Bomen

Wilt u weten of u vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

Bomenbeheer

In de afgelopen tien jaar is hard gewerkt om het bomenbeheer in Helmond te professionaliseren. Het Bomenbeheerplan 2017-2022 vormt de basis voor het onderhoud van gemeentelijke bomen. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook aan de veiligheid rond bomen in bos en natuur gaan we meer aandacht besteden. Dit doen we door veiligheidscontroles en –maatregelen te introduceren, zoals beschreven in het Beheerplan Boomveiligheid in bos en natuur.

Bomenkaart

Mocht u uw boom willen kappen, dan kunt u op de Bomenkaart zien of uw boom is beschermd. Als uw boom op de kaart staat mag u niet kappen zonder omgevingsvergunning. Wanneer er op uw perceel een boom staat, die niet op de Bomenkaart voorkomt, en het bestemmingsplan geen nadere regels stelt, dan mag u zelf de afweging maken of u kapt of niet. U heeft dan geen vergunning nodig. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of stuur een e-mail naar ibor@helmond.nl.

Bij uitvoering van de werkzaamheden moet u zich houden aan de wet Natuurbescherming. Voor ingrepen die flora of fauna verstoren kan een ontheffing van het Rijk nodig zijn. Denk hierbij o.a. aan het verstoren van broedende vogels en bewoonde holen en gaten in bomen.

Overlast van bomen

Het kan zijn dat u overlast ervaart van (gemeentelijke) bomen. U kunt hiervan een melding doen bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Als uw boom beschermd is, mag u niet kappen zonder ontheffing. Vindt u, dat u toch een dringende reden heeft om een beschermde boom te kappen, dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Kappen buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom geldt de Boswet. Als u buiten de bebouwde kom een boom wilt kappen moet u dit mogelijk melden/aanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR) via telefoonnummer 14 0492 of per e-mail via ibor@helmond.nl.