Commissievergadering O 10 februari 2015

Commissie Omgeving

Openbare vergadering

Datum: 10 feb 2015 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.

De heer N. Zarroy, voorzitter van de commissie Omgeving, nodigt u uit voor het bijwonen van de commissievergadering op dinsdag 10 februari 2015.

De stukken die in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld liggen voor u in de visiekamer van Boscotondo ter inzage.

19.30 uur: aanvang vergadering


Agenda          

 1. Opening en mededelingen
  Mededeling wethouder Smeulders: Versnellingsagenda Duurzaamheid en
  de rol van de raad hierin.   
 2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van  
  technische rondvraag (minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip  vergadering
  indienen bij commissiegriffier: (j.frerichs@helmond.nl)
 3. Notulen vergadering 20 en 27 januari 2015
  Doel: ter vaststelling
  Bijlagen: notulen van 20 januari 2015. De notulen van 27 januari 2015 worden
  uiterlijk donderdag nagezonden.
 4. Inzet provinciale subsidie voor aanpak geuroverlast
  Doel: ter advisering
  Bijlagen: commissieformat 26, raadsvoorstel 26, brief 1 en brief 2 van de
  provincie Noord-Brabant over subsidieverstrekking.
  Portefeuillehouder: wethouder Smeulders
  Informatie: mevrouw K. Aquina, telefoonnr.:85 58 91, e-mail: k.aquina@helmond.nl
 5. Verbouwing Leonardusschool ten behoeve van o.a. huisvesting
  Sportschool Maach
  Doel: ter advisering
  Bijlagen: de volgende stukken worden uiterlijk donderdag nagezonden:
  commissieformat 24, raadsvoorstel 24.
  Portefeuillehouder: wethouder Stienen
  Informatie: de heer P. Spruijt, telefoonnr.: 58 77 05, e-mail: p.spruijt@helmond.nl
 6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Annawijk-Spoorknoop   
  Doel: ter advisering
  Bijlagen: commissieformat 20raadsvoorstel 20, nota van zienswijze. parkeernormen bestemmingsplan Annawijk-Spoorknoop
  Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor de raads- en commissieleden ter inzage in de Visiekamer en is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
  Portefeuillehouder: wethouder Stienen
  Informatie: mevrouw I. van Druten, telefoonnr.: 58 76 99, e-mail: i.van.druten@helmond.nl


 TER KENNISNAME

 1. Programma Onderhoud Wegen (POW)
  Doel: ter kennisname
  Bijlagen: commissieformat, Programma Onderhoud Wegen.
  Portefeuillehouder: wethouder E. de vries
   Informatie: dhr. L. Goldenbeld, telefoonnr.: 58 76 70, l.goldenbeld@helmond.nl
 2. Overzicht van de begrotingswijzigingen en de stand van zaken post
  Onvoorzien incidenteel
  Doel: ter kennisname
  Bijlagen: overzicht begrotingswijziging
  Portefeuillehouder: wethouder P. Smeulders
  Informatie: dhr. S. Bouwmeester, telefoonnr.: 58 70 12, s.bouwmeester@helmond.nl


 

Uw Reactie
Uw Reactie