Wijkplannen energietransitie

Warmteopties per wijk in beeld

In de Transitievisie Warmte 1.0 (2021) staat een analyse per wijk op basis van uitgangspunten. Wat zijn de beste mogelijkheden om van het aardgas te gaan? En in welke buurt of wijk is het mogelijk om te beginnen? In Helmond zijn 10 buurten als koploper aangewezen. Deze analyse is in 2023 opnieuw uitgevoerd, daarin is de voortgang van de afgelopen twee jaar verwerkt.

Wat is er de afgelopen 2 jaar in gang gezet​ 

In Rijpelberg en Brouwhuis gaat Ennatuurlijk het bestaande warmtenet verduurzamen. In het Centrum en het Stationsgebied komen nieuwbouwontwikkelingen, waarbij ingezet wordt op een collectieve warmte-oplossing. Dat geldt op termijn ook voor de Annabuurt-Suytkade en Houtsdonk. Voor Helmond-Noord (Euwsels en Binderen) onderzoekt de gemeente Helmond samen met de gemeente Laarbeek en Waterschap Aa en Maas de mogelijkheid van een warmtenet met de RWZI Laarbeek  als warmtebron. In de Leonardusbuurt heeft woningbouwvereniging Volksbelang een grote renovatie en verduurzamingsslag gemaakt. Daarmee zijn deze woningen voorbereid om van het gas af te gaan.

Ontwikkelplan per wijk/buurt

Voor Rijpelberg, Brouwhuis (en Brouwhorst) wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt. In Rijpelberg werken gemeenten en (sociale) partners samen aan het Wijkontwikkelingsplan (WOP). Hier koppelen we het voor de warmtetransitie benodigde wijkuitvoeringsplan aan. Gemeente Helmond werkt samen met de partners, waaronder Ennatuurlijk, Enexis, de corporaties Woonpartners en Compaen en met ORO en andere partijen die in de wijk betrokken en actief zijn zoals de LEV groep, de wijkraden en het Energiehuis Slim Wonen.

Stand van zaken verduurzaming bestaande warmtenet Rijpelberg/Brouwhuis

Het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk dat 6.500 woningen voorziet van warmte heeft een verduurzamingsopgave. Deze opgave is niet eenvoudig te behalen en kent diverse onderdelen. Het installeren van een aquathermiecentrale (locatie BZOB) die in de zomer, warmte uit de Zuid-Willemsvaart haalt en opslaat in de grond om deze in de winter naar de woningen te brengen. In theorie vult de aquathermiecentrale 60% van de behoefte in. Onderzocht wordt of het innemen van industriële restwarmte op BZOB een optie is. Daarmee zou een groter deel van de energievraag kunnen worden voorzien. Dit laatste is een onderdeel van het Smart Synergie Helmond traject.

Deze locatie is aangewezen als warmtekavel. Dit geef de mogelijkheid om niet alleen de nieuwbouw maar ook de bestaande bebouwing alsnog aan te sluiten op een collectieve warmtevoorziening. Het zijn wooncomplexen maar wel in particulier eigendom (VvE’s). In Annabuurt & Suytkade wordt de komende jaren onder andere een groot schoolcomplex (Jan van Brabant) gerealiseerd. Dat is een mogelijke katalysator voor de realisatie van een warmtenet.

Woningcorporatie Volksbelang gaat ruim 450 woningen renoveren (2023-2025). Er is nog geen directe aanwezigheid van een grote collectieve bron, dus vooralsnog wordt ingezet op isoleren naar Label A en gereed maken voor de toekomst. De renovaties zijn eind 2025 voor alle woningen gereed. Er ontstaat een situatie waarbij de woningen gereed zijn om gebruik te maken van lage danwel midden temperatuur verwarming. De woningen kunnen dus later aanhaken bij een eventuele collectieve voorziening. Voor het warmtebeleid betekent dit voornamelijk dat Leonardus over ongeveer 10 jaar een forse stap kan maken naar een collectief systeem, en voor nu (in de TVW uitvoering) minder prioriteit krijgt.=

De nieuwbouw en de bestaande bouw (bijvoorbeeld de flats Nazareth en Ameide) worden betrokken in de te ontwikkelen collectieve warmtevoorziening. Per ontwikkeling worden afspraken gemaakt. De fasering volgt de ontwikkelingen. De eerste bronnen zijn inmiddels geslagen. Parallel aan de techniek en de afspraken wordt nagedacht over een publiek warmtebedrijf. De businesscase voor het totaal en voor enkele deelprojecten is uitgewerkt. In 2024 wordt de besluitvorming voorbereid van de organisatiestructuur.

Het nieuwe stadskantoor en de ontwikkelingen in het gebied (onder andere ontwikkelingen van woningcorporatie Woonpartners) maken een gekoppeld WKO-net interessant. Vooralsnog zijn het individuele ontwikkelingen.

Het onderzoek naar de restwarmte van de RWZI in Laarbeek is verder gevorderd. Het project heet Gulden Energie en wordt uitgevoerd door het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Laarbeek en Helmond. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase van het haalbaarheidsonderzoek. De aansluiting van de Eeuwsels is in kaart gebracht en is potentieel kansrijk. Mogelijk is er meer potentie aanwezig. De woningen in Eeuwsels en De Binderen dienen daar dan in de toekomst voor klaar gemaakt te worden. Voor woningen in de Eeuwsels en Binderen geldt dat er aandacht is voor isolatie via de corporaties, het NIP en Energiehuis Slim Wonen. De aanpak wordt via het Wijkontwikkelplan Helmond Noord opgezet.

Door de nieuwbouw van 2.000 woningen in de toekomst is Houtsdonk relevant voor collectieve voorzieningen. Deze mogelijke stap in de schaalsprong doet dus iets met de warmtekoers in dit gebied. Dit geldt niet alleen voor de bestaande bouw in Houtsdonk, maar mogelijk ook in ’t Hout Centrum (Oost-deel en mogelijk ook de overige woningen) en Gansenwinkel. Het oostelijk deel van ‘t Hout Centrum bestaat uit voornamelijk huurwoningen. Deze wijk is potentieel geschikt om op een collectieve warmtevoorziening over te gaan. De gesprekken met de woningbouwcorporaties (Onder andere Compaen) zijn gestart.

Op BZOB is in theorie veel restwarmte beschikbaar. Deze restwarmte komt uit de industriële processen van de ondernemingen op BZOB. De mogelijkheid om deze restwarmte in te zetten in de eigen bedrijven wordt onderzocht naast de mogelijkheid om de restwarmte in te zetten voor de woningen in de nabijgelegen wijken (Brouwhuis en Rijpelberg). Deze energetische uitwisseling zou aanvullend kunnen zijn op het plan van Ennatuurlijk om op BZOB een aquathermiecentrale te realiseren om het bestaande Ennatuurlijk net te verduurzamen. Op dit moment is het onderzoek gaande om in detail de restwarmtestromen in beeld te brengen, de kosten in te schatten van een distributienet en om de afstemming te verkrijgen met andere werken zoals geplande wegreconstructies op het terrein.

Er is een bestaand micro-warmtenet op Groot Schooten waarbij drie gebouwen gekoppeld zijn aan een paar bodem bronnen. Op basis van een eerste onderzoek is de potentie berekend om dit warmtenet uit te breiden en veel van de kantoorpanden op Groot Schooten aan te sluiten op een groter warmtenet. De businesscase wordt op dit moment uitgewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie