Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 februari 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het naamloze, doodlopende pad (gedeeltelijk verhard) gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 19 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 2 april 2019)  voor een ieder kosteloos ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 140492. De stukken worden dan voor u klaargelegd. De stukken kunt u ook inzien via de pagina onttrekkingwegen

Bezwaarschrift

Tegen het raadsbesluit kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) belanghebbenden gedurende genoemde termijn van ter inzage legging bezwaar maken bij de gemeenteraad.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of elektronisch via www.helmond.nl/bezwaar), moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener. Verder dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar.

Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen tevens op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Meer informatie