenheid om de stad mooier te maken. In dit team houden we ons bezig met grote bouwprojecten of aanpassingen aan de fysieke leefomgeving binnen Helmond.

  • Projectleiders, stedenbouwkundigen, ontwerpers en planjuristen houden zich bezig met alle facetten binnen de openbare ruimte. We begeleiden grote en kleine (bouw)projecten in Helmond, ontwerpen de stedenbouwkundige plannen en de buitenruimte en we ontwikkelen bestemmings- en omgevingsplannen. Bij alles rekening houdend met wat van invloed is op de leefomgeving. Denk aan voldoende groen, aansluiting op de infrastructuur en invloed op sociale voorzieningen.
  • De bouw van een groot aantal nieuwe wijken en groei in inwoners is een interessante en complexe uitdaging waar we voor staan binnen Helmond. We gaan niet alleen over stenen, maar kijken naar duurzaamheid en economische, culturele en sociale impact van de projecten. Participatie van inwoners en ondernemers is van groot belang binnen de projecten die we doen.
  • Daarnaast houdt een deel van de afdeling zich bezig met alle randvoorwaardelijke zaken, zoals vergunningen en het juridische kader waarbinnen we werken.

Maatschappelijke impact

Als je werkt binnen dit team dan ben je betrokken bij de basis van grote zichtbare wijzigingen in de stad. Dit maakt dat je werk maatschappelijke impact heeft. Collega's voelen dat als een verantwoordelijkheid en hebben de missie om de leefomgeving voor iedereen te verbeteren.
Het team werkt intensief samen, want elke collega voegt vanuit kennis of expertise iets toe aan de projecten die we doen. We zijn als afdeling veel samen op kantoor, lunchen vaak gezellig samen en hebben jaarlijks een O&O ontmoetingsdag. Een collegiaal team waar veel ruimte is voor humor en persoonlijke ontwikkeling!

Dit team is verdeeld over twee clusters, namelijk economie en cultuur. Tevens werken we vanuit deze clusters voor organisatiebrede programma's, zoals ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ en ‘Digitale stad’. We brengen expertise en kennis in binnen deze programma's en denken inhoudelijk mee.

Economie

Als gemeente zorgen we voor de juiste randvoorwaarden, zodat inwoners en ondernemers optimaal kunnen ondernemen, wonen en leven. De 20 collega's binnen economie zetten zich hier elke dag voor in en dat doen zij niet alleen. Dat doen zij samen met partners en stakeholders, integraal en vraaggericht: van buiten naar binnen. Het netwerk staat centraal en de behoeften en ontwikkelingen in de markt en de omgeving om ons heen geven richting.

Economie kent vele thema's, denk aan ruimtelijke economie, topsectoren, duurzaamheid, accountmanagement, arbeidsmarkt en onderwijs. Accountmanagers richten zich met name op de relatie met ondernemers. Ze leggen verbindingen en staan met het ene been in de stad en het andere been binnen de gemeentelijke organisatie als verbindende schakel. Collega's van ruimtelijke economie houden zich onder andere bezig met de ontwikkeling en verduurzaming van bedrijventerreinen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor o.a. retail- en horecabeleid. Ook spelen we een rol in het samenwerkingsverband (Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)) met 9 omringende gemeenten. Samen bundelen we de krachten om de ambities van Brainport door te ontwikkelen tot hoogwaardig werkgebied met een aantrekkelijk woonklimaat met aansprekende voorzieningen. Daarnaast houden we ons bezig met de ontwikkeling van de topsectoren Foodtech, Slimme Maakindustrie en Automotive.

Cultuur

Het cluster cultuur bestaat uit 7 loyale en gedreven collega's met een groot hart voor Helmond. Cultuur speelt een belangrijke functie voor behoud van een gezonde stad en leefomgeving. Indirect draagt dit team elke dag bij aan een plezierige leefomgeving voor Helmondse inwoners en bezoekers.

Binnen het team werken collega's aan diverse thema's zoals erfgoed, archeologie, leisure, evenementen, beeldende kunst, subsidies, musea en broedplaatsen. Het team werkt nauw samen met instellingen zoals de bibliotheek, Kunstkwartier, Speelhuis, Cacaofabriek en Loods 20. Daarnaast houdt het team zich ook bezig met nieuwe initiatieven en stimulering van kunst in de brede zin.

Werken vanuit een maatschappelijke drijfveer

Dit team bestaat uit een diverse mix van mensen. Iedereen werkt vanuit de drijfveer iets te willen betekenen voor inwoners en ondernemers. Hoewel we indirect bijdragen aan ontwikkelingen van de stad, maakt de schaalsprong en ambities van Helmond ons werk interessant en dynamisch. Er is ruimte om mee te werken aan innovatie en voortuitgang. Wij zijn een team van netwerkers en verbinders, dat maakt dat we ook onderling betrokken zijn bij elkaar. Vanuit de verschillende thema's werken we met elkaar samen en delen kennis waar het kan. We werken hard, maar er is ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid.

Dit is een deskundig en professioneel team van ongeveer 50 collega's, verdeeld over 3 clusters: mobiliteit, wonen en milieu.

Mobiliteit

Dit cluster is het grootste cluster, bestaande uit verkeerskundigen, projectleiders, ontwerpers, beleidsadviseurs, beleidsondersteuners en administratief medewerkers. Binnen mobiliteit werken de collega's elke dag aan de mobiliteitstransitie van de stad Helmond. Dat gaat verder dan alleen wegen en spoorlijnen. De projecten zijn niet alleen lokaal, maar ook regionaal en Europees. Want Helmond heeft Europees naam als het gaat over ‘Smart Mobility'. Daar zijn we trots op, maar we zijn nog lang niet klaar. De plannen en programma's voor de komende jaren zijn ambitieus. Ons werk gaat van het afgeven van parkeervergunningen, het vormgeven van beleid tot projectleiding van grote stedelijke ontwikkelingen. Daarnaast houden collega's zich bezig met (behoud van) verkeersveiligheid en gedragsverandering van mensen. Van strategisch tot operationeel, van uitdenken tot oplevering; dat maakt het werk zo interessant!   

Wonen

Bij cluster wonen staat het werk in teken van woningbouw en ontwikkeling en uitvoering van woningbeleid. Gemeente Helmond zet stevig in op het realiseren van woningen voor diverse doelgroepen, zowel huur als koop. Binnen dit team is ook het verstrekken van starters- en duurzaamheidsleningen belegd. Binnen het cluster werken een regisseur woningbouwversnelling, beleidsadviseurs wonen en coördinatoren. De wet- en regelgeving is sterk aan verandering onderhevig, dat maakt dat collega's flexibel zijn en het leuk vinden om hierop in te spelen.     

Milieu

Binnen milieu houden collega's zich bezig met verschillende thema's: bodem, geluid en lucht. Elk thema is een vak apart. Werkzaamheden bestaan o.a. uit bodemonderzoek, bodemsanering, onderzoek naar luchtkwaliteit. Op gebied van bodem is gemeente Helmond ‘bevoegd gezag', wat inhoudt dat we alles op gebied van bodem zelf in beheer hebben en dat is vrij uniek. Onze organisatie heeft daardoor veel kennis en expertise in huis. Helmond staat bekend als vooruitstrevend in het PFAS- gebeuren.  Onderwerpen waar nog meer aan gewerkt wordt door collega's is geur, hoogspanning en stikstof. Duurzaamheid speelt in alle projecten een belangrijke rol, want Helmond is op weg om in 2050 een klimaatbestendige stad te zijn. Binnen dit team werken beleidsadviseurs, accountmanagers, programmamanager, juridisch medewerkers en ondersteuners.  

Warm team van specialisten

Dit team is een groep betrokken collega's die zorgen voor een warme cultuur en prettige sfeer. De deur staat voor elkaar open en er is veel ruimte voor talentontwikkeling. We werken veel samen op kantoor, maar zijn ook regelmatig op locatie te vinden (afhankelijk van je functie). Hoewel de clusters zelfstandig werken, zetten we in op steeds meer integraal samenwerken. We zijn trots dat we allemaal een steentje bijdragen aan de ambities van de stad Helmond.

Een impressie van de werkzaamheden

Bij team Vergunningen houden ruim 25 collega’s zich bezig met alle vergunningsaanvragen binnen de gemeente Helmond. Dat zijn honderden vergunningsaanvragen per jaar, wat gaat van eenvoudige vergunningsaanvragen tot complexe dossiers. Denk maar eens aan vergunningen voor parkeren, evenementen, standplaatsen en het bouwen van allerlei panden. Het is een hecht en betrokken team dat intensief samenwerkt, verdeeld over drie clusters:

  • Cluster WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht): collega’s houden zich bezig met vergunningen binnen de omgevingswet, zoals; bouwen, kappen van bomen, uitwegen en strijdig gebruik (indien sprake is van ander gebruik dan is vastgesteld in bestemmingsplan).
  • Cluster APV (Algemene Plaatselijke Verordening): collega’s houden zich bezig met alle overige vergunningen in de buitenruimte (zoals parkeren, evenementen e.d.).
  • Cluster Ondersteuners: deze collega’s ondersteunen de vergunningsverleners van de andere clusters bij administratieve afhandeling en coördinatie.

Divers team van betrokken vakspecialisten

Welke rol je ook hebt in dit team, het resultaat van jouw werk zie je terug in de buitenruimte van Helmond en dat is boeiend. Het team werkt intensief samen met collega’s binnen de organisatie, bijvoorbeeld voor het opvragen van advies bij teams die zich bezighouden met o.a. groen, verkeer, milieu en cultuur. In ons werk zijn we afhankelijk van informatie en advies van deze afdelingen, om vergunningsaanvragen goed te kunnen beoordelen en toetsen. Het vraagt van ons veel coördinatie en het is van groot belang de wettelijke termijnen te borgen. Ons werk bestaat uit veelvuldig schakelen met collega’s, burgers en ondernemers. Het team bestaat dan ook uit een groep sociale collega’s die communicatief sterk zijn, technische affiniteit hebben en stevig in de schoenen staan. Want het werk laat zich niet altijd plannen. Het is continu prioriteren, op tijd schakelen en bijsturen. Gelukkig kun je binnen je team altijd terecht voor vragen en staan collega’s voor elkaar klaar. De teamsamenstelling is divers, qua leeftijd en persoonlijkheid, maar de collega’s zijn van het type: aanpakken en ‘down to earth’. De sfeer die heerst is prettig en het team heeft veel vrijheid in het indelen van het werk.

Innoveren & ontwikkelen

Samen kijken we ook steeds naar hoe we ons werk slimmer kunnen inrichten, bijvoorbeeld vanuit de LEAN gedachte (LEAN is een systematische (continu verbeteren) aanpak om activiteiten die geen waarde toevoegen aan het proces te verminderen of te elimineren). We treffen elkaar vaak op kantoor, maar er is voldoende ruimte om je werk ook vanuit huis te doen. Wekelijks overleggen we met het hele team en tweewekelijks met ons eigen cluster. We vinden het belangrijk om ook buiten het werk lief en leed te delen en zeker twee keer per jaar hebben we een teamdag. Helmond is een stad in ontwikkeling, dus het aanbod aan werk is boeiend. Ook houden collega’s zich bezig met neventaken (bijvoorbeeld gericht op beleid, leges, financiën), waardoor je je verder kunt specialiseren of een extra uitdaging kunt oppakken. Kortom, een fijn team om in te werken, waarbij je ook nog heel veel ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Cluster Asset & Beleid bestaat uit ruim 35 collega's. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheren van alles in de openbare ruimte.

Dit doen we via meerjarenprogramma’s (beheer), formuleren van (uitvoerings)beleid en het verdelen van de middelen met betrekking tot de openbare ruimte. Binnen dit cluster werken integrale (beleids)adviseurs en bedrijfskundige collega's én collega's die zich richten op een specifiek vakgebied, zoals; water, groen, afval, riool.

Binnen het ingenieursbureau werken ruim 40 gedreven en gepassioneerde collega's in diverse rollen; projectmanagers, werkvoorbereiders, technisch adviseurs en ondersteuners.

Dit cluster bestaat uit loyale aanpakkers, generalisten, die werken vanuit passie. Collega's werken veel samen met andere partijen zoals Rijkswaterstaat, prorail, waterschap en ondernemers in de stad. De afdeling O&O is onze interne opdrachtgever, waarna wij de plannen uitwerken naar projectplannen en aanbestedingsdocumenten. Daarnaast werken ze intensief samen met de ‘buitendienst' collega's die invulling geven aan de uitvoering en het beheer van de openbare ruimte.

Binnen dit cluster werken ruim 40 collega's die zich bezighouden met projectleiding en beheertaken op verschillende onderdelen:

  • Vastgoed: In totaal hebben we ruim 140 panden in beheer, zoals sporthallen en scholen. Deze gebouwen worden onderhouden en beheerd door collega's vanuit dit team. Daarnaast adviseren we over vastgoed vraagstukkken, coördineren we verhuur, nieuwbouw en verbouw aan gemeentelijke panden.
  • Exploitaties: De collega's in dit cluster houden zich bezig met parkeerbeheer, markten, kermissen, buitenreclame en recreatiegebieden binnen Helmond.
  • Facilitaire zaken: Deze collega's dragen zorg voor de interne dienstverlening, zoals bemensing van de receptie en bodes voor de raadzaal, inkoop van energie en contractbeheer. Zij zorgen ervoor dat collega's van de gemeente goed hun werk kunnen doen.

Onze missie: De stad mooier maken!

We kunnen wel zeggen dat de mensen binnen deze afdeling ‘getrouwd zijn met hun werk'. Gelukkig getrouwd wel te verstaan en vol passie voor wat ze doen. De collega's zijn gedreven doordat zij zichtbaar een steentje bijdragen aan het mooier maken van de stad. Mensen zijn betrokken bij de stad, krijgen de ruimte om vanuit eigen expertise hun werk vorm te geven. Omdat Helmond zich zo sterk ontwikkelt is het werk steeds wisselend, vernieuwend en uitdagend. De cultuur is te typeren door: klantgericht, vakkundig, informeel en gedreven. We werken graag samen op kantoor, maar er is ruimte om je werk zelf in te delen en hybride te werken. En we treffen elkaar ook graag op de vrijdagmiddagborrel.

Collega's aan het woord

Onze collega's binnen de Fysieke Leefomgeving vertellen graag wat meer over hun werk bij de gemeente.

Alle gevonden vacatures

32 - 36 uur | € 4211 - € 5997
Solliciteer vóór: 27 april 2024
36 uur | € 4211 - € 5997
Solliciteer vóór: 30 april 2024
36 uur | € 3558 - € 5247
Solliciteer vóór: 10 mei 2024

Uw Reactie
Uw Reactie