Commissie Omgeving


De raadscommissie Omgeving bestaat uit 12 raadsleden, 8 burgerleden en een voorzitter (zie hieronder).  Tot en met 2014 heette deze commissie Ruimtelijk fysiek. In 2015 is de opzet van de raadscommissies echter veranderd.

De commissie adviseert de raad (zowel inhoudelijk als financieel) over onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ruimtelijke ordening, bouwzaken, grondzaken, volkshuisvesting, stadsvernieuwing, verkeer en vervoer, parkeren, centrumplanontwikkeling, milieu, mobiliteit, sport, kunst en cultuur en beheer gemeentelijke gebouwen.


 

Commissiegriffiermevrouw J.Frerichs, tel. 0492-587306

Notulen commissie Omgeving

terug naar commissies


Uw Reactie
Uw Reactie