Opvang van vluchtelingen in Helmond

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) kampt al tijden met enorme tekorten aan opvangplekken. Alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Wij bieden, net als veel andere gemeenten in Nederland, een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Momenteel is er één opvanglocatie voor 50 jonge vluchtelingen in de stad. We helpen ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne met 3 opvanglocaties in de stad. Daarnaast vangen veel inwoners thuis Oekraïense vluchtelingen op.

We zetten in op opvang voor langere termijn om crisisopvang en 'gesleep met mensen' te voorkomen. Hiermee nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook voelen we ons uit humaan oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan de opvang voor vluchtelingen. 

Jonge vluchtelingen Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen in Helmond

Om aan het aantal opvangplekken te voldoen komt er in Helmond een locatie voor 50 jonge vluchtelingen bij, naast de bestaande locatie voor 50 jonge vluchtelingen. Daarnaast komt er een verkenning naar een locatie voor de opvang van maximaal 250 vluchtelingen. Dat besloot de gemeenteraad op 11 april. Lees meer in het nieuwsbericht 'Nog een locatie voor jonge vluchtelingen en een grotere opvanglocatie in Helmond'.

Het COA kampt al tijden met enorme tekorten aan opvangplekken. Alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Wij bieden, net als veel andere gemeenten in Nederland, een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. We nemen met het bieden van opvangplekken in Helmond onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we vanuit humaan oogpunt. 

De staatssecretaris gaf verder opdracht aan de Veiligheidsregio’s (onder regie van de Provincie Noord-Brabant) om per regio vluchtelingen en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Wij bespraken binnen de Veiligheidsregio wat alle gemeenten al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar maakten we de afspraak dat Helmond aan de lat staat voor de opvang van 341 vluchtelingen.

De staatssecretaris gaf opdracht aan de Veiligheidsregio’s (onder regie van de Provincie Noord-Brabant) om per regio vluchtelingen en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Wij bespraken binnen de Veiligheidsregio wat alle gemeenten al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar maakten we de afspraak dat Helmond aan de lat staat voor de opvang van 341 vluchtelingen. We voelen ons ook uit humaan oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren. Zoals we dat eerder ook deden voor vluchtelingen uit Oekraïne en bij de crisisnoodopvang die heeft plaatsgevonden aan de Mierloseweg.

Als het gaat om het huisvesten van statushouders dan heeft iedere gemeente elk halfjaar een taakstelling van het Rijk waaraan voldaan moet worden. 

 • Een groep van ongeveer 50 jonge vluchtelingen wordt opgevangen in een pand aan de Torenstraat in Helmond.
 • Er zijn 3 opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen op de Nachtegaallaan, Mierloseweg en de Margrietlaan.
 • Ook worden daarnaast veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis.

In de toekomst komt daar nog een opvanglocatie voor 50 jonge vluchtelingen bij. Ook verkennen we de mogelijkheden voor een grotere opvanglocatie voor vluchtelingen van maximaal 250 personen.

In Helmond heeft het COA sinds eind februari 2022 al een locatie voor jonge asielzoekers. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 18 jaar, onder meer uit landen als Syrië, Eritrea en Afghanistan (niet uit Oekraïne) die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. De opvang van deze groep verloopt goed. We gaan daarom in overleg met het COA op zoek naar een geschikte extra locatie voor 50 jonge vluchtelingen voor de duur van 10 jaar. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de opvang op deze locatie.

Dat is nog niet bekend. We gaan in overleg met het COA op zoek naar een geschikte locatie voor 50 jonge vluchtelingen voor de duur van 10 jaar en leggen deze locatie voor bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de opvang op deze locatie. Direct na een besluit over een locatie worden de omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd.

Ook kwam uit de gemeenteraad van 11 april dat er een verkenning volgt naar de mogelijkheid om maximaal 250 asielzoekers op te vangen voor maximaal 10 jaar binnen de gemeente Helmond.

Een locatie moet aan verschillende randvoorwaarden voldoen. Deze randvoorwaarden stelde de gemeenteraad op 11 april vast:

 • Een locatie moet groot genoeg zijn.
 • Er wordt gezocht naar braakliggende grond of leegstaande gebouwen.
 • Een locatie mag niet te dicht liggen bij bestaande opvangvoorzieningen voor vluchtelingen, arbeidsmigranten of personen met complexe meervoudige problematiek. Zo worden de lasten eerlijk verdeeld over de stad.
 • Het moet mogelijk zijn om woonruimtes voor diverse gezinssamenstellingen te realiseren.
 • Het moet mogelijk zijn om van de parkeernorm af te wijken omdat er hier enkel parkeermogelijkheden nodig zijn voor personeel en leveranciers.
 • Een locatie moet goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld voor hulpdiensten.
 • Er moet er voldoende begeleiding/dagbesteding in de buurt aanwezig zijn.
 • Er moet rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte.
 • Het COA is verantwoordelijk voor de locatie.
 • Zodra een locatie aangewezen wordt, moet een veiligheids- en beheersplan worden opgesteld tussen COA, politie en gemeenten, waarin afspraken komen over de veiligheid in en rondom de locatie. Hierbij worden (direct) omwonenden betrokken.

Er is dus nog geen locatie bekend. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over een locatie. Wij informeren na een besluit als eerste de omwonenden en belanghebbenden.  

Voor de opvang van vluchtelingen moet hoogstwaarschijnlijk een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Op het moment dat de vergunning verleend wordt, wordt dat besluit bekend gemaakt. Binnen zes weken na die bekendmaking kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

De opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de overheid. We kunnen dit niet naast ons neerleggen. Het COA kampt al tijden met enorme tekorten aan opvangplekken. Alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

Direct na het besluit informeren we eerst de omwonenden en belanghebbenden en verspreiden we de informatie daarna via onze andere kanalen. Wij vinden contact met de buurtbewoners en andere belanghebbenden belangrijk. We doen wat we kunnen om te zorgen dat de opvang voor iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de vluchtelingen als de omgeving van de opvang.

Uw Reactie
Uw Reactie