Zonnevelden

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke onderwerpen. Nederland moet in een versneld tempo gebruik gaan maken van duurzame en schone energie. Wij willen in 2035-2045 als stad klimaatneutraal zijn.

Een van de belangrijke mogelijkheden om aan deze, zeer moeilijke opgave, te voldoen is de toepassing van diverse vormen van duurzame energie. Een daarvan is het gebruik van zonne-energie. Deze energie kan opgewekt worden via panelen op daken, aan gevels en op de grond. We geven initiatiefnemers de ruimte om te investeren in zonnevelden, daarbij rekening houdend met de vele belangen. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, landschap en natuur, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter. In Helmond zijn er al diverse initiatieven voor zonnevelden en zonnedaken op bedrijven en woningen.

Heeft u een vraag over zonnevelden, en kunt u op de website het antwoord niet vinden? Neem contact met ons op via energietransitie@helmond.nl.

Resultaten evaluatie beleid zonnevelden en zonnedaken Helmond

Bij de vaststelling van de Helmondse visie en beleid zonnevelden en zonnedaken in 2020 is afgesproken deze na ongeveer een jaar te evalueren. In de afgelopen maanden heeft bureau TwynstraGudde deze evaluatie uitgevoerd. Hiervoor zijn veel betrokkenen geïnterviewd. Bekijk het rapport van TwynstraGudde.

Het onderzoek heeft zich vooral toegespitst op de rol van ons als gemeente. Daarnaast is gekeken wat er te leren valt van andere gemeenten. Veel gemeenten worstelen met vergelijkbare vraagstukken als het gaat om zonne-energie.

De doelstellingen vanuit het beleid zonnevelden en zonnedaken blijven overeind. De adviezen rondom de rol van ons als gemeente en de gevolgen van het beleid nemen we over. We gaan hiermee aan de slag binnen het invoeringstraject van de Omgevingswet. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan nieuw participatiebeleid, we nemen de aanbevelingen hier ook in mee.

Onderzoeksresultaten en vervolgvisie

In de raadsinformatiebrief (RIB) 016 Evaluatie zonnevelden en zonnedaken en Bijlage, vindt u de resultaten van het onderzoek en de visie over het vervolg.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via energietransitie@helmond.nl.

Meer informatie over zonnevelden in Helmond

Visie en beleid Zonneveld Kansenkaart Stiphout RES FAQ

Uw Reactie
Uw Reactie