• Bestuur
  • Nieuws
  • 2023
  • Juni
  • Voorjaarsnota 2023 aangeboden aan gemeenteraad: Een sterker Helmond voor iedereen

Voorjaarsnota 2023 aangeboden aan gemeenteraad: Een sterker Helmond voor iedereen

Dinsdag 13 juni 2023

Op dinsdag 13 juni is de voorjaarsnota aangeboden aan de gemeenteraad. Deze wordt op 6 juli behandeld. Daarbij worden met elkaar de ambities en de financiële overwegingen besproken, die richting geven voor de programmabegroting 2024-2027 later dit jaar. In de nieuwe bestuursperiode, nu een jaar geleden gestart, is ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ als leidend motto gekozen. Daarbij streven we naar een inclusieve, duurzame en levendige stad voor iedereen.

Duidelijke accenten vanuit het ambitieakkoord

In deze voorjaarsnota wordt zichtbaar hoe het ambitieakkoord doorwerkt in het gemeentelijk beleid. De nieuwe begrotingsindeling van mei 2023 is hierbij leidend. Werken aan brede welvaart vraagt per definitie een integrale aanpak en werkwijze die de afzonderlijke beleidsterreinen overstijgt. De komende begroting bestaat daarom nog maar uit drie inhoudelijke programma’s waarin alle lijnen samenkomen:

  • Meedoen, rondkomen en vooruitkomen;
  • Duurzaam en leefbaar;
  • Economisch vitaal en aantrekkelijk.

In de voorjaarsnota kijken we vooruit naar de belangrijkste ontwikkelingen op deze drie terreinen en naar wat er nodig is om onze ambities te realiseren.

Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

Het merendeel van de inwoners van Helmond lukt het prima om zelf mee te doen, rond te komen en vooruit te komen. Maar toch zijn er stadsgenoten bij wie dat niet het geval is. We willen problemen en zorgvragen zoveel mogelijk vóór zijn en veerkracht van inwoners versterken. Zo gaat de draagkrachtnorm naar 130%, werken we aan een meerjarenprogramma voor zowel jeugd als ouderen en investeren we meer in bewegen, gezond leven, basisvaardigheden en elkaar ontmoeten. Daarnaast werken we aan goede onderwijshuisvesting en komt er een Time-out & Verblijfsvoorziening voor mensen met verward gedrag.

Duurzaam en leefbaar

Helmond werkt de komende jaren volop mee aan de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord. Samen met Eindhoven werken we aan de missie Klimaatneutraal 2030. Intussen werken we aan concrete acties; van kierenjagers tot circulaire economie, van groene daken tot verduurzaming van het warmtenet. We maken de leefomgeving fors groener. Daarbij gaat de woningbouw de komende jaren door, met bijzondere aandacht voor betaalbare woningen in wijken waar die nu minder aanwezig zijn. Zo werken we aan het tegengaan van de tweedeling tussen wijken.

Economisch vitaal en aantrekkelijk

De economische ontwikkeling in deze regio is sterk te noemen. Om koploper te blijven in de innovatieve economie moet talent ontwikkeld, aangetrokken én behouden blijven. Daarvoor is regionaal en lokaal een schaalsprong nodig wat betreft woningen, arbeidsplaatsen en aantrekkelijke voorzieningen. We zetten op allerlei manieren in op het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het ‘leven lang ontwikkelen’. En we werken toe naar één integrale toegang voor inwoners, werkgevers en werkenden: het Regionaal Werkcentrum.

Daarnaast werken we samen met regionale partners en lokale ondernemers aan een visie op de bedrijventerreinen. Op cultuurgebied is de grote uitdaging om de voorzieningen mee te laten groeien met de schaalsprong die we gaan maken. Hiervoor werken we aan een cultuurvisie.

Budgettaire ruimte voor de komende jaren

De voorjaarsnota bevat uiteraard een doorkijk naar de budgettaire ruimte voor de komende jaren. 2024 en 2025 zien er goed uit, maar vanaf 2026 is het beeld een stuk minder rooskleurig. Er zijn echter nog veel onzekerheden; we zijn afhankelijk van ontwikkelingen bij het Rijk en van de financieringssystematiek van gemeenten. Uit de voorjaarsnota 2023 van het Rijk blijkt dat gemeenten vanaf ravijnjaar 2026 structureel 3 miljard minder krijgen om hun taken uit te voeren.

Deze financiële onzekere situatie van het 'ravijnjaar' 2026 is niet aanvaardbaar. Samen met andere gemeenten en de VNG trekken we daarvoor al een tijdje aan de bel in Den Haag.

Behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad vindt plaats op 6 juli 2023

Deze bijeenkomst kunt u live volgen via de website van de gemeenteraad: helmond.raadsinformatie.nl/live.

Uw Reactie
Uw Reactie