• Home
  • Gegevens BRP opvragen door derden

Gegevens BRP opvragen door derden

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals voornamen, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen enz. De verstrekking van deze persoonsgegevens is geregeld in de wet BRP.

Niet iedereen mag zomaar persoonsgegevens bij de gemeente opvragen

De wet BRP stelt hieraan strenge eisen. Wij toetsen altijd of een aanvrager bevoegd is om persoonsgegevens te ontvangen en of het doel van de aanvraag rechtmatig is.

Wie gebruiken de gegevens uit de BRP?

De gemeente verstrekt persoonsgegevens aan overheidsorganen, als de gegevens nodig zijn voor de goede uitvoering van hun (wettelijke) taken. Bijvoorbeeld: belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen, dan de inwoner zelf of overheidsorganen. Bijvoorbeeld: pensioenfondsen en advocaten. Verstrekking van gegevens aan bepaalde derden kan een inwoner tegenhouden. Hiervoor vraagt de inwoner verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) aan.

Let op: het afschrift uit de BRP wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand, waarin de gemeente belangrijke gebeurtenissen vastlegt. U kunt een afschrift uit de burgerlijke stand alleen krijgen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden

• De desbetreffende inwoner staat ingeschreven in Helmond. U kunt dit afschrift alleen krijgen bij de gemeente waar de desbetreffende persoon staat ingeschreven.

• Er mag nooit een afschrift uit de BRP worden verstrekt van een overleden persoon.

Aanpak

Wilt u gegevens opvragen uit de BRP? Dan ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek. Uw schriftelijk verzoek moet de volgende informatie bevatten:

• Uw gegevens als aanvrager (naam, adres, woonplaats)

• In welke rol (particulier of rechtspersoon) u de gegevens opvraagt. Als rechtspersoon graag ook de functie vermelden.

• Uw schriftelijke verzoek moet ondertekend zijn door de bevoegde aanvrager

• Van welke inwoner u de gegevens opvraagt (naam, geboortedatum, adres, woonplaats)

• Welke gegevens u wilt ontvangen

• Het doel van uw aanvraag (waarvoor de gegevens nodig zijn)

• De grondslag van uw verzoek. Waarom denkt u dat u recht heeft op de verstrekking van de gegevens.

  • Bij overheidsorgaan: voor welke wettelijke/publiekrechtelijke taak zijn de gegevens nodig? Geef een omschrijving van de taak en benoem de bijbehorende wet en artikel.
  • Bij derde: voor welke werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang zijn de gegevens nodig of welk algemeen verbind voorschrift (avv) schrijft het gebruik van de gegevens verplicht voor of overleg de originele voorafgaande schriftelijke toestemming die aan u is verstrekt (niet ouder dan 6 weken).

Uw schriftelijke verzoek stuurt u naar:

Gemeente Helmond
Team Klantcontact & Burgerzaken / Backoffice
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Formulieren

Kosten

Een gewaarmerkt afschrift uit de BRP kost € 10,70 (tarief 2021). Bij verstrekking aan derden is de Legesverordening Helmond van toepassing.

Termijn

De Wet BRP noemt geen termijn voor de afhandeling van het verzoek. In dat geval is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Een redelijke termijn is 2 tot 4 weken. Dit is mede afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en of de inwoner verstrekkingsbeperking heeft aangevraagd. Wij streven er altijd naar om uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie