Verdelingsprocedure vergunningen speelautomatenhal

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor 3 afzonderlijke locaties ‘schaarse speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Als exploitant van een speelautomatenhal dient u te beschikken over zowel een exploitatievergunning (APV) als een omgevingsvergunning (Wabo).

Beschikbaar voor 3 locaties

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is op hoofdlijnen het kader voor de beschikbaarheid van deze schaarse speelautomatenhalvergunningen bepaald. Hierin staat dat op slechts 3 afzonderlijke locaties in Helmond een speelautomatenhal kan worden gevestigd. Hiervan kan 1 schaarse exploitatie- en omgevingsvergunning worden verleend voor een ‘zelfstandige (solitair gevestigde) speelautomatenhal’ en 2 schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen voor een ‘speelautomatenhal als onderdeel van een breder leisure-complex’. Dit kader op hoofdlijnen is nader uitgewerkt in de op 22 mei 2018 vastgestelde beleidsregel ‘Verdelingsprocedure schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’.

Verdelingsmethode

We beoordelen en verlenen of weigeren ontvankelijke vergunningaanvragen op basis van de verdelingsmethode van de ‘vergelijkende toets’. Het verloop van de verdelingsprocedure en de toe te passen inhoudelijke beoordelingscriteria staan beschreven in de beleidsregel ‘Verdelingsprocedure schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’, digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Nota van inlichtingen

Gedurende de eerste 2 weken van het aanvraagtijdvak van de aanvraag exploitatievergunning (tot en met 13 juni 2018) was het mogelijk om schriftelijk te verzoeken om verduidelijking van de in de beleidsregel beschreven verdelingsprocedure. Van deze mogelijkheid hebben twee partijen gebruik gemaakt. De ingekomen vragen en opmerkingen zijn inmiddels van de gevraagde verduidelijking voorzien, voor een ieder digitaal raadpleegbaar via deze zogeheten ‘Nota van Inlichtingen’.

Aanvraagtijdvak exploitatievergunning gesloten

Tot en met 11 juli 2018 was het mogelijk om een aanvraag om exploitatievergunning in te dienen. Dit eerste aanvraagtijdvak is inmiddels gesloten.

Aanvraagtijdvak omgevingsvergunning gesloten

Tot en met 29 augustus 2018 was het mogelijk om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Dit tweede aanvraagtijdvak is inmiddels gesloten.

Contact

Heeft u vragen over de verdelingsprocedure? Dan kunt u contact opnemen met Jeroen Heijmans, via e-mail j.heijmans@helmond.nl of telefonisch via 0492-587856.

Bekendmakingen en publicaties

Wet- en regelgeving

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie