Commissievergadering BE 12 februari 2015

Commissie Bestuur en Economie

Openbare vergadering

Datum: 12 feb 2015 vanaf 19:30
Locatie: Cie kamer B
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.

De heer J.L. van Aert, voorzitter van de commissie Bestuur en Economie, nodigt u uit voor het bijwonen van de commissievergadering op donderdag 12 februari 2015.

19.30 uur: aanvang vergadering.


Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
  Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag (minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip vergadering ingediend bij commissiegriffier: (f.coppes@helmond.nl)
 2. Verslagen
  a. Vaststelling verslag  gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst met Commissie
      Omgeving over het Derde Spoor op 13 januari 2015 (bijgevoegd).
  b. Vaststelling verslag vergadering raadscommissie Bestuur en Economie van
       22 januari 2015 (bijgevoegd). 
 3. Ingekomen stukken:
  a.       Jaarverslag 2014 bestuurscommissie Internationale Betrekkingen (bijgevoegd).
  b.       Overzicht begrotingswijziging (bijgevoegd).
 4. 5.       Mededelingen:
  a.       Vanuit het SRE/MRE:
  b.       Regionale samenwerking: Peelsamenwerking 6.1
  c.       Stand van zaken Participatiewet
 5. Bespreekpunten Bestuur en Economie
  a. Lichte gemeenschappelijke regeling dienstverlening Werkplein m.b.t.
      Werkplein (bijgevoegd).
      Commissieformat 17, raadsvoorstel  17
      Tekst lichte gemeenschappelijke regelingen dienstverlening Werkplein mbt Participatiewet   
      Portefeuillehouder: Wethouder Van Mierl
      Behandelend ambtenaar: mr. F. Coppes, BV.VBJZ  tel. (0492) 58 71 57
      e-mailadres: f.coppes@helmond.nl
  b. Toekomstvisie brandweerzorg en 1ste begrotingswijziging 2015 (bijgevoegd).
      Brief Veiligheidsregio Brabant Zuidoost over toekomstvisie Brandweerzorg,
      Concept zienswijze raad op toekomstvisie Brandweerzorg en 1e begrotingswijziging,
      Eerste begrotinsgwijzigign 2015 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost,
      Eindrapport toekomstvisie Brandweerzorg Veiligheidsregio Brabant Zuidoost,
      Commissieformat 22, raadsvoorstel 22
      Portefeuillehouder: burgemeester
      Behandelend ambtenaar: mevr. Mr. J. Boss, BV.VBJZ, tel. (0492) 58 72 62
      e-mailadres:  j.boss@helmond.nl
  c. Dekkingsvoorstel 2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (bijgevoegd).
      Brief Veiligheidsregio Brabant Zuidoost over Dekkingsplan 2014,
      Concept zienswijze raad op Dekkingsplan 2014 VRBZO,
      Dekkingsplan 2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost,
      Commissieformat 21, raadsvoorstel 21
      Portefeuillehouder: burgemeester
      Behandelend ambtenaar: mevr. J. Boss, BV.VBJZ, tel. (0492) 58 72 62
      e-mailadres j.boss@helmond.nl
  d. Kadernota Integrale Veiligheid Peelland-Helmond 2015-2018 (bijgevoegd).
      Kadernota Integrale Veiligheid Peelland-Helmond 2015-2018,
      Commissieformat 23, raadsvoorstel 23
      Uitvoeringsprogramma kernthema polarisatie en radicalisering
      Portefeuillehouder: burgemeester
      Behandelend ambtenaar: ir. J. van de Wiel  BV.VBJZ, tel (0492) 58 74 10  
      e-mail j.van.de.wiel@helmond.nl
  e. Evaluatie en voorstel voor vervolg Meldpunt Sociale Overlast(bijgevoegd).
      Nota Evaluatie en vervolg Meldpunt Sociale Overlast,
      Commissieformat 25, raadsvoorstel 25
      Portefeuillehouder: burgemeester
      Behandelend ambtenaar: mevr. drs. N. Peijs SE/MOeD, tel (0492)
      58 72 90    e-mail n.peijs@helmond.nl
 6. Stukken ter kennisname Bestuur en Economie
  Geen


 

Uw Reactie
Uw Reactie